Απόφαση 2001/2018 ΣτΕ - Έννομο συμφέρον για άσκηση αίτησης ακύρωσης

March 25, 2019: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 2001/2018 ΣτΕ - Έννομο συμφέρον για άσκηση αίτησης ακύρωσης

Όπως έχει κριθεί (βλ. ΣτΕ 30-31/2017 επτ., 2049/2017, 1971/2016 επτ., 1967-69/2016 επτ., 1965/2016 επτ., 3564-69/2015 επτ.), οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, όπως η προσβαλλόμενη, υπόκεινται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, αρμόδιο δε για την εκδίκαση των σχετικών διαφορών είναι το Δ΄ Τμήμα αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του π.δ. 361/2001 (Α΄ 244).

Η αιτούσα ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγείας προβάλλει ότι με την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας εθίγησαν συμβατικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα αμοιβής της για την παροχή των υπηρεσιών της στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Προς απόδειξη ύπαρξης εννόμου συμφέροντος ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών υγείας για την προσβολή, με αίτηση ακύρωσης, κανονιστικής απόφασης εκδοθείσας βάσει της εξουσιοδότησης της παραγράφου 4 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, όπως η προσβαλλόμενη, απαιτείται η προσκόμιση του κειμένου σύμβασης συναφθείσας μεταξύ της αιτούσας επιχείρησης και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τη διάταξη του άρθρου 18 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού που αναφέρεται στη σκέψη 4. Τούτο, διότι η εξέταση των οικείων συμβατικών όρων είναι αναγκαία για να κρίνει το Δικαστήριο αν με τις διατάξεις της κανονιστικής αυτής αποφάσεως θίγονται συμβατικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα της επιχειρήσεως επί της αμοιβής της (ΣτΕ 3566 - 9/2015 επτ., 1965, 1969/2016 επτ.).

Από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν από την αιτούσα ιδιωτική επιχείρηση δεν απεδείχθη ότι η αιτούσα είχε συμβατικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα αμοιβής έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την κρίσιμη εν προκειμένω χρονική περίοδο, τα οποία εθίγησαν κατά τους ισχυρισμούς της με τις διατάξεις της προσβαλλομένης αποφάσεως.

Ως εκ τούτου, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτη, λόγω μη αποδείξεως του εννόμου συμφέροντος της αιτούσας.Source/ Author:www.ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom