Διενέργεια γραπτών πανελληνίων εξετάσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / October 18, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Διενέργεια γραπτών πανελληνίων εξετάσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια γραπτών πανελληνίων εξετάσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019 »

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) της παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94), όπως η ανωτέρω παρ. 22 τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4423/2016 (Α’ 182) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4474/2017 (Α’80),

β) των άρθρων 2, 4, 5, 6, 7 και 8 του π.δ/τος 133/2016 (Α’242) για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας»,

Την αριθ. 28761οικ/19-5-2017 (Β’ 1779) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας,

Την αριθ. 28767οικ/19-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 238) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον ορισμό Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, όπως ισχύει,
Την αριθ. 35228/7-6-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360, ΑΔΑ: 6ΡΔΔΩ-ΝΔΖ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον ορισμό Προέδρου και μελών της Επιτροπής Εξετάσεων του άρθρου 6 του π.δ/τος 133/2016,

Την αριθ. 52316/16-7-201’9 (Β’ 3169, ΑΔΑ: Ω8ΑΕΩ-70Ε) προκήρυξη των πανελλήνιων γραπτών εξετάσεων υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας τους έτους 2018

Τα πρακτικά της από 16/10/2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η διεξαγωγή του γραπτού πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας της 16ηςη 1/2019 θα λάβει χώρα στην αίθουσα 1.8 του Υπουργείου Δικαιοσύνης .που εδρεύει στην οδό Μεσογείων 96 ΤΚ 115 27. Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν από τις 14:00 μ.μ, έως τις 16:00 μ.μ,

Οι- εξετάσεις Θα λάβουν χώρα με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Οι ερωτήσεις θα είναι είκοσι (20), εκ των οποίων οι 10 θα αφορούν το νομικό σκέλος της εξεταστέας ύλης και οι άλλες 1 Ο το λογιστικό - οικονομικό σκέλος. Οι ερωτήσεις αυτές θα προκύψουν με κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το πρωί, ακριβώς πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, από μία αρχική δεξαμενή 40 θεμάτων (20 για το νομικό και 20 για το οικονομικό σκέλος). Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν χωρίς να δύνανται να κάνουν χρήση κωδίκων και αριθμομηχανής.

Η προσέλευση των υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σαράντα πέντε λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος των στοιχείων ταυτότητάς τους καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη προπαρασκευαστική ενέργεια για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων (παράδοση τετραδίων κ.λ.π), Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους δημόσιο έγγραφο (με φωτογραφία).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Διενέργεια γραπτών πανελληνίων εξετάσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019


LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more