Υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο-Απόφαση 2029/2017 VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

December 05, 2017: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο-Απόφαση 2029/2017 VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Με την 8/25.1.2016 διακήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύχθηκε δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο τριετούς διάρκειας (2016-2018), με αντικείμενο την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Τα προς προμήθεια είδη υποδιαιρέθηκαν  σε δύο Ομάδες: την Α, περιλαμβάνουσα το «υποείδος α΄» και το «υποείδος β΄» και την Ομάδα Β΄. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίστηκε αυτό της χαμηλότερης τιμής ανά ομάδα ειδών, με την ρητή πρόβλεψη  ότι προσφορές θα γίνονταν δεκτές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε για κάθε ομάδα των προκηρυσσόμενων ειδών, είτε και για τις δύο ομάδες αυτών, ενώ αντιθέτως, δεν θα γίνονταν δεκτές προσφορές για μέρος  μόνο αυτών.

Το Τμήμα κρίνει ως εξής: στη διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του π.δ. 118/2017 να προσδιορίζεται η μέγιστη εκτιμώμενη συνολική αξία των ζητούμενων αγαθών, τα οποία ενδέχεται να ζητηθούν στην καθορισθείσα χρονική διάρκεια αυτής. Εφόσον τα προκηρυσσόμενα είδη  υποδιαιρούνται σε τμήματα(υποείδη) και προβλέπεται στη διακήρυξη  η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν χωριστή προσφορά για τα επιμέρους αυτά τμήματα, τότε μόνο υφίσταται υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και  αντίστοιχη υποχρέωση των εταιρειών που συμμετέχουν να προσδιορίζουν με την προσφορά τους την προϋπολογισθείσα δαπάνη των επιμέρους αυτών τμημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, με τη 8/25.1.2016 διακήρυξη του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. τα προς προμήθεια είδη υποδιαιρέθηκαν σε δύο Ομάδες, ενώ προβλέφθηκε η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς, είτε για το σύνολο της ποσότητας, ήτοι και για τις δύο ομάδες, είτε για κάθε ομάδα χωριστά. Περαιτέρω, ορίστηκε  ότι δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος μόνο των προς παράδοση ειδών. Ως εκ τούτου, δεν πάσχει η διακήρυξη της υπό κρίση διαδικασίας με την οποία δεν προσδιορίστηκε η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκάστου υποείδους, εφόσον δεν προβλεπόταν, αντίστοιχα, η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για κάθε υποείδος αυτών.

Περαιτέρω, ήδη,  στην από 16.3.2017 αναλυτική οικονομική προσφορά της αναδόχου, περιλαμβάνεται τελικώς, τόσο η δοθείσα τιμή μονάδας εκάστου υποείδους της ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄, όσο και η επιμέρους ποσότητα αυτών. Επομένως, η 8028/1/284-ξδ΄/24.7.2017 κατακυρωτική απόφαση, στο προοίμιο της οποίας λαμβάνεται υπόψη η οικονομική προσφορά της αναδόχου (σχ.20), η οποία  νομίμως συμπληρώνεται από αυτήν, δεν πάσχει, όπως εσφαλμένως κρίθηκε με την προσβαλλόμενη Πράξη, λόγω αοριστίας.

Προς πληρέστερη διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης της συμφωνίας πλαίσιο και δη προς εξασφάλιση ότι η προσφερόμενη τιμή για τη σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων, που ενδεχομένως θα συναφθούν, δε θα υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή της οικονομικής προσφοράς της αναδόχου, το παρόν Τμήμα κρίνει ότι θα πρέπει, στο άρθρο 4 του σχεδίου της συμφωνίας- πλαίσιο να συμπεριληφθεί αναλυτικά το περιεχόμενο της από 16.3.2017 οικονομικής προσφοράς της αναδόχου, όπως αυτό αντιστοιχεί στα εναπομείναντα έτη 2017 και 2018.

Ως συμφωνία-πλαίσιο ορίζεται εκείνη η συμφωνία που έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των όρων που θα διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν μεταξύ μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως ως προς τις τιμές (μέγιστη αξία του συνόλου των επιμέρους συμβάσεων) και ενδεχομένως, ως προς τις προβλεπόμενες ποσότητες(μέγιστη ποσότητα).Source/ Author:https://www.elsyn.gr/

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom