Απόφαση ΔΕΔ 4394/2018: Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Ε2

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ/ November 13, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

Απόφαση ΔΕΔ 4394/2018: Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Ε2

Απόφαση ΔΕΔ 4394/2018: Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Ε2

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1)Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α ́ 170), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036990 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β ́/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).»

γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2)Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.  

3)Την υπ’ αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β’/01.09.2016  Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.  

4)Τη με ημερομηνία κατάθεσης 01/06/2018και  με αριθμό πρωτοκόλλου …………..ενδικοφανή προσφυγή της…………….του …………., ΑΦΜ ……….., κατοίκου ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ,οδός …………….., αρ. ……,κατά της  υπ’  αριθμ. ……../2018  Πράξεως  Επιβολής Προστίμου  του  Προϊσταμένου  της  Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ, φορολογικού έτους 2014, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά  έγγραφα.

5)Την υπ’  αριθμ……/2018  Πράξη  Επιβολής  Προστίμου  του Προϊσταμένου  της  Δ.Ο.Υ.  ΝΙΚΑΙΑΣ, φορολογικού έτους 2014, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6)Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ.Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ

7)Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.  Επί  της  με  ημερομηνία  κατάθεσης 01/06/2018 και    με  αριθμό  πρωτοκόλλου ………….ενδικοφανούς προσφυγής της…………………, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και 
[2]την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ. ……/2018  Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ποσού 100,00 € (πλέον τέλη χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 2,4%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§2 περ. α’ του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), καθόσον υπέβαλε  εκπρόθεσμα,  την  10/11/2015,  την  υπ’  αριθμ. ……..τροποποιητική  δήλωση  φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014. ………

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (εκ παραδρομής).Source/ Author:Απόφαση ΔΕΔ 4394/2018 | Download PDF

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom