Απόφαση 14/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Α’)

November 15, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 14/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Α’)

Με το κρινόμενο ένδικο βοήθημα, ζητήθηκε η ακύρωση της 82194/9.3.2004 αποφάσεως του αρμοδίου για την εκδίκαση ενστάσεων οργάνου του Ο.Γ.Α., με την οποία απορρίφθηκε ένσταση του ήδη αιτούντος κατά αποφάσεως του Προϊσταμένου  Τμήματος  του Κλάδου Συντάξεων του Ο.Γ.Α. Με την τελευταία αυτήν απόφαση απορρίφθηκε αίτηση-δήλωση που είχε υποβάλει ο ήδη αιτών ενώπιον ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. για συνταξιοδότησή του ως ανασφάλιστου υπερήλικα.

Στο ν. 1406/1983 ορίζεται ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας που δεν έχουν μέχρι σήμερα υπαχθεί σε αυτή. Στις διαφορές αυτές περιλαμβάνονται ιδίως αυτές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τις σχέσεις μεταξύ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και ασφαλισμένων και ιδίως αυτές που αναφέρονται στην ασφάλιση προσώπων ή της γεωργικής παραγωγής .Οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται υπόκεινται σε προσφυγή, και αν αυτό δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Εξάλλου κατά τα  άρθρα 2, 6 (παρ. 1), 7 (παρ. 1 και 2 περ. β΄) και 63 (παρ. 1) του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εκτός εκείνων που η εκδίκασή τους έχει ανατεθεί, με ειδική διάταξη του νόμου, σε άλλα διοικητικά δικαστήρια. Η, σε πρώτο βαθμό,  δε εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στο Τριμελές Πρωτοδικείο. Αρμόδιο στον πρώτο, ή πρώτο και τελευταίο, βαθμό είναι το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η αρχή από πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια οργάνου της οποίας δημιουργήθηκε η διαφορά. Η αρμοδιότητα αυτή διατηρείται και στις περιπτώσεις που, κατά των πράξεων ή παραλείψεων τούτων, ασκείται οποιαδήποτε διοικητική προσφυγή. Κατ’ εξαίρεση, αρμόδιο δικαστήριο είναι: αν πρόκειται για διαφορές ανάμεσα στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τους ασφαλισμένους του ή πρόσωπα που δικαιούνται παροχές από αυτόν, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το όργανο που, κατά τις οικείες διατάξεις, είναι αρμόδιο προς παραλαβή της σχετικής αίτησης ή δήλωσης του ενδιαφερομένου για τη χορήγηση παροχής, ή στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί αυτός σε βάρος του οποίου έγινε καταλογισμός χρηματικού ποσού. Τέλος, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές διατάξεις του Κώδικα, οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις, από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας, υπόκεινται σε προσφυγή.

Από τον συνδυασμό  διατάξεων του αρ.1 του ν. 1296/1982 και  της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1745/1987 συνάγεται ότι οι διαφορές που γεννώνται μεταξύ του Ο.Γ.Α. και των ασφαλισμένων του από πράξεις του Οργανισμού που εκδόθηκαν μετά τις 11.6.1984, υπάγονται στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου. Στις διαφορές αυτές υπάγονται και οι γεννώμενες από πράξεις ή παραλείψεις οργάνων του Ο.Γ.Α., που αφορούν τη χορήγηση συντάξεως ανασφάλιστου υπερήλικα στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 1296/1982.

 Η ένδικη διαφορά, η οποία αφορούσε απόρριψη αιτήματος χορηγήσεως της παροχής του άρθρου 1 του ν. 1296/1982, δεν αποτελεί επομένως ακυρωτική διαφορά υπαγόμενη στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά διοικητική διαφορά ουσίας, υποκείμενη σε προσφυγή, για την εκδίκαση της οποίας είναι αρμόδια τα τριμελή διοικητικά πρωτοδικεία. Παραπέμφθηκε έτσι το κρινόμενο ένδικο βοήθημα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο είναι κατά τόπον αρμόδιο να εκδικάσει το βοήθημα αυτό ως προσφυγή ουσίας, ως εκ της έδρας του οργάνου του Ο.Γ.Α. που παρέλαβε την ως άνω αίτηση-δήλωση του ανωτέρω αιτηθέντος τη χορήγηση της εν λόγω παροχής. Το δικαστήριο δε αυτό είναι αρμόδιο να κρίνει επί όλων των ζητημάτων παραδεκτού του ενδίκου αυτού βοηθήματος.

Επιμέλεια: Αγγελική Μπουρσινού/Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

 

 

Στις διοικητικές διαφορές ουσίας το δικαστήριο διενεργεί, εκτός από έλεγχο νομιμότητας, και έλεγχο σκοπιμότητας της διοικητικής πράξης και δύναται να προβεί στην τροποποίησή αυτής .Source/ Author:ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom