Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υπόθεση ΜcDonald's

October 23, 2018: Νομοθεσία

posts


ethemis

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υπόθεση ΜcDonald's

Tax Flash

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση McDonald’s

ΕΔΡΑ JEAN MONNET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε ότι το Λουξεμβούργο δεν παρείχε προνομιακή φορολογική μεταχείριση στην εταιρεία McDonald’s και οι σχετικές φορολογικές συμφωνίες (tax rulings) δεν παραβιάζουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων

Σε συνέχεια της πολύχρονης σε βάθος έρευνας που είχε ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2015 στην υπόθεση McDonald’s, τελικώς κατέληξε ότι η φορολογική μεταχείριση από το Λουξεμβούργο της εταιρείας McDonald’s Europe Franchising δεν παραβιάζει την Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Λουξεμβούργου και ΗΠΑ και με βάση την παραδοχή αυτή οι φορολογικές συμφωνίες (tax rulings) που συνάφθηκαν με την προαναφερόμενη εταιρεία δεν παραβιάζουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων. Tax Flash Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση McDonald’s

Να υπενθυμισθεί ότι η πρώτη φορολογική απόφαση που εξέδωσαν οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου τον Μάρτιο του 2009, επιβεβαίωνε ότι η McDonald’s δεν όφειλε να καταβάλλει εταιρικό φόρο στο Λουξεμβούργο, με την αιτιολογία ότι τα κέρδη της θα φορολογούνταν στις ΗΠΑ βάσει της Σύμβασης Λουξεμβούργου-ΗΠΑ περί αποφυγής διπλής Φορολογίας. Σύμφωνα με την απόφαση, η McDonald’s όφειλε να προσκομίζει κάθε χρόνο αποδεικτικά στοιχεία ότι τα κέρδη από τα δικαιώματα που μεταβιβάζονταν στις ΗΠΑ μέσω της Ελβετίας δηλώνονταν και φορολογούνταν στις ΗΠΑ και την Ελβετία. Ωστόσο, αντίθετα με την παραδοχή των φορολογικών αρχών του Λουξεμβούργου στην πρώτη τους απόφαση, τα κέρδη δεν φορολογούνταν στις ΗΠΑ με βάση τη φορολογική νομοθεσία των ΗΠΑ και ως εκ τούτου η McDonald’s δεν ήταν σε θέση να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα κέρδη της φορολογούνταν στις ΗΠΑ, όπως απαιτούσε η πρώτη απόφαση.

Ακολούθως, οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου εξέδωσαν δεύτερη φορολογική απόφαση, τον Σεπτέμβριο του 2009, σύμφωνα με την οποία η McDonald’s δεν υποχρεούνταν πλέον να αποδεικνύει ότι τα έσοδά της φορολογούνταν στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η φορολογική συμφωνία (tax ruling) του Λουξεμβούργου με την εταιρεία McDonald’s ενδέχετο να της παρείχε ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, σκοπός της έρευνας της Επιτροπής ήταν η εκτίμηση του κατά πόσο οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου παρέκλιναν επιλεκτικά από τις διατάξεις της εθνικής φορολογικής τους νομοθεσίας και τη Σύμβαση Λουξεμβούργου-ΗΠΑ περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, παρέχοντας με τον τρόπο αυτόν στη McDonald’s πλεονέκτημα, το οποίο δεν είχαν άλλες εταιρείες σε ανάλογη πραγματική και νομική κατάσταση. Αντιθέτως, η έρευνα αυτή δεν έθετε εν αμφιβόλω το γενικό φορολογικό καθεστώς του Λουξεμβούργου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι φορολογικές συμφωνίες (tax rulings) δεν συνιστούν από μόνες τους πρόβλημα όσον αφορά την συμφωνία τους με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, σε περίπτωση που απλά επιβεβαιώνουν ότι οι φορολογικές διευθετήσεις μεταξύ εταιρειών του ίδιου ομίλου συμμορφώνονται με την οικεία φορολογική νομοθεσία. Ωστόσο, οι φορολογικές συμφωνίες (tax rulings) που χορηγούν ένα επιλεκτικό φορολογικό πλεονέκτημα σε ορισμένες εταιρείες μπορεί να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και επομένως παραβιάζουν τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 

Η επίτροπος Μαγκρέιτε Βέστεϊγερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, ενώ κατά την έναρξη της έρευνας είχε δηλώσει ότι «Σκοπός των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ χωρών είναι η αποφυγή της διπλής φορολόγησης, και όχι η δυνατότητα διπλής μη φορολόγησης.», ωστόσο, μετά την έκδοσή της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι «η αιτία της διπλής μη φορολογίας στην υπόθεση αυτή είναι οι αναντιστοιχίες μεταξύ των φορολογικών νόμων του Λουξεμβούργου και των ΗΠΑ και όχι η χορήγηση από το Λουξεμβούργο ειδικής φορολογικής μεταχείρισης στην εταιρεία McDonald’s».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε ότι δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί ότι η ερμηνεία που υιοθετήθηκε στη δεύτερη φορολογική συμφωνία (tax ruling) που συνήψε το Λουξεμβούργο με την εταιρεία McDonald’s αναφορικά με την Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Λουξεμβούργου και ΗΠΑ ήταν εσφαλμένη, μολονότι οδηγούσε σε διπλή μη φορολογία των δικαιωμάτων (royalties) που αποδίδονταν στο αμερικανικό υποκατάστημα της εταιρείας McDonald’s. Με βάση τα προαναφερθέντα, η Επιτροπή κατέληξε ότι οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου δεν εφάρμοσαν εσφαλμένως την προαναφερόμενη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και ότι το πλεονέκτημα που χορηγήθηκε στην εταιρεία McDonald’s δεν μπορούσε να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση.

Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε ότι οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου μπορούσαν να εξαιρέσουν το αμερικανικό υποκατάστημα της εταιρείας McDonald’s από τον λουξεμβουργιανό εταιρικό φόρο χωρίς να παραβιάζουν την Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Λουξεμβούργου και ΗΠΑ, καθώς το αμερικανικό υποκατάστημα μπορούσε να θεωρηθεί μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία του Λουξεμβούργου, μολονότι δεν πληρούσε τις σχετικές προϋποθέσεις του φορολογικού κώδικα των ΗΠΑ προκειμένου να θεωρηθεί μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία των ΗΠΑ. Με βάση τα προαναφερθέντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε ότι οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου δεν εφάρμοσαν εσφαλμένως την προαναφερόμενη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας εξαιρώντας τα έσοδα του αμερικανικού υποκαταστήματος από τον λουξεμβουργιανό εταιρικό φόρο.

Βεβαίως η Επιτροπή στο δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 δεν παραλείπει να σημειώσει ότι ανεξαρτήτως της κρίσης της περί μη παραβίασης των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων παραμένει γεγονός ότι η εταιρεία McDonald’s δεν κατέβαλε καθόλου φόρους για τα εν λόγω κέρδη και αυτό την προβληματίζει από την άποψη της φορολογικής δικαιοσύνης. Για το λόγο αυτό χαιρετίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Λουξεμβούργου.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου παρουσίασε σχέδιο νόμου με σκοπό την τροποποίηση του κώδικα φορολογίας, προκειμένου αυτός να είναι σύμφωνος με το έργο του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών (BEPS project), καθώς και για να αποφύγει παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον, όπου η ερμηνεία μιας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μπορεί να οδηγήσει σε διπλή μη φορολογία του εισοδήματος. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου σχεδίου νόμου προβλέπεται η ενίσχυση των προϋποθέσεων για τον καθορισμό της ύπαρξης μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με την λουξεμβουργιανή φορολογική νομοθεσία. Παράλληλα, το Λουξεμβούργο θα μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να ζητήσει από τις εταιρείες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι έχουν φορολογική παρουσία στην αλλοδαπή, να υποβάλλουν δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύουν ότι πράγματι υπόκεινται σε φορολογία στο άλλο κράτος.

Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχολίασε ο Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου αναφέροντας ότι χαίρεται που η Επιτροπή κατέληξε ότι η εφαρμογή των ισχυουσών κατά τον επίμαχο χρόνο κανόνων ήταν σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο και ότι η απόφαση αυτή ισχυροποιεί την θέση του Λουξεμβούργου, σύμφωνα με την οποία μολονότι η εφαρμογή των κανόνων αυτών μπορεί να οδήγησε σε μια κατάσταση που δεν αντανακλά πλέον το σημερινό πνεύμα του εθνικού και διεθνούς φορολογικού πλαισίου, ωστόσο η εν λόγω εφαρμογή δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. 

Καταληκτικά να σημειωθεί ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση McDonald’s και ιδίως η προσέγγισή της αναφορικά με την έννοια της επιλεκτικότητας των φορολογικών μέτρων είναι ιδιαιτέρως σημαντική ενόψει και των εκκρεμών υποθέσεων στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο έχουν προσφύγει οι εταιρείες Starbucks, Apple, Fiat, Amazon και ENGIE, καθώς και αναφορικά με το καθεστώς απαλλαγής για τα πλεονάζοντα κέρδη στο Βέλγιο (Excess Profit Exemption in Belgium), για την ακύρωση των σχετικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ύπαρξης κρατικών ενισχύσεων στις εν λόγω υποθέσεις. Εξάλλου, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί παραβίασης των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων αναφορικά με τους κανόνες της Μεγάλης Βρετανίας περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (UK CFC financing exemption), την εταιρεία Inter IKEA στην Ολλανδία, καθώς και το καθεστώς φορολογικών συμφωνιών στο Γιβραλτάρ (Gibraltar tax ruling regime). Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να εξετάζει τις φορολογικές πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ αναμένεται η έναρξη και νέων εις βάθος ερευνών για την διαπίστωση της παραβίασης των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και σε άλλες υποθέσεις.

 

**Επικοινωνία: **

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κάτοχος της Έδρας Βασιλική Αθανασάκη, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου, Ερευνήτρια της Έδρας E-mail: jeanmonnetchair.eutaxpolicy@gmail.com

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε ότι δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί ότι η ερμηνεία που υιοθετήθηκε στη δεύτερη φορολογική συμφωνία (tax ruling) που συνήψε το Λουξεμβούργο με την εταιρεία McDonald’s αναφορικά με την Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Λουξεμβούργου και ΗΠΑ ήταν εσφαλμένηSource/ Author:Απόφαση Ε.Ε. | PDF Download

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom