Απόφαση 44/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Β΄) Κατάργηση δίκης επί λήξης ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης.

November 26, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 44/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Β΄) Κατάργηση δίκης επί λήξης ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης.

Κατά το άρθρο 32 παρ. 2 του π.δ. 18/1989 η δίκη  καταργείται αν μετά την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως και έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης η προσβαλλόμενη πράξη έπαυσε για οποιοδήποτε λόγο να ισχύει, εκτός αν ο αιτών επικαλείται ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που δικαιολογεί την συνέχιση της δίκης. Στην παρ.3 ορίζεται ότι «Αν η κατά την προηγούμενη παράγραφο παύση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξεως οφείλεται στο ότι αυτή ήταν περιορισμένης χρονικής ισχύος και μετά την λήξη της εκδόθηκε νεότερη πράξη ομοίου περιεχομένου ή στο ότι αυτή τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με πράξη η οποία εξακολουθεί να είναι δυσμενής για τον αιτούντα, η δίκη δεν καταργείται αν ο αιτών προβάλει με δικόγραφο, κατατιθέμενο έξι (6) πλήρεις ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως σχετικό ισχυρισμό και ζητήσει την συνέχιση της δίκης».

Δεδομένου ότι η παράγραφος  2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989 συνάδει με τα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 1 του Συντάγματος, και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, εφαρμόζεται δε και επί αιτήσεων ακυρώσεως κατά κανονιστικών πράξεων, καθιερώνεται, για την αποτροπή της διεξαγωγής άσκοπων δικών, ο δικονομικός κανόνας της κατάργησης της δίκης όταν μετά την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως και, έως την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, έχει παύσει να ισχύει η προσβληθείσα με την αίτηση πράξη. Κατ’ εξαίρεση, συγχωρείται η συνέχιση της δίκης, σύμφωνα με την διάταξη αυτή, όταν ο αιτών επικαλείται και αποδεικνύει ιδιαίτερο προς τούτο έννομο συμφέρον, συνιστάμενο στην αποτροπή διοικητικής φύσεως συνεπειών, τις οποίες εξακολουθεί να καταλείπει γι’ αυτόν η προσβληθείσα πράξη και οι οποίες δεν μπορούν να αρθούν παρά μόνο με την έκδοση ακυρωτικής αποφάσεως.

Στην υπό εξέταση περίπτωση , εφόσον η ισχύς της προσβαλλόμενης πράξης, -όπως άλλωστε και των άλλων δύο συμπροσβαλλομένων, με τις οποίες ασκήθηκε έλεγχος νομιμότητας επ’ αυτής- έληξε μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης (29.10.2015) και πριν από την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως (28.9.2016), συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της προαναφερθείσας περί καταργήσεως δίκης διατάξεως του άρθρου 32 παρ. 2 του π.δ. 18/1989.

Επιμέλεια: Αγγελική Μπουρσινού/Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Σε περίπτωση κατάργησης δίκης για οποιονδήποτε λόγο αποδίδεται το παράβολο και δεν επιδικάζεται δικαστική δαπάνη.Source/ Author:ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom