Καταλογισμός εις βάρος διαχειριστή κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως - Απόφ. 275/2017 VII Τμ. ΕλΣυν

June 07, 2017: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Καταλογισμός εις βάρος διαχειριστή κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως - Απόφ. 275/2017 VII Τμ. ΕλΣυν

Όταν καταλείπεται σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, όπως σε Ο.Τ.Α., περιουσία προς εκπλήρωση «ειδικού κοινωφελούς σκοπού», χωρίς ο διαθέτης να καθορίζει ιδιαίτερο τρόπο διοίκησής της (δηλαδή διάφορο του τρόπου κι όχι από τα ίδια όργανα διοίκησης της περιουσίας του Ο.Τ.Α.), η περιουσία αυτή αποτελεί υποτελές ή μη αυθύπαρκτο ίδρυμα, άλλως «κεφάλαιο αυτοτελούς διαχειρίσεως» κατά τον όρο του νόμου, που δεν έχει δική του νομική προσωπικότητα, αναδεικνυόμενο σε αυτοτελές υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και για τις υποθέσεις του, παρίσταται στα δικαστήρια ο Ο.Τ.Α. στον οποίο ανήκει. Προβλέπεται δε, ο καταλογισμός των διαχειριστών του, για κάθε ζημία που επήλθε σ’ αυτό από υπαίτια, εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας, παράβαση των καθηκόντων τους και για κάθε ζημία που επήλθε από διαχείριση και διάθεση της οικείας περιουσίας, καθώς και η επιβολή σε βάρος τους των αναλογούντων τόκων υπερημερίας, όταν η ευθύνη τους για την επελθούσα ζημία εκτείνεται στο βαθμό του δόλου ή της βαρείας αμέλειας.

Επομένως, για τον καταλογισμό των διαχειριστών απαιτείται παράνομη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη αυτών, ενώ δεν καταλογίζονται τόκοι υπερημερίας, όταν η υπαιτιότητά τους δεν εξικνείται μέχρι του βαθμού της βαρείας αμελείας ή του δόλου. Εξάλλου, ως εκ της, κατά τα ήδη εκτεθέντα, έλλειψης νομικής προσωπικότητας του ως άνω κεφαλαίου, ο καταλογισμός διενεργείται υπέρ του Ο.Τ.Α., στον οποίο ανήκει. Περαιτέρω, αφού ο διαθέτης δεν πρόβλεψε ιδιαίτερο τρόπο διοίκησης, η διαχείριση του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως διενεργείται από τα κατά νόμο αρμόδια, για τη διαχείριση και της λοιπής περιουσίας του οικείου Ο.Τ.Α., όργανα, ή, εφόσον από τις καταστατικές διατάξεις του προβλέπονται ειδικές Υπηρεσίες (Διευθύνσεις ή Τμήματα) Κληροδοτημάτων, από τα όργανα των Υπηρεσιών αυτών. Τα φυσικά πρόσωπα που συγκροτούν τα κατά περίπτωση αρμόδια αυτά όργανα, υποχρεούνται να διαχειρίζονται την καταλειφθείσα περιουσία, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη και τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, για τον κοινωφελή σκοπό για τον οποίο αυτή κατελείφθη, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από πράξεις ή παραλείψεις των πιο πάνω προσώπων, συνδέεται με την υποκειμενική συμπεριφορά τους και, συνακόλουθα, δημιουργείται ευθύνη αποκατάστασης μόνο για τα πρόσωπα αυτά.

«Κεφάλαιο αυτοτελούς διαχειρίσεως» αποτελεί ένα σύνολο περιουσίας που περιέρχεται στην περιουσία άλλου ήδη υφισταμένου νομικού προσώπου και δεν συγχωνεύεται με την περιουσία του, αλλά διατηρεί εντός αυτής, την αυτοτέλειά του προς εξυπηρέτηση του κοινωφελούς σκοπού, στον οποίο την αφιέρωσε ο διαθέτης.Source/ Author:elsyn.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom