Επιστολές της Ένωσης Εισαγγελέων προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ November 04, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Επιστολές της Ένωσης Εισαγγελέων προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

H πρώτη επιστολή 

Aξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της από 23/10/2019 συνάντησής μας που αφορούσε, μεταξύ άλλων, και την ανάγκη αύξησης του αριθμού των οργανικών θέσεων των εισαγγελικών λειτουργών, ιδίως του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των εισακτέων της εισαγγελικής κατεύθυνσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών  σας παραθέτουμε στοιχεία που αντλήσαμε από τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης που καταδεικνύουν ότι υφίστανται κενά που δυσχεραίνουν την ορθή λειτουργία των εισαγγελιών και συνακόλουθα, την έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ οι οργανικές θέσεις των εισαγγελέων, αντεισαγγελέων και παρέδρων ανέρχονται σε εκατόν τριάντα εννέα (139), έχουν καλυφθεί οι εκατόν είκοσι δύο (122). Λόγω, όμως, των δεκαέξι (16) αποσπάσεων  εισαγγελικών λειτουργών στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος,  στον Εισαγγελέα Διαφθοράς και σε άλλες θέσεις (Βουλή των Ελλήνων, Eurojust και Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες) και των αδειών (μητρότητας, αναρρωτικών κλπ), υπηρετούν πραγματικά μόνο εκατόν τρεις (103) εισαγγελικοί λειτουργοί.  Ανάλογα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ προβλέπονται τριάντα εννέα (39) οργανικές θέσεις εισαγγελικών λειτουργών, υφίστανται τέσσερα (4) κενά σε θέσεις αντεισαγγελέων και παρέδρων, τέσσερις (4) εισαγγελείς  έχουν μειωμένη απασχόληση λόγω της ανάθεσης σ’ αυτούς υποθέσεων του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και του Εισαγγελέα Διαφθοράς κι άσκησης καθηκόντων σε  Κατάστημα Κράτησης κι επιπλέον υφίστανται τρία (3) κενά με άδειες (αναρρωτικές και ανατροφής τέκνου), με αποτέλεσμα να υπηρετούν με πλήρη απασχόληση είκοσι οκτώ (28) εισαγγελικοί λειτουργοί. Όσον αφορά τις Εισαγγελίες Εφετών και ιδίως την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών αναφέρεται ότι η εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων από τα ποινικά δικαστήρια των Εφετείων με διάρκεια που ξεπερνά το δικαστικό έτος ουσιαστικά μειώνει τον αριθμό των εκεί υπηρετούντων εισαγγελικών λειτουργών.

Οι ανωτέρω ελλείψεις, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα καθήκοντα των εισαγγελικών λειτουργών που προβλέπονται από τις νέες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ποινική συνδιαλλαγή, την ποινική διαπραγμάτευση και την ποινική διαταγή, καθιστούν, κατά την άποψή μας, αναγκαία την άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων των εισαγγελικών λειτουργών, με ιδιαίτερη ενίσχυση του πρώτου βαθμού.

Μια τέτοια αύξηση, όμως, δεν έχει αποτέλεσμα αν δεν συνδυαστεί με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των εισακτέων της εισαγγελικής κατεύθυνσης στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Η προκήρυξη πλήρωσης των δεκαεπτά (17) θέσεων του επικείμενου διαγωνισμού εισαγωγής στη σχολή θα καλύψει μόνο τις θέσεις των εισαγγελικών λειτουργών που θα αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης τον Ιούνιο του 2021.

Κατά τα ανωτέρω, αιτούμεθα να προωθηθεί με μέριμνά Σας νομοθετική ρύθμιση για την αύξηση των οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών με αντίστοιχη αύξηση των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με συμπληρωματική προκήρυξη σαράντα πέντε (45) ακόμη θέσεων για τον παρόντα διαγωνισμό, ως εξής:

 Α) Μία (1) θέση στο βαθμό του Εισαγγελέα Εφετών,

 B) Δώδεκα (12) θέσεις στο βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών,

 Γ) Δώδεκα (12) θέσεις στο βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και

 Δ) Είκοσι (20) θέσεις στο βαθμό του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
Η Πρόεδρος, Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Η Γενική Γραμματέας: Κέλλυ Θεολογίτου, Αντεισαγγελέας Εφετών Η δεύτερη επιστολή

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της από 23/10/2019 συνάντησής μας που αφορούσε, μεταξύ άλλων, και ορισμένες διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019) και του υπό κατάθεση και ψήφιση νομοσχεδίου που αφορά τροποποιήσεις του  Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σας παραθέτουμε τα εξής:

Α. Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο αντικαθίσταται η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 ως εξής:

«στ) ο δικαστής και ο εισαγγελέας που έχουν συμπράξει στην έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος ή στην παραπομπή του κατηγορουμένου με απευθείας κλήση κατ’ άρθρο 309 ειδικά στη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, εκτός εάν δεν είναι εφικτή η συγκρότηση του δικαστηρίου από άλλα πρόσωπα». 

Προτείνουμε να απαλειφθεί ο λόγος αποκλεισμού του δικαστή και του εισαγγελέα που συνέπραξαν στην παραπομπή του κατηγορουμένου με απευθείας κλήση κατ’ άρθρο 309 ΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη δυσχέρεια που θα επιφέρει στις συνθέσεις των δικαστηρίων των εφετών. Στις πολυμελείς εισαγγελίες εφετών, όπου ανάλογες προτάσεις για παραπομπή σύμφωνα με το άρθρο 309 § 2 ΚΠΔ έχουν συνταχθεί από πλείονες εισαγγελικούς λειτουργούς και οι υποθέσεις έχουν προσδιοριστεί, χωρίς να είναι δυνατή η μέριμνα για την αντιμετώπιση του κωλύματος αυτού, θα είναι αναγκαία η παρουσία περισσοτέρων αναπληρωτών, για να εκδικάζουν τις σχετικές υποθέσεις, ενώ στις εισαγγελίες εφετών όπου υπηρετούν μικρός αριθμός εισαγγελικών λειτουργών, θα είναι αναγκαία η παρουσία όλων, γεγονός που θα δυσχεράνει το λοιπό εισαγγελικό τους έργο.

Β. Στο άρθρο 511 ΚΠΔ που  αφορά στους λόγους αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως ορίζεται ότι:

«Αν εμφανιστεί ο αναιρεσείων και κριθεί παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν και δεν προτάθηκαν, όλους τους λόγους της αναίρεσης που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 510, εκτός από τον προβλεπόμενο στο στοιχ. Β. Δεν επιτρέπεται όμως να χειροτερεύσει η θέση του κατηγορουμένου. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ο Άρειος Πάγος αυτεπαγγέλτως λαμβάνει υπόψη το δεδικασμένο και την παραγραφή που επήλθαν μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης. Επίσης, αυτεπαγγέλτως εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευσή της».

Προτείνουμε την επαναφορά της προϊσχύουσας διάταξης, κατά την οποία, πέραν του παραδεκτού της αίτησης αναίρεσης, απαιτείτο και η κρίση για τη  βασιμότητα ενός λόγου αναίρεσης, καθώς η διατήρησή της ως έχει οδηγεί στη παραγραφή υποθέσεων μόνο με τον τυπικό έλεγχο του παραδεκτού της αίτησης αναίρεσης.

 Γ. Στο υπό  κατάθεση και ψήφιση νομοσχέδιο προβλέπεται η πρόσθεση εδαφίου στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 ως εξής: «Τα χρονικά όρια διάρκειας των μέτρων δέσμευσης που περιγράφονται στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 ΚΠΔ ισχύουν και για την περίπτωση που η απαγόρευση της κίνησης λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, του ανοίγματος θυρίδων και της μεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, διατάσσεται από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου». 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος  τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν  γένει στοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 34 § 2 εδ. α του ΚΠΔ είναι εννέα (9) μήνες με δυνατότητα παράτασης για ακόμη εννέα (9) μήνες. Η προθεσμία αυτή είναι ιδιαίτερα σύντομη για τις δεσμεύσεις που διατάσσονται από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και υπάρχει ορατός κίνδυνος απώλειας των ήδη δεσμευθέντων περιουσιακών στοιχείων. Μετά τη δέσμευση από τον Πρόεδρο της ανωτέρω Αρχής ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, χωρίς να υπάρχει επισήμανση για την ύπαρξη δέσμευσης και χωρίς δυνατότητα εντοπισμού τους, η δε ολοκλήρωση της ποινικής δίκης με –τουλάχιστον- οριστική απόφαση εντός του διαστήματος των συνολικά δεκαοκτώ (18) μηνών είναι αδύνατη με τις παρούσες συνθήκες προσδιορισμού κι εκδίκασης των υποθέσεων.

Προτείνουμε την αύξηση του συγκεκριμένου χρονικού ορίου με ελάχιστο προβλεπόμενο  διάστημα εκείνο του ενός (1) έτους και με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη.  Επίσης προτείνεται η ρητή αναφορά στην μη αναδρομικότητα της διάταξης αυτής και στην εφαρμογή της επί όλων, και των προγενέστερων, διατάξεων δέσμευσης από την ημέρα ισχύος του νέου νόμου. 


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
Η Πρόεδρος, Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Η Γενική Γραμματέας: Κέλλυ Θεολογίτου, Αντεισαγγελέας Εφετών 

 

 

Ένωση Εισαγγελέων: Επιστολές της Ένωσης προς τον Υπουργό ΔικαιοσύνηςSource/ Author:enosieisaggeleon.gr

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom