Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Ιανουαρίου: κυριότερες αποφάσεις

ΔΙΕΘΝΗ/ January 28, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Ιανουαρίου: κυριότερες αποφάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 87 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

1) Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Rosario — Τηλ.: +32 229 56185, Clémence Robin — Τηλ.: +32 229 52509)

Αιτιολογημένες γνώμες

Γεωγραφικές ενδείξεις: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να ακυρώσει το εθνικό της πλαίσιο για τις γεωγραφικές ενδείξεις

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία σχετικά με τον νόμο της, της 1ης Σεπτεμβρίου 1999, για τα σήματα και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Από το 2008 η Βουλγαρία τηρεί εθνικό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εθνική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων δεν συνάδει με την ενωσιακή νομοθεσία για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012]. Κατά πάγια νομολογία της ΕΕ —C-478/07 (Budvar, 2009) και C-56/16/P (EUIPO κατά Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017)— η ενωσιακή νομοθεσία θεσπίζει ομοιόμορφο και αποκλειστικό καθεστώς προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Η Βουλγαρία έπρεπε να είχε καταργήσει το εθνικό της σύστημα καταχώρισης από την ημερομηνία προσχώρησής της στην ΕΕ το 2007 και μπορούσε να προστατεύσει τις υφιστάμενες εθνικές γεωγραφικές ενδείξεις μόνο για περίοδο 12 μηνών μετά την ημερομηνία προσχώρησης, αν είχε υποβληθεί αίτηση σε επίπεδο ΕΕ κατά την εν λόγω περιορισμένη περίοδο. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις βουλγαρικές αρχές τον Ιανουάριο του 2018. Η Βουλγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Γεωγραφικές ενδείξεις: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να επιβάλει την προστασία της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Φέτα»

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Δανία, λόγω της πλημμελούς τήρησης από τις δανικές αρχές των υποχρεώσεων που υπέχει η εν λόγω χώρα δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012]. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Δανία δεν εμπόδισε/σταμάτησε την παραβίαση του ενωσιακού κανονισμού από τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Δανία και παράγουν (και/ή εισάγουν από άλλες χώρες) και εξάγουν λευκό τυρί με την επισήμανση «Φέτα» σε τρίτες χώρες. Η πρακτική αυτή δεν συνάδει με τις ενωσιακές προδιαγραφές των προϊόντων προκειμένου να τους χορηγηθεί Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και θεωρείται παραπλανητική επισήμανση. Η ονομασία «Φέτα» είναι καταχωρισμένη ΠΟΠ από το 2002. Ο κανονισμός της ΕΕ προστατεύει τις καταχωρισμένες ονομασίες από αρκετούς τύπους καταχρήσεων. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται η άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση καταχωρισμένης ονομασίας για προϊόντα που είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωριστεί με την ονομασία αυτή ή, εναλλακτικά, η χρήση που αποτελεί εκμετάλλευση της φήμης της προστατευόμενης ονομασίας. Οι ονομασίες προϊόντων που έχουν καταχωριστεί ως ΠΟΠ είναι εκείνες που έχουν τους ισχυρότερους δεσμούς με τον γεωγραφικό τόπο στον οποίο παρασκευάζονται αυτά τα προϊόντα. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Δανίας τον Ιανουάριο του 2018. Η Δανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

2) Ανταγωνισμός

(Για περισσότερες πληροφορίες: Ricardo Cardoso — Τηλ.: +32 229 80100, Μαρία Τσώνη — Τηλ.: +32 229 90526)

Προειδοποιητική επιστολή

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να ανακτήσει την παράνομη ενίσχυση που χορηγήθηκε στη μεταλλευτική εταιρεία ΛΑΡΚΟ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, επειδή το εν λόγω κράτος μέλος δεν εφάρμοσε την απόφαση του Δικαστηρίου της 9ης Νοεμβρίου 2017 (υπόθεση C-481/16, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας). Με την απόφαση αυτή, το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για τη μη εφαρμογή της απόφασης ανάκτησης που εξέδωσε η Επιτροπή στις 27 Μαρτίου 2014, με την οποία καλούσε το εν λόγω κράτος να ανακτήσει από τη Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ» την παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση ύψους 135,8 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση αυτή είχε χορηγηθεί στη ΛΑΡΚΟ με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων και εισφορών κεφαλαίου. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αποδείξει ότι η ενίσχυση πράγματι ανακτήθηκε. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώντας από το Δικαστήριο να επιβάλει στο εν λόγω κράτος μέλος κατ’ αποκοπή πρόστιμο και χρηματικές ποινές.

Περατώσεις υποθέσεων

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή περατώνει τις διαδικασίες επί παραβάσει για 3 κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αποδείξει ότι η ενίσχυση πράγματι ανακτήθηκε.Source/ Author:Διαβάστε αναλυτικά τις κυριότερες αποφάσεις εδώ.

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom