ΣτΠ: Απώλεια δικαιωµάτων προστασίας µητρότητας

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ December 11, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

ΣτΠ: Απώλεια δικαιωµάτων προστασίας µητρότητας

∆ευτέρα, 10 ∆εκεµβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απώλεια δικαιωµάτων προστασίας µητρότητας 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας σχετικά µε την ειδική άδεια προστασίας της µητρότητας και την σχέση της µε την άδεια φροντίδας παιδιού.

Η Υπουργός Εργασίας έκανε αποδεκτή τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) 124/2018 επί ερωτήµατος της ∆ιεύθυνσης Όρων Εργασίας του οικείου Υπουργείου σχετικά µε το εάν η χορήγηση της ειδικής άδειας προστασίας µητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, στις µητέρες δικαιούχους της παροχής, παρατείνει κατά ένα εξάµηνο την έναρξη της ειδικής άδειας φροντίδας παιδιού. Σύµφωνα µε την γνωµοδότηση, και µετά την αποδοχή της, ισχύει ότι η ειδική άδεια προστασίας της µητρότητας, διάρκειας έξι µηνών, δεν συµψηφίζεται µε καµία άλλη άδεια µητρότητας. Κατά συνέπεια, στις µητέρες που έχουν λάβει την ειδική άδεια προστασίας µητρότητας, η άδεια φροντίδας παιδιού αρχίζει µετά την λήξη της ειδικής αδείας προστασίας µητρότητας και δεν συµψηφίζεται µε αυτήν.

Ήδη από το 2009 ο Συνήγορος του Πολίτη, µετά από σχετικές αναφορές µητέρων, που λόγω λήψης της ειδικής αδείας προστασίας µητρότητας, έχαναν ένα εξάµηνο από την άδεια φροντίδας παιδιού, είχε απευθυνθεί το Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας αυτό ακριβώς το οποίο γνωµατεύει τώρα το ΝΣΚ. Το Υπουργείο τότε είχε απαντήσει ότι «ως ηµεροµηνία έναρξης της χορήγησης της αδείας φροντίδας παιδιού τίθεται, σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία λήξης της αδείας µητρότητας, χωρίς να υφίσταται θέµα συµψηφισµού των δύο δικαιωµάτων». Είχε δε εκφράσει την θέση ότι η επίλυση των θεµάτων αυτών εµπίπτει στο πεδίο αρµοδιότητας των συνδικαλιστικών οργάνων και πρέπει να τεθούν υπόψη των κοινωνικών εταίρων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε στο θέµα το 2014, κατόπιν νέων αναφορών µητέρων. Στο έγγραφό του επικαλείτο απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ C-519/2003), βάσει της οποίας γνωµοδότησε το ΝΣΚ. Παρά ταύτα, µετά τη λήψη του νέου εγγράφου της Ανεξάρτητης Αρχής, το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο προς το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ενηµερώνοντας τους Κοινωνικούς Επιθεωρητές ότι το µειωµένο ωράριο εργασίας εξακολουθεί να αρχίζει από την εποµένη της λήξης της αδείας λοχείας και στην περίπτωση που έχει γίνει χρήση της 6µηνης αδείας ανατροφής, αλλά θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει συντρέξει ένα εξάµηνο µε χρήση ωραρίου µειωµένου κατά 1 ώρα, ώστε να µπορεί η εργαζόµενη να κάνει χρήση 12µηνης αδείας µε 2 ώρες µειωµένο ωράριο ηµερησίως.

Η Ανεξάρτητη Αρχή απηύθυνε νέο έγγραφο προς το Υπουργείο Εργασίας και προς τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΠΕ, µε το οποίο τονίζει ότι, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα απόφαση του ∆ΕΕ, η παράλληλη χρήση της ειδικής αδείας προστασίας η οποία είναι άδεια µητρότητας, και της αδείας φροντίδας παιδιού που είναι άδεια ανατροφής παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και συνιστά διάκριση λόγω φύλου. Ουδεµία απάντηση έλαβε από το ΣΕΠΕ.

Το Μάρτιο του 2017 η ίδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας απευθύνει ερώτηµα προς το ΝΣΚ ζητώντας του να γνωµοδοτήσει ως προς την σχέση των δύο αδειών. Τον Ιούνιο του 2018 το ΝΣΚ λαµβάνει την ίδια θέση που είχε λάβει ο ΣτΠ, επικαλούµενος την ίδια ακριβώς απόφαση του ∆ΕΕ. Τον Νοέµβριο του 2018 η Υπουργός Εργασίας κάνει αποδεκτή την γνωµοδότηση του ΝΣΚ και το ανακοινώνει αναφέροντας ότι «Η προστασία της µητρότητας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο διαρκώς µεριµνά για τη θωράκιση του θεσµικού πλαισίου και την τήρηση της νοµιµότητας µέσω των ελεγκτικών του µηχανισµών.»

 Ωστόσο, το γεγονός ότι η διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη δεν έτυχε αποδοχής ούτε το 2009 ούτε το 2014, οδήγησε αναµφισβήτητα στην απώλεια του δικαιώµατος 6 µηνών µειωµένου ωραρίου επί 9 έτη για πολύ µεγάλο αριθµό µητέρων, οι οποίες, τη στιγµή αυτή που το αίτηµά τους δικαιώνεται, δεν µπορούν να τύχουν κανενός είδους αποκατάστασης ούτε δικαίωσης για την απώλειά τους.

Πληροφορίες: 2131306600, press@synigoros.gr

Γνωμοδότηση ΝΣΚ

Έγγραφο Συνηγόρου 2009 

Έγγραφο Συνηγόρου 2014 

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε στο θέµα το 2014, κατόπιν νέων αναφορών µητέρων.Source/ Author:Δείτε περισσότερα εδώ

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom