Απόφαση 170/2019 VII Τμήματος ΕλΣυν - Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης

March 19, 2019: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 170/2019 VII Τμήματος ΕλΣυν - Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης

Σύμφωνα με τα άρθρα 51 παρ. 1 και 2 του π.δ/τος 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (Α΄ 304) (βλ. και άρθρο 84 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, Α΄ 52), η αναστολή της εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως και παραμένει εκκρεμής έφεση, μπορεί να διαταχθεί με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον πιθανολογείται ότι από την εκτέλεσή της απειλείται άμεσος κίνδυνος οικονομικής ή άλλης βλάβης του αιτούντος, η οποία δε θα μπορεί να επανορθωθεί ή θα είναι δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης.

Στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες ισχυρίσθηκαν ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης καταλογιστικής απόφασης θα επιφέρει σε αυτούς ανεπανόρθωτη, άλλως δυσχερώς επανορθώσιμη οικονομική βλάβη και προσήγαγαν προς απόδειξη των ισχυρισμών τους αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων φορολογικών ετών παρελθόντων ετών. Το Δικαστήριο πιθανολόγησε ότι η άμεση εκτέλεση της σχετικής καταλογιστικής απόφασης θα επέφερε στους αιτούντες, δυσχερώς επανορθώσιμη, σε περίπτωση ευδοκίμησης της εκκρεμούς έφεσής τους, οικονομική βλάβη, με συνέπεια να γίνει εν όλω δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της πράξης αυτής μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της εκκρεμούς έφεσης, που οι αιτούντες έχουν ασκήσει κατά της απόφασης αυτής, ή να καταργηθεί η ανοιγείσα με την έφεση αυτή δίκη.

Για το παραδεκτό της άσκησης αίτησης αναστολής εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης πρέπει προηγουμένως να έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως και να παραμένει εκκρεμής έφεση των αιτούντωνSource/ Author:www.elsyn.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom