Απόφαση 58/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

October 17, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 58/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Επειδή στο άρθρο 52 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος.  Εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. Η Επιτροπή, εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί να διατάξει και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων».

Όπως έχει παγίως κριθεί από την Επιτροπή Αναστολών, αναστολή εκτελέσεως κανονιστικής πράξεως δεν χορηγείται, κατ’ αρχήν, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται και αποδεικνύει ότι από την εκτέλεση της πράξεως αυτής θα υποστεί ευθέως και αμέσως συγκεκριμένη και ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, βλάβη, οπότε –και εφόσον δεν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος περί του αντιθέτου– χορηγείται αναστολή της εκτελέσεως της πράξεως αυτής μόνον ως προς τον αιτούντα. Oταν η κανονιστική πράξη συμπληρώνει την ρύθμιση του εξουσιοδοτικού νόμου, είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής εκτελέσεως αυτής ή ορισμένων διατάξεών της, με την προϋπόθεση ότι η βλάβη που επικαλείται ο αιτών επέρχεται από αυτοτελή ρύθμιση της κανονιστικής πράξης, δηλαδή από ρύθμιση που δεν περιέχεται στον νόμο, δεδομένου ότι η Επιτροπή Αναστολών δεν έχει αρμοδιότητα να αναστείλει την εφαρμογή του νόμου. Περαιτέρω, όπως γίνεται δεκτό, κατά την έννοια του άρθρου 52 παράγραφος 7 του π.δ. 18/1989, αναστολή εκτελέσεως χορηγείται στην περίπτωση που η σχετική αίτηση ακυρώσεως παρίσταται ως προδήλως βάσιμη. Περίπτωση πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει, ιδίως, όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία ή νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και πάντως όχι όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμησή του.

Εν κατακλείδι η  βλάβη που επικαλέστηκε η αιτούσα και σχετίζεται με την οριζόμενη καταβολή του ποσού της επίδικης τιμής εκκινήσεως δεν προέρχεται ευθέως και αμέσως από την προσβαλλόμενη κανονιστική απόφαση, αλλά η επέλευσή της είναι, πάντως, μελλοντική και αβέβαιη, αφού εξαρτάται από την ανακήρυξη της αιτούσας ως υπερθεματίστριας, δηλαδή από την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας ελέγχου της υποψηφιότητάς της και των δικαιολογητικών της και μάλιστα σε σχέση με ζητήματα που περιλαμβάνονται στην  δήλωση επιφυλάξεώς της. Εξ άλλου η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση έχει εκδοθεί κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 4 του ν. 4339/2015 με σκοπό την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αυτή διαγράφεται στις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν τύχει νομολογιακής επεξεργασίας και, κατά συνέπεια, οι σχετικοί λόγοι ακυρώσεως δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι.

Επομένως, η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα καθώς δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι εξαιρετικοί εκείνοι λόγοι, οι οποίοι δύνανται να δικαιολογήσουν την χορήγηση της αιτούμενης αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης κανονιστικής αποφάσεως, ενώ η αίτηση ακυρώσεως, όπως συμπληρώθηκε με το δικόγραφο προσθέτων λόγων, δεν είναι, πάντως, προδήλως βάσιμη.

Επιμέλεια: Ιωάννης Κοντούλης/ Επιστημονικός Συνεργάτης e-Θεμις

Μόνη η οικονομική ζημία, ως κατ’ αρχήν επανορθώσιμη, δεν δικαιολογεί την χορήγηση αναστολής εκτελέσεως.Source/ Author:ethemisgr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom