Απόφαση υπ' αριθμ. 97/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

October 01, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση υπ' αριθμ. 97/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Σύμφωνα με την Επιτροπή επειδή, με τη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 375/2016, παρέχεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ήδη Μεταναστευτικής Πολιτικής), η δυνατότητα να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως, όπως το ένδικο αυτό βοήθημα κατοχυρώνεται και προβλέπεται από το άρθρο 95 του Συντάγματος και τα άρθρα 45 επ. του π. δ/τος 18/1989, κατά των αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών, οι οποίες αποφαίνονται επί των ενδικοφανών προσφυγών που ασκούν οι αιτούντες διεθνή προστασία κατά των αποφάσεων των Υπηρεσιών Ασύλου, με τις οποίες απορρίπτεται το αίτημά τους να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες ή ως δικαιούχοι επικουρικής προστασίας. Εν όψει δε του ότι η αίτηση αναστολής, με την οποία εξασφαλίζεται η παροχή προσωρινής έννομης
προστασίας, αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητος της έννομης προστασίας που παρέχεται με την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως, συνάγεται ότι με τη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4375/2016, ερμηνευόμενη σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 του Συντάγματος, παρέχεται στον αρμόδιο Υπουργό η δυνατότητα να ζητήσει και την αναστολή εκτελέσεως των προαναφερθεισών αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών προκειμένου να ζητήσει περαιτέρω τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για να αποσοβηθεί η ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, κατά τους ισχυρισμούς του, βλάβη του δημοσίου συμφέροντος που θα προκύψει από την άμεση εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων. 

Αβασίμως προβάλλεται με το από 31-1-2018 υπόμνημα του Τούρκου υπηκόου, ο οποίος έχει ασκήσει παρέμβαση στην ακυρωτική δίκη, ότι κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4375/2016, παρέχεται στον αρμόδιο Υπουργό η δυνατότητα να ασκήσει μόνον αίτηση ακυρώσεως, και μάλιστα μόνο για τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων, κατά της 22622/28-12-2017 αποφάσεως της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, δεν παρέχεται δε σε αυτόν η δυνατότητα να ασκήσει και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως αυτής. Επιπροσθέτως η ανωτέρω 22622/28-2-2017 απόφαση της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, με την οποία ο παρεμβαίνων Τούρκος υπήκοος αναγνωρίσθηκε ως πρόσφυγας, παράγει διαρκή έννομα αποτελέσματα, συνιστάμενα στην υπαγωγή του σε πλαίσιο προστατευτικών κανόνων, κατά το χρονικό διάστημα της ισχύος της. Συνεπώς, αβασίμως προβάλλεται με το υπόμνημα ότι η απόφαση αυτή δεν είναι δεκτική αναστολής εκτελέσεως, αφενός μεν διότι έχει διαπιστωτικό/αναγνωριστικό χαρακτήρα αφετέρου δε διότι έχει ήδη εκτελεσθεί, καθόσον ο ανωτέρω, μετά την έκδοση της εν λόγω αποφάσεως, αφέθη ελεύθερος, εφοδιασθείς με τα προβλεπόμενα έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές.

Σημειώνεται ότι η υπό της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας τυχόν χορηγούμενη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989, αναστολή της προσβληθείσης με αίτηση ακυρώσεως διοικητικής πράξεως, αναστέλλει μόνο την εκτέλεση και όχι την ισχύ της πράξεως αυτής, η οποία, λόγω του τεκμηρίου νομιμότητος με το οποίο είναι εξοπλισμένη, εξακολουθεί να υφίσταται και να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της στην έννομη τάξη μέχρι της ανακλήσεώς της από τη Διοίκηση ή της ακυρώσεώς της από το αρμόδιο δικαστήριο. Υπό την αντίθετη εκδοχή, η αναστολή εκτελέσεως θα εξοπλίζετο, ανεπιτρέπτως κατά νόμο, με προσωρινό ακυρωτικό αποτέλεσμα. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που με αυτή ζητείται η αναστολή της ισχύος της ανωτέρω 22622/28-12-2017 αποφάσεως της 3ης Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών, με την οποία ο παρεμβαίνων αναγνωρίσθηκε ως πρόσφυγας, είναι απορριπτέα.
 
Source/ Author:adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom