Μεταβολές στο πρόσωπο του αιτούντος φορέα για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

April 25, 2017: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Μεταβολές στο πρόσωπο του αιτούντος φορέα για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Δεν απαγορεύονται μεταβολές στο πρόσωπο του φορέα της αίτησης για την έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαρκούσης της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης, εφόσον, πάντως, δεν παραβιάζονται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, στην θεραπεία των οποίων αποσκοπεί η Οδηγία 96/92/ΕΚ. Κατά τη σχετική κρίση, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η ιδιαιτερότητα της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία χωρίζεται σε δύο στάδια αξιολόγησης, στο μεν πρώτο των οποίων προέχον κριτήριο συνιστά η τεχνική, οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα κάθε φορέα, κρινόμενου αυτοτελώς, στο δε δεύτερο αξιολογείται συγκριτικά η αποδοτικότητα και ωριμότητα των συγκρουόμενων έργων και η ποιότητα των προτάσεων.

Με την παρούσα αίτηση επιδιώκεται από την «Εταιρία Α» η ακύρωση απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία χορηγήθηκε στην «Εταιρία Β» άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο. Τούτο διότι, όπως προβάλλει η αιτούσα, κατά το στάδιο επανεξέτασης των αιτήσεων για άδεια παραγωγής των ως άνω εταιριών, λόγω σχετικών ακυρωτικών αποφάσεων του ΣτΕ, η ΡΑΕ δεν απεφάνθη ως όφειλε, επί τη βάσει των στοιχείων και των νομικών προσώπων των αιτούντων, όπως αυτά υφίστανται κατά το χρόνο που κατατίθεται και θεωρείται πλήρης η σχετική αίτηση.

Ειδικότερα, μέχρι να ολοκληρωθεί η επανάληψη της γνωμοδοτικής διαδικασίας από τη ΡΑΕ, λόγω σχετικών ακυρωτικών αποφάσεων του ΣτΕ, είχε μεταβληθεί η σύνθεση της δεύτερης αιτούσας κοινοπραξίας, καθώς το πλειοψηφούν μέλος της αποχώρησε και υπεισήλθε στη θέση του άλλη εταιρία, η οποία στη συνέχεια συνέστησε την ετερόρρυθμη  «Εταιρία Β». Με την κρινόμενη αίτηση, η Εταιρία Α προέβαλε ότι λόγω της διάλυσης της κοινοπραξίας, η ΡΑΕ όφειλε να προχωρήσει στην επαναξιολόγηση μόνο της δικής της αίτησης. Τούτο διότι η αλλαγή ενός μέλους κοινοπραξίας δεν αποτελεί απλώς αλλαγή στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση αλλά κατ’ ουσίαν διάλυση της κοινοπραξίας και ίδρυση νέας, καθόσον η κοινοπραξία αποτελεί συγκυριακό όχημα συνεργασίας και ουδόλως αποτελεί εταιρεία ούτε αποκτά νομική προσωπικότητα. Το ΣτΕ με την υπ’αριθμ.276/2016 απόφαση έκρινε ότι κατά το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (ν.2737/1999, Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας, Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και μικρή ΣΗΘ 2001) δεν απαγορεύονται κατ’ αρχήν μεταβολές στο πρόσωπο του φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν παραβιάζονται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Εν προκειμένω, εφόσον η ΡΑΕ  αφενός εκτίμησε την τεχνική και χρηματοδοτική επάρκεια της νεοεισελθούσης εταιρίας,  ήτοι το προέχον κριτήριο του Α’ Σταδίου της γνωμοδοτικής διαδικασίας, όπως προκύπτει από το προοίμιο της προσβαλλόμενης πράξης, και αφετέρου επανέλαβε την αξιολόγηση των δύο αιτήσεων ως όφειλε από το Β’ Στάδιο της συγκριτικής αξιολόγησης, εκτιμώντας και την οικονομική αποδοτικότητα του έργου, κρίθηκε ότι δεν παραβιάσθηκαν ούτε οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης ούτε το δεδικασμένο από τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Δεν απαγορεύονται μεταβολές στο πρόσωπο του φορέα της αίτησης για την έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαρκούσης της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης, εφόσον, πάντως, δεν παραβιάζονται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισηςSource/ Author:Αdjustice.gr | PDF Download

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom