Απόφαση 221/2018 ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ

November 02, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 221/2018 ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ

Με την αίτηση της , η αιτούσα, υποψήφια βάσει προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση με σειρά προτεραιό­τητας θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) στη Γε­νική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, αιτήθηκε  την ακύρωση: α) της υπ’ αρ. 895/16.12.2015 απόφασης του Β` Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο του αυτεπάγγελτου ελέγχου και της έρευνας των ενστάσεων που υποβλήθηκαν και απέρριψε ένστασή της, ως αβάσιμη και β) της υπ’ αρ. 32/20.01.2016 απόφασης του Β1 Τμήματος Α.Σ.Ε.Π., με την οποία κυρώθηκε ο οριστικός πίνακας διοριστέων της ως άνω προκήρυξης, κατά το μέρος που η αιτούσα δεν συμπεριελήφθη σ’ αυτόν. Μόνη δε παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη καθίσταται η τελευταία με την οποία κυρώθηκε ο οριστικός πίνακας διοριστέων, με τη δημοσίευση του οποίου ολοκληρώθηκε η σύνθετη διοικητική ενέργεια του επίμαχου διαγωνισμού. Αντίστοιχα η υπό στοιχ. α` προσβαλλόμενη απόφαση ενσωματώθηκε σ’ αυτόν και απώλεσε για το λόγο τούτο την εκτελεστότητά της, κατά το έλεγχο όμως του κύρους της τελευταίας αυτής πράξης εξετάζεται και η νο­μιμότητα της ως άνω (895/2015) απόφασης του ΑΣΕΠ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2190/1994, οι υποψήφιοι υ­ποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ή στις διαδικασίες των άρθρων 18 και 19 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, η οποία αρχί­ζει από την επομένη της δημόσιας περί αυτής ανακοινώσεως του ΑΣΕΠ στα μέσα μαζικής ενημερώσεως (παρ. 4), η δε αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλω­σης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (παρ. 6). Τέλος, με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 7 του ν. 2738/1999 προστέθηκαν εδάφια στο άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 2190/1994 και ορίζεται ότι: «Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά γενικώς, τα οποία, σύμφωνα με την προκήρυξη, πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτη­ση του υποψηφίου, δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων πιστο­ποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως….».

Συνεπώς, κατά την έννοια των προπαρατεθεισών διατάξεων, αποκλείε­ται, καταρχήν, η υποβολή δικαιολογητικών μετά την λήξη της προθεσμίας υπο­βολής των αιτήσεων, ακόμη και αν αυτά είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστι­κά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμους (ΣτΕ 1201/2009, 3019/2008, 1206/2007). Όλως εξαιρετικώς, ενόψει και των αρχών της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης, δεν αποκλείεται να γίνονται δεκτά ακόμη και τα καθ’ υπέρβαση της οριζόμενης προθεσμίας υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος έχει, πάντως, συνυποβάλει εμπροθέσμως και καλοπίστως, με την αίτηση για τη συμμετοχή του, δικαιολογητικά τα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις, σφάλματα ή πλημμέλειες που οφείλονται αποκλειστικά σε πταίσμα του διοικητικού οργάνου, το οποίο τα εξέδωσε (ΣτΕ 4344/2014 σκ. 5η, 411/2012 σκ. 5η, 1723/2011, 1201/2009, 1471-2/2007, 7μ.). Επομένως, εάν δεν συντρέχει η τελευταία περίπτωση, δεν στοιχειοθετείται παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, εκ του λόγου ότι δεν ελήφθη υπόψη εκπροθέσμως υποβληθέν δικαιολογητικά από τον υποψή­φιο, κατ’ εφαρμογή της ως άνω διάταξης.

Περαιτέρω, το σύστημα προσλήψεων που κατέστρωσε ο νομοθέτης με το ν. 2190/1994, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας και λειτουργεί κατά τρό­πο γενικό και απρόσωπο βάσει γενικών και αφηρημένων κριτηρίων, ευρίσκεται δε εντός των πλαισίων που διαγράφουν οι συνταγματικές αρχές της ισότη­τας και της αξιοκρατίας οπότε ορθά απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί της αιτούσας, ότι υπήρ­ξε παραβίαση των ως άνω των αρχών. Εξάλλου, το ΑΣΕΠ ενήργησε κατά δεσμία αρμοδιότητα, εφαρμόζοντας το νόμο και την προκήρυξη και δεν καταλειπόταν σ’ αυτό σχετική διακριτική ευχέρεια (ΣτΕ 4837/2013 σκ. 5η, 2970/2013 σκ. 6η, 1063/2011 σκ. 6η, 325/2011 σκ. 4η).

Επιμέλεια: Αγγελική Μπουρσινού/Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Στα πλαίσια της δέσμιας αρμοδιότητας το αρμόδιο όργανο είναι υποχρεωμένο να λειτουργήσει σύμφωνα με έναν συγκεκριμένο τρόπο όπως τον υπαγορεύουν οι ισχύοντες κανόνες και περιορίζουν το εύρος δράσης του.Source/ Author:ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom