Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης - υπ’ αριθμ. 210/2018 απόφαση Α1’ Τμήματος ΑΠ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ/ November 05, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης - υπ’ αριθμ. 210/2018 απόφαση Α1’ Τμήματος ΑΠ

Με το άρθρο 559 αριθ. 19 του Κ.Πολ.Δ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν, ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός στοιχειοθετείται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (Ολ. ΑΠ 15/2006, Ολ. ΑΠ 1/1999).

Με το άρθρο 41 του Ν. 3863/2010 με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 975 Κ.Πολ.Δ., ορίζονται τα εξής: “Στις διατάξεις της περίπτωσης 3 του άρθρου 975 ΚΠολΔ, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 31 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 ΑΚ) υπάγονται και οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή σε πλειστηριασμούς που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και σε πτωχεύσεις που έχουν ήδη κηρυχθεί μέχρι την ψήφιση του παρόντος νόμου”. Το αμέσως παραπάνω εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 975 Κ.Πολ.Δ., απαλείφθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 3994/2011 η δε έναρξη εφαρμογής του, ρυθμίζεται με το άρθρο 72 αρ. 5 της μεταβατικής διάταξης του νόμου, σύμφωνα με την οποία: “Οι σχετικές με την αναγκαστική εκτέλεση, διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις εκτελέσεις που αρχίζουν μετά την έναρξη της ισχύος του. Τα άρθρα 959 παράγραφος 2, 963 και 975 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται και επί πλειστηριασμών, που θα διενεργηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος”. Εξ άλλου, με τις διατάξεις των άρθρων 960 επ. και 999 επ. Κ.Πολ.Δ, η προδικασία του πλειστηριασμού αρχίζει με τη σύνταξη περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης και τελειώνει με τη διενέργεια του πλειστηριασμού. Ο αναπλειστηριασμός δεν αποτελεί αυτοτελή πλειστηριασμό αλλά στάδιο ενός ενιαίου πλειστηριασμού.

Στην υπό κρίση υπόθεση, το αναιρεσείον ΙΚΑ παραπονέθηκε για την μη κατάταξή του στην τρίτη τάξη του άρθρου 975 Κ.Πολ.Δ στον ανακοπτόμενο πίνακα δανειστών, μολονότι οι απαιτήσεις που είχε κατά του καθ’ ου η εκτέλεση είχαν προκύψει μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού.

Ο πίνακας κατάταξης που προσβάλλεται αφορά πλειστηριασμό ακινήτου, ο οποίος βρισκόταν σε εξέλιξη κατά την 15-07-2010, ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου 3863/2010, εφόσον η σύνταξη περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης έλαβε χώρα πριν την παραπάνω ημερομηνία, λαμβανομένου υπόψη ότι ως ημερομηνία διενέργειας του πρώτου πλειστηριασμού είχε οριστεί η 14-07-2010, η δε σύνταξη περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης προηγείται πάντοτε αυτού. Το ότι ο πλειστηριασμός κατά την παραπάνω ημερομηνία ματαιώθηκε και τελικά διενεργήθηκε την 06-04-2011 δεν έχει κάποια έννομη σημασία ως προς το υπό κρίση ζήτημα, διότι πρόκειται για στάδιο ενός ενιαίου πλειστηριασμού που αρχίζει από τη σύνταξη της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης και τελειώνει με τη διενέργεια του πλειστηριασμού και την κατακύρωση (άρθρο 1002 ΚΠολΔ). Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ως λόγω νόμου (3863/2010), οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου αυτού, για την προνομιακή κατάταξη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταξύ των οποίων και το καθ’ ου η ανακοπή “Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών” (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) Ιωαννίνων, δεν τύγχαναν εφαρμογής, ώστε οι απαιτήσεις αυτού να απολαμβάνουν του προνομίου της τρίτης τάξης (άρθ. 975 αριθ. 3 ΚΠολΔ). Κατά συνέπεια, παρά το νόμο κατατάχθηκε το ως άνω καθ’ ου η ανακοπή (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) στην προνομιακή τρίτη τάξη κι επομένως έγινε δεκτός ο λόγος της ένδικης πρώτης ανακοπής ως ουσιαστικά βάσιμος. Σύμφωνα με το Εφετείο, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφασή του απέρριψε τον λόγο αυτό της ανακοπής ως μη νόμιμο, κρίνοντας ότι δεν βρισκόταν σε εξέλιξη, κατά την έναρξη εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 41 του ν. 3863/2010, ο πλειστηριασμός, διότι κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης σε περίπτωση ματαιωθέντος πλειστηριασμού (όπως εν προκειμένω) τύγχανε ο χρόνος σύνταξης της επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης και όχι αυτός της πρώτης περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, έσφαλε ως προς την εφαρμογή του νόμου. Ενόψει των ανωτέρω, ο ως άνω μοναδικός λόγος της ένδικης αναίρεσης απορριφθηκε ως αβάσιμος.

Επιμέλεια: Βασιλική Γεωργίου / Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Στις διατάξεις της περίπτωσης 3 του άρθρου 975 ΚΠολΔ, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 31 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 ΑΚ) υπάγονται και οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.Source/ Author:areiospagos.gr

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom