Ε.Ε.: Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις

ΔΙΕΘΝΗ/ June 10, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Ε.Ε.: Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 97 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρεςMEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. τομητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 

1) Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: + 32 229 56172, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: +32 229 81325)

Προειδοποιητικές επιστολές

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί 9 κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με τους ενωσιακούς κανόνες για την ανακύκλωση πλοίων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γερμανίας, τηςΕλλάδας, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, τηςΣλοβενίας και της Σουηδίας σχετικά με την υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν πλήρως την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση πλοίων (κανονισμός για την ανακύκλωση πλοίων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013]. Σκοπός του κανονισμού της ΕΕ είναι να καταστήσει τηνανακύκλωση πλοίων πιο πράσινη και πιο ασφαλή. Κύριος στόχος του κανονισμού είναι να εξασφαλίσει ότι τα πλοία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΕΕ (εκείνα που φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ) ανακυκλώνονται με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να εκπληρώνουν βασικές υποχρεώσεις όσον αφορά, αφενός, τον ορισμό των αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών και τον καθορισμό υπευθύνων επικοινωνίας και, αφετέρου, τη θέσπιση διατάξεων εθνικού δικαίου σχετικά με την επιβολή των εν λόγω ενωσιακών κανόνων και των εφαρμοστέων κυρώσεων. Όλες αυτές οι υποχρεώσεις έπρεπε να εκπληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τους σχετικούς ορισμούς και εθνικές διατάξεις επιβολής εντός της ίδιας προθεσμίας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν ανταποκριθεί, ή δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρως, στις σχετικές υποχρεώσεις τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή τους αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να προστατεύσει τα θαλάσσια ύδατά της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων βάσει των ενωσιακών κανόνων που θεσπίζουν πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει σφαιρικό πλαίσιο για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, και εξασφαλίζει ότι οι πόροι τους αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης. Τα κράτη μέλη όφειλαν να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν, έως τις 15 Οκτωβρίου 2018, την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των οικείων υδάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τους περιβαλλοντικούς στόχους τους. Η Πορτογαλία δεν υπέβαλε εκθέσεις στην Επιτροπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία. Οι πορτογαλικές αρχές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να της αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

2 Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ)

(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet — Τηλ.: +32 229 56182, Victoria von Hammerstein-Gesmold — Τηλ.: +32 229 55040)

Προειδοποιητικές επιστολές

Ενιαία αγορά: Η Επιτροπή καλεί 28 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές και στα 28 κράτη μέλη, καλώντας τα να βελτιώσουν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) και να παράσχουν εύχρηστες υπηρεσίες μίας στάσης για τους παρόχους υπηρεσιών και τους επαγγελματίες. Τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης συμβάλλουν σε μια σύγχρονη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται ευχερή πρόσβαση στις απαραίτητες γι’ αυτές πληροφορίες και τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις διοικητικές διαδικασίες ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ), τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ΚΕΕ προκειμένου να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών και τους επαγγελματίες να υπερκεράσουν τα διοικητικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών. Τα ΚΕΕ είναι πολύ σημαντικά για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Στις προειδοποιητικές επιστολές, η Επιτροπή επισημαίνει παραλείψεις στον τρόπο με τον οποίο τα 28 κράτη μέλη εφάρμοσαν τις απαιτήσεις για τα ΚΕΕ, όπως αυτές προβλέπονται στην οδηγία για τις υπηρεσίες, καθώς και από την οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Οι προειδοποιητικές επιστολές αφορούν θέματα που άπτονται της διαδικτυακής διαθεσιμότητας και της ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για τους παρόχους υπηρεσιών και τους επαγγελματίες που επιθυμούν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους στην ενιαία αγορά. Οι προειδοποιητικές επιστολές καλύπτουν επίσης τις ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση και την ολοκλήρωση των διαδικτυακών διαδικασιών μέσω των ΚΕΕ, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τους διασυνοριακούς χρήστες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συμμόρφωση με τον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014] είναι επίσης σημαντική. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Η Επιτροπή καλεί 12 κράτη μέλη να μεταφέρουν τους νέους κανόνες

Στις 21 Μαΐου 2019 η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή σε 12 κράτη μέλη (Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία,

Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία), τα οποία δεν έχουν ακόμη μεταφέρει τους ενωσιακούς κανόνες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2014/55/ΕΕ) ή δεν έχουν εφαρμόσει το ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Έως τις 17 Απριλίου 2019 οι δημόσιες αρχές που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ όφειλαν να είχαν συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και να ήταν σε θέση να παραλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αναλόγως. Το ενωσιακό πρότυπο συμβάλλει στην εξασφάλιση της έγκαιρης και αυτόματης διεκπεραίωσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμών των εταιρειών, διευκολύνει τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις συμβάσεις τους σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και αυξάνει την ελκυστικότητα των δημόσιων συμβάσεων για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή, για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του νέου προτύπου, επένδυσε πάνω από 33 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, προκειμένου να στηρίξει την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως τη διατερματική αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τα 12 κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει την υποστήριξή της προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.

Περάτωση υπόθεσης

Δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας: Η Επιτροπή περατώνει υπόθεση κατά της ΙΤΑΛΙΑΣ

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίαςσχετικά με την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας (οδηγία 2009/81/ΕΚ). Η Επιτροπή, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής, κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει τον Ιανουάριο του 2018. Η Επιτροπή, στην προειδοποιητική της επιστολή, εξέφρασε την ανησυχία της για τις απευθείας αναθέσεις σειράς συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, επειδή θεωρεί ότι παραβιάζουν τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας. Μετά τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των ιταλικών αρχών, και μετά τα μέτρα που ελήφθησαν και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από την Ιταλία, η Επιτροπή αποφάσισε να θέσει την υπόθεση στο αρχείο.

3) Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock — Τηλ.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — Τηλ.: +32 229 87183)

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φορολογία: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΑΥΣΤΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ για τα πρακτορεία ταξιδίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Αυστρία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ειδικούς κανόνες ΦΠΑ για τα πρακτορεία ταξιδίων. Το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τα πρακτορεία ταξιδίων προβλέπει ότι ο ΦΠΑ θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα περιθώρια που έχουν προκύψει από την πώληση ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους καταναλωτές. Από την άλλη πλευρά, τα πρακτορεία ταξιδίων δεν μπορούν να αφαιρούν τον ΦΠΑ που πληρώνουν όταν αγοράζουν υπηρεσίες από άλλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, η Αυστρία δεν εφαρμόζει ορθά τον εν λόγω κανόνα, επειδή επί του παρόντος αποκλείει από το ειδικό καθεστώς τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που πωλούνται σε άλλες επιχειρήσεις. Ο αποκλεισμός αυτός δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ενωσιακούς κανόνες και μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η Αυστρία παραβιάζει επίσης τη συγκεκριμένη διάταξη [οδηγία ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου)] επειδή υπολογίζει τον ΦΠΑ που πρέπει να καταβάλλουν τα πρακτορεία ταξιδίων επί ενός συνολικού κύκλου εργασιών εντός μιας φορολογικής περιόδου. Η νομολογία της ΕΕ (Επιτροπή κατά Ισπανίας, υπόθεση C-189/11) αναφέρει σαφώς ότι η φορολογητέα ύλη πρέπει να καθορίζεται για κάθε πώληση χωριστά και όχι με βάση μια ομάδα πωλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Φορολογία: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή επιβάλλει δυσανάλογες κυρώσεις σε περίπτωση μη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται στο εξωτερικό

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή επιβάλλει δυσανάλογες κυρώσεις στους Ισπανούς φορολογουμένους όταν δεν δηλώνουν περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ («Modelo 720»). Επί του παρόντος, η Ισπανία απαιτεί από τους φορολογούμενους κατοίκους ημεδαπής να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η μη έγκαιρη και πλήρης υποβολή των εν λόγω πληροφοριών επιφέρει κυρώσεις οι οποίες είναι υψηλότερες από εκείνες που προβλέπονται για παρόμοιες παραβάσεις σε αμιγώς εγχώρια κατάσταση, και, μάλιστα, μπορεί ακόμη και να υπερβαίνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω κυρώσεις για πλημμελή ή καθυστερημένη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη νόμιμη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών είναι δυσανάλογες και εισάγουν διακρίσεις. Ενδέχεται να αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να επενδύουν ή να μετακινούνται διασυνοριακά στην ενιαία αγορά. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην ΕΕ, όπως την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την ελευθερία εγκατάστασης, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να ευθυγραμμίσει τις εθνικές της πρακτικές όσον αφορά τις απαλλαγές για την εισαγόμενη αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή φαρμάκων σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία, επειδή δεν επιτρέπει στους εισαγωγείς αλκοόλης που χρησιμοποιείται για φάρμακα να επωφεληθούν από την υποχρεωτική απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σε περίπτωση που δεν επιλέξουν το καθεστώς αναστολής. Οι ισχύοντες πολωνικοί κανόνες δεν προβλέπουν τη δυνατότητα επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που καταβάλλεται για την εισαγωγή αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή φαρμάκων μετά την καταβολή του δασμού. Η πρακτική αυτή αντιβαίνει στις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά (οδηγία92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου), καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας. Εάν η Πολωνία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να ευθυγραμμίσει τους φορολογικούς συντελεστές για τα τσιγάρα με το κατώτατο όριο της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία, επειδή δεν τηρεί το κατώτατο όριο της ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα τσιγάρα οι οποίοι προβλέπονται από τους ενωσιακούς κανόνες για τα βιομηχανοποιημένα καπνά (οδηγία 2011/64/ΕΕ του Συμβουλίου). Οι ισχύοντες κανόνες, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας, απαιτούν από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης στα τσιγάρα ο οποίος θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 60 % της ισχύουσας σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων. Η Ουγγαρία είχε στη διάθεσή της μια μακρά μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 προκειμένου να αυξήσει σταδιακά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα τσιγάρα και να επιτύχει το απαιτούμενο κατώτατο όριο. Μέχρι σήμερα, η Ουγγαρία εξακολουθεί να επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωσης ο οποίος είναι χαμηλότερος από το εν λόγω κατώτατο όριο, προκαλώντας στρεβλώσεις του ανταγωνισμού με άλλα κράτη μέλη και αντιβαίνοντας στην ενωσιακή πολιτική για την προστασία της υγείας. Εάν η Ουγγαρία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να τροποποιήσει τους κανόνες της για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για την ακινητοποίηση των μηχανοκίνητων οχημάτων. Η κυπριακή νομοθεσία προβλέπει επί τόπου ακινητοποίηση των μηχανοκίνητων οχημάτων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, όταν δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες προσωρινής εισαγωγής και καταχώρισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν επίσης να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα, τα οποία θα μπορούσαν να υπερβαίνουν την αξία του ίδιου του οχήματος. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία και τις γενικές αρχές της, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της αναλογικότητας, ενώ το Δικαστήριο της ΕΕ έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι τα διοικητικά μέτρα ή οι κυρώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα απολύτως αναγκαία και πρέπει να συνάδουν με τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 45της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). Εάν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις κυπριακές αρχές.

Φορολογία αυτοκινήτων: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, καλώντας την να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με τη φορολογία αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Μάλτας, τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί στη Μάλτα μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 και έχουν εισαχθεί από άλλα κράτη μέλη φορολογούνται περισσότερο απ’ ό,τι τα παρεμφερή αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί στη Μάλτα πριν από την εν λόγω ημερομηνία, ακόμη και όταν το εισαγόμενο αυτοκίνητο έχει ήδη καταχωριστεί σε άλλο κράτος μέλος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η νομοθεσία της Μάλτας δεν είναι συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ. Σύμφωνα με τη νομολογία (άρθρο 110της ΣΛΕΕ) του Δικαστηρίου της ΕΕ, το δίκαιο της ΕΕ παραβιάζεται όταν τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται βάσει διαφορετικών κριτηρίων, με αποτέλεσμα την επιβολή υψηλότερων φόρων στα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη σε σύγκριση με τα μη εισαγόμενα οχήματα. Οι μαλτεζικές αρχές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Η Επιτροπή καλεί 12 κράτη μέλη να μεταφέρουν τους νέους κανόνεςSource/ Author:Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom