Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

March 31, 2017: Νομοθεσία

posts


ethemis

Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Με το νόμο 4412/2016 ρυθμίζονται ενιαία οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ με την δημοσίευση του νέου νόμου επιτυγχάνεται και η ενσωμάτωση των Οδηγιών 23, 24,25/2014 αντικαθιστώντας τις 17,18/2004 που είχαν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τα Π.Δ. 59 κι 60/2007.

Στις 8.8.2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ-147 ο νόμος 4412 , οι διατάξεις του οποίου αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή των Δημοσίων Διαγωνισμών. Ως έναρξη ισχύος του νόμου ορίζεται η 08.08.2016, με εξαίρεση κάποιες ρητά αναφερόμενες διατάξεις που θα ισχύσουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με τον προαναφερόμενο νόμο, επέρχονται σημαντικές αλλαγές και  επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση των Οδηγιών 23, 24/2014 αντικαθιστώντας τις 17,18/2004 που είχαν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τα Π.Δ. 59 κι 60/2007.

Παρακάτω επιχειρείται μία συνοπτική παράθεση των αλλαγών που επέφερε η ενσωμάτωση των νέων οδηγιών, δίνοντας έμφαση στις γενικές ρυθμίσεις του νόμου 4412/2016 που αφορούν όλους τους τομείς των συμβάσεων πέραν των παραχωρήσεων που οργανώνονται ανάλογα στον νόμο 4413/2016. Συγκεκριμένα: 1) Πιο ευέλικτες διαδικασίες 2)Μείωση της γραφειοκρατίας των απαιτούμενων εγγράφων 3)Ηλεκτρονική Διαδικασία Δημοσίων Συμβάσεων 4) Προβλέψεις για συμβάσεις και κάτω των ορίων 5) Σύσταση Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 6) Ρύθμιση και των εξαιρουμένων τομέων σε ειδικό τμήμα του νόμου.

Αναλυτικότερα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ν.4412/2016 παρέχει:

1) Δυνατότητα για συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις ή συμπλήρωση του ελλιπούς φακέλου,

2) (Ανανεωμένους) Λόγους Αποκλεισμού i) Γενικοί λόγοι (άρθρο 73)   ii) Δυνατότητα αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα στην περίπτωση που έχει δείξει σημαντικές ή επίμονες ελλείψεις στην εφαρμογή μίας ουσιώδους απαίτησης, σε κάποια προηγούμενη δημόσια σύμβαση, που οδήγησε σε πρόωρη λήξη αυτής (της προηγούμενης) δημόσιας σύμβασης, σε ζημίες ή σε άλλες παρεμφερείς κυρώσεις. (άρθρο 74) ,                

3)  Καθιέρωση ευρωπαϊκού ενιαίου εγγράφου προκήρυξης : Το έγγραφο αυτό λειτουργεί ως προκαταρκτική απόδειξη σε αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές (άρθρο 79).
 

Με το νόμο 4412/2016 ρυθμίζονται ενιαία οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών ...Source/ Author:Eaadhsy.gr | Pdf Download

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom