Διαδοχή στις υποχρεώσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Απόφαση 678/2018 ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ

November 02, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Διαδοχή στις υποχρεώσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Απόφαση 678/2018 ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ

Κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 3918/2011 συστήθηκε νέος φορέας κοινωνικής ασφαλίσεως «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» στον οποίο εντάχθηκε και ο Κλάδος Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Περαιτέρω, στο άρθρο 29 του ορίζεται ότι: «1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων φορέων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών. Οι συμβάσεις των εντασσόμενων φορέων εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..». Περαιτέρω στο άρθρο 34 του Ν. 4038/2012 ορίσθηκε ότι: «1.α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.ΟΠ.Υ.Υ μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31-12-2011. 2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της καθαρής αξίας της εναπομένουσας οφειλής, β) εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας……6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τις υφιστάμενες κατά την 31-12-2014 οφειλές των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.ΥΥ μετά την 1-4-2012».

Κατ` εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 34 του ανωτέρω Ν. 4038/2012 εκδόθηκε η οικ.9425/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, η οποία τροποποιήθηκε με την οικ. 18579/25-2-2013 όμοια απόφαση, με το άρθρο μόνο της οποίας ορίσθηκε ότι: «Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις υπολειπόμενες οφειλές, προ φ.π.α του Ε.Ο.Π.ΥΥ., προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως; 1. Διαγνωστικά Κέντρα-Εργαστήρια: 2. Ιδιωτικές Κλινικές. Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, για δαπάνες νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 8% κ.λ.π Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον: α) παρασχεθεί η παραπάνω κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου - παρόχου, με την προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.ΥΥ. πιστωτικού τιμολογίου και β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δικαιούχου - παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι 31-12-2011».

Στην ουσία με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίσθηκε ρύθμιση, με την οποία προβλέφθηκε η άμεση εξόφληση των εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.ΥΥ, προς τους ιδιώτες παρόχους, μεταξύ των οποίων και τις συμβεβλημένες κλινικές, οι οποίες απορρέουν από συναφθείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών υγείας, με τις τιθέμενες τις εν λόγω διατάξεις προϋποθέσεις, ήτοι την παροχή έκπτωσης επί της καθαρής αξίας σε ποσοστό 8% και την παραίτηση του δικαιούχου από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας. Η υπαγωγή δε στις διατάξεις εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση της συμβληθείσης με τον Ε.Ο.Π.ΥΥ. κλινικής, η οποία, επιλέγοντας την υπαγωγή της απαίτησής της κατά του ως άνω Οργανισμού στην προβλεπόμενη ρύθμιση, προκειμένου αυτή να εξοφληθεί άμεσα, αποδέχεται τις ανωτέρω προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό απομειωτικές της αξίας της απαίτησής της .Μάλιστα στο άρθρο 97 παρ. 1α του Ν. 4486/2017 ορίζεται ότι: «Μετά τις 30.06.2017 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.ΥΥ. που προέρχονται από Φ.Κ.Α., των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.ΥΥ., μεταφέρονται, παρακολουθούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές από τις ως άνω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, συνεχίζονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης και οι δικαστικές αποφάσεις ισχύουν και εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α».

Επιμέλεια: Αγγελική Μπουρσινού / Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Ληξιπρόθεσμη οφειλή συνιστά το χρηματικό ποσό που οφείλει από νόμιμη αιτία ο οφειλέτης προς τον δανειστή και το οποίο έπρεπε να έχει καταβληθεί σε δήλη ημέρα ή σε ορισμένη προθεσμία από την καταγγελία, εφόσον είχε ταχθεί τέτοια προθεσμία και κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό .Source/ Author:ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom