Απόφαση 26/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Α΄) Η καταβολή παραβόλου ως προϋπόθεση του παραδεκτού

November 16, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 26/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Α΄) Η καταβολή παραβόλου ως προϋπόθεση του παραδεκτού

Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η αναίρεση της 504/2014 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος Ταμείου κατά της 162/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου. Με την πρωτόδικη απόφαση έγινε δεκτή προσφυγή του ΙΚΑ και ακυρώθηκε απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής Υποκαταστήματος ΙΚΑ  .Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε γίνει δεκτή ένσταση του αναιρεσείοντος Ταμείου κατά Πράξεως Επιβολής Εισφορών του ως άνω Υποκαταστήματος ΙΚΑ, με την οποία είχαν επιβληθεί σε βάρος του Ταμείου εισφορές, ύψους 30.926,10 ευρώ, για την ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων σε αυτό.

Με το  άρθρο 51 παρ. 1 του ν. 4387/2016  συνεστήθη ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στο οποίο εντάχθηκε αυτοδικαίως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σύμφωνα δε με το άρθρο 70 παρ. 9, ο ΕΦΚΑ συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσομένων σε αυτόν φορέων κύριας ασφαλίσεως. Συνεπώς, αναιρεσίβλητος διάδικος στην παρούσα δίκη θεωρείται ο ΕΦΚΑ.

Κατά το άρθρο 35 του π.δ. 18/1989 συγχρόνως με την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης με τα νόμιμα τέλη, καταβάλλονται και τα τέλη εγγραφής στο πινάκιο, των πρακτικών και της απόφασης. Περαιτέρω, στο άρθρο 36 ορίζονται τα εξής: «1. Το ένδικο μέσο που ασκείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίπτεται ως απαράδεκτο, αν μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης δεν καταβληθεί παράβολο. Ειδικώς, σε περίπτωση αιτήσεως αναστολής κατά πράξεων που εντάσσονται στη διαδικασία αναθέσεως διοικητικών συμβάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων β’, γ’ και δ’ του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010.Από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου απαλλάσσονται το Δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης .Αν το ένδικο μέσο γίνει δεκτό ή υποβληθεί παραίτηση ή καταργηθεί η δίκη για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το παράβολο αποδίδεται. Αν το ένδικο μέσο απορριφθεί, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Το Συμβούλιο εκτιμώντας τις περιστάσεις, μπορεί να διατάξει την απόδοση του παραβόλου ακόμη και αν απορρίπτεται το ένδικο μέσο. Επί προφανώς απαραδέκτου ή αβασίμου ενδίκου μέσου, μπορεί να απαγγείλει ως και τον εικοσαπλασιασμό του παραβόλου. Στην περίπτωση αυτή το πρόσθετο ποσό που επιβάλλεται εισπράττεται βάσει της αποφάσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, σε περίπτωση ασκήσεως ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου εντός μηνός από την κατάθεση του σχετικού δικογράφου ή, εφόσον το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης κατατίθεται σε δημόσια αρχή, απαιτείται το παράβολο να κατατίθεται ή αποστέλλεται με ταχυδρομική επιταγή το αργότερο εντός μηνός από την περιέλευση του δικογράφου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, άλλως το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

Επιμέλεια: Αγγελική Μπουρσινού/Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Το ασκηθέν ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο σε περίπτωση μη ( εμπρόθεσμης) καταβολής του προβλεπόμενου κατά περίπτωση παραβόλου.Source/ Author:ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom