Απόφαση 482/2018 Ολομέλειας ΣτΕ ( Χορήγηση επιδόματος πολύτεκνης μητέρας)

November 30, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 482/2018 Ολομέλειας ΣτΕ ( Χορήγηση επιδόματος πολύτεκνης μητέρας)

Όπως απεφάνθη το Δικαστήριο, στον Ο.Γ.Α εφαρμόζονται τα δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3232/2004 είναι γνησίως ερμηνευτική, όπως προκύπτει και από τη γραμματική της διατύπωση, διότι τέθηκε με σκοπό να άρει τις αμφιβολίες ως προς την αληθή έννοια της διατάξεως του άρθρου 18 παρ. 1 του ν.4169/1961, έχει δε, κατ’ άρθρο 77 παρ. 2 του Συντάγματος, αναδρομική ισχύ, ανατρέχοντας στον χρόνο ενάρξεως ισχύος της διατάξεως που ερμηνεύεται αυθεντικά.

Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω, στον Ο.Γ.Α, και ειδικότερα, επί των αξιώσεων περί παροχής των επιδομάτων του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 έναντι του Ο.Γ.Α., εφαρμόζονται τα ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου, όπως οι ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του ν.2362/1995 για την παραγραφή των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου (άρθρα 90 επ.), και συγκεκριμένα, η διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 που προβλέπει πενταετή παραγραφή και όχι η διάταξη του άρθρου 90 παρ. 5 που προβλέπει διετή παραγραφή, διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της τελευταίας αυτής διατάξεως. Στις εφαρμοστέες δε διατάξεις του ν. 2362/1995 ορίζεται ρητώς (άρθρο 94) ότι η παραγραφή λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από τα δικαστήρια.

Επίσης, για το ποσοστό του νόμιμου και του τόκου υπερημερίας που καταβάλλει ο Ο.Γ.Α για τις οφειλές επιδομάτων του ν. 1892/1990, όπως η ένδικη, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της Γ1α/440/1991 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄90) και της παρ. 4 του άρθρου 51 του π.δ. 78/1998 (Α΄ 72). Σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάταξη το ποσοστό του νόμιμου και του τόκου υπερημερίας ορίζεται το ίδιο με αυτό του Δημοσίου, όπως εκάστοτε ισχύει, το ποσοστό δε αυτό, κατά τη διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου, ανέρχεται σε 6% . Συνεπώς, για τις οφειλές από τις ως άνω παροχές του Ο.Γ.Α. ισχύει ποσοστό επιτοκίου 6%.

Η επίδικη ρύθμιση δεν αντίκειται στα άρθρα 17 του Συντάγματος και 1 του Π.Π.Π της Ε.Σ.Δ.Α., διότι αποβλέπει στην εξυπηρέτηση σκοπού επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, συνισταμένου στην προστασία της δημοσιονομικής ισορροπίας και της περιουσίας του Κράτους υπό ευρεία έννοια, η ζημία δε που υφίστανται οι ιδιώτες από την καταβολή των υποχρεώσεων του Ο.Γ.Α. με επιτόκιο 6%, αντί του καταρχήν γενικώς ισχύοντος ανώτερου επιτοκίου, δεν είναι τέτοιας εκτάσεως, ώστε να θίγει τον πυρήνα της αξιώσεως.Source/ Author:www.ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom