Εισαγγελία ΑΠ: Εγκύκλιος για την Εκπαίδευση Εισαγγελέων

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ April 01, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

Εισαγγελία ΑΠ: Εγκύκλιος για την Εκπαίδευση Εισαγγελέων

Θέµα: Εκπαίδευση Εισαγγελέων

Σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των ετών 2016 & 2017 για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση, προκύπτει ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό συµµετοχής δικαστών και εισαγγελέων της χώρας µας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα 
κατάρτισης. Ειδικότερα:
α) Στην έκθεση του 2016 προκύπτει ποσοστό χαµηλότερο του 5% για τους δικαστές (συνυπολογιζοµένων και των εισαγγελέων) στην εκπαίδευση τους στο δίκαιο της Ε.Ε. και περίπου 7% για τους εισαγγελείς, η χώρα µας δε κατατάσσεται στην εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών εκτός Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις των κρατών µελών.
β) Στην έκθεση του 2017 τα αντίστοιχα ποσοστά παρουσιάζονται να είναι χαµηλότερα του 5% για τους δικαστές (συνυπολογιζοµένων και των εισαγγελέων) στην εκπαίδευση τους στο δίκαιο της Ε.Ε. και 5% για τους εισαγγελείς, ήτοι µειούµενο κατά 2% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, η χώρα µας δε κατατάσσεται στην εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών εκτός Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις των κρατών µελών.

Αντιλαµβανόµενοι την ανάγκη ενίσχυσης της διαρκούς επιµόρφωσης των  εισαγγελικών Λειτουργών όλων των βαθµίδων δηµιουργήθηκε µε την τελευταία Τροποποίηση του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (ΦΕΚ Β’ 387/08.02.2018) το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Εισαγγελικών Λειτουργών, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται, µεταξύ άλλων: “10. Η µέριµνα για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων, την κατάρτιση προγραµµάτων εκπαίδευσης και τη συµµετοχή των Εισαγγελικών Λειτουργών της Χώρας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα και δίκτυα κατάρτισης και επιµόρφωσης, σε συνέδρια, διαλέξεις και ηµερίδες, σχετικά µε την πρόληψη και καταστολή σύγχρονων µορφών εγκληµατικότητας σε συνεργασία µε ηµεδαπά, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, όπως, ενδεικτικά, µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ικαστικής Εκπαίδευσης (EJTN), την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία (CEPOL) το Γραφείο ∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων (ODIHR), τον Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και την Ακαδηµία Ευρωπαϊκού Νόµου (ERA) καθώς και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή άλλης επαγγελµατικής κατάρτισης του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή µε πρόσωπα αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους».

Εκπαίδευση ΕισαγγελέωνSource/ Author:Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο | Download PDF

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom