η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-ΘΕΜΙΣ

Ταυτότητα, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Θεματικές Κατηγορίες, Συντακτική Ομάδα

logo ethemis


 

 

 

 1. eΘέμις: Ιστορική Αναδρομή

  Ίδρυση της Ε.Ε.Ν. «e-ΘΕΜΙΣ»

 2. 1ο Νομικό Συνέδριο e-Θέμις

  1ο Συνέδριο eΘέμις: «Το διαδίκτυο ως χώρος δημιουργίας, ελευθερίας και ασυδοσίας. Προστασία και προσβολή του ιδιωτικού βίου».

 3. Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις

  Μετεξέλιξη της e-Θέμις σε μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις» και δημιουργία της νέας ιστοσελίδας www.ethemis.gr.

 4. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις

  2ο Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο: «Αντιμέτωποι με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

 5. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις

  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Το δίκαιο στην ψηφιακή εποχή»

 6. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: « Δίκαιο Πληροφορικής – Legal Tech & Data Protection»

 7. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο

  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Innovation Law – Δίκαιο και Καινοτομία»

 8. 1ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος

  1ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος

 9. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις

  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις: «To Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας».

 10. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις

  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις: «Πιστωτικά Ιδρύματα: Νομικές & Θεσμικές Όψεις»
ethemis

posts  eΘέμις / Ποιοι είμαστε posts
Η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο, αποτελούμενο από δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, μέλη τόσο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όσο και των άλλων δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδος, καθώς και από απόφοιτους Νομικών Σχολών εν γένει.

Καταστατικός σκοπός της e-Θέμις (κατ΄άρθρο 2) είναι: Α) Η ενημέρωση και επιστημονική αρωγή προς Δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους – μέλη τόσο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όσο και των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος – και νομικούς, καθώς και η καλλιέργεια και προώθηση επιστημονικού διαλόγου για κάθε αντικείμενο που ενδιαφέρει τα μέλη της Ένωσης. Ειδική, όμως, έμφαση δίνεται στα ζητήματα που αφορούν το διαδίκτυο, την ηλεκτρονική επικοινωνία, τα προσωπικά δεδομένα καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται του χώρου της τεχνολογίας ευρύτερα. Επί των ζητημάτων και τομέων αυτών σκοπείται η αντιμετώπιση παντός νομικού θέματος και η συμβολή στην καλλιέργεια του επιστημονικού διαλόγου στην χώρα μας επ’ αυτών. Β) Η μελέτη των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο δραστηριοποιήσεως των μελών του Σωματείου, και η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Γ) Η ηθική, πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανύψωση των μελών του Σωματείου . Δ) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου.


office

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, τα μέσα για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών είναι: Α) Η ανάπτυξη και οργάνωση κάθε νόμιμης δραστηριότητας των μελών του Σωματείου, προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι. Β) Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στον χώρο του δικαίου και ειδικότερα σε σχέση με τα ζητήματα που ενδιαφέρουν το Σωματείο, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Γ) Η συνεργασία με νομικούς και φορείς ασχολούμενων με τα ίδια με την ένωση ζητήματα, διεθνείς ή όχι, δραστηριοποιούμενους εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δ) Η οργάνωση περιοδικών συγκεντρώσεων των μελών, διαλέξεων, συζητήσεων, καθώς και η σύνταξη και δημοσίευση ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων επί θεμάτων γενικότερου θεωρητικού, πρακτικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος. Ε) Η οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε αντίστοιχα συνέδρια, η επικοινωνία μεταξύ συγγενών σωματείων ή ενώσεων της Ελλάδας ή του εξωτερικού , η ίδρυση στην Ελλάδα παραρτημάτων της Ένωσης καθώς και η συνεργασία με οποιονδήποτε άλλο επιστημονικό φορέα, της Ελλάδας ή του εξωτερικού. ΣΤ) Η δημιουργία ομάδων εργασίας Ζ) Η διοργάνωση πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η) Η προβολή της δραστηριότητας του Σωματείου καθώς και η αφιλοκερδής παροχή νομικής ενημέρωσης μέσα από διαδικτυακό τόπο.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι κάθε Δικηγόρος ή Ασκούμενος Δικηγόρος, ο οποίος είναι μέλος οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας ή του εξωτερικού, οποιοσδήποτε απόφοιτος Νομικής Σχολής καθώς και οποιαδήποτε Δικηγορική Εταιρεία. Τα μέλη διακρίνονται σε: α) Τακτικά μέλη, β) Απλά μέλη γ) Επίτιμα μέλη.α) Τακτικά μέλη. Η εγγραφή ως τακτικού μέλους του Σωματείου πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιου. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να καταβάλουν ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Απλά μέλη. Η εγγραφή ως απλού μέλους του Σωματείου πραγματοποείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικοί Συμβούλιο του Σωτατείου και σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση μπορεί να υποβάλεται και ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου στο οποίο φιλοξενείται η Ένωση. Τα απλά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν και τα τακτικά μέλη, όπως αυτά καθορίζονται στα επόμενα άρθρα, πλην της υποχρέωσης καταβολής ετήσιας οικονομικής συνδρομής και του δικαιώματος εκλέγειν και εγκλέγεσθαι και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου βεβαίως έχουν δικαίωμα λόγου. Ως προς τα απλά μέλη αρκεί η χρήση μόνο του όρους «μέλος» προκειμένου να γίνεται η διάκριση από τα τακτικά μέλη, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εγγραφής στο Σωματείο και τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες αυτού.
γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωπικότητες που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Σωματείου καθώς και προσωπικότητες που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Έθνος, την Κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό, ανεξαρτήτως του αν φέρουν την δικηγορική ιδιότητα. Πρόταση για ανακήρυξη επίτιμων μελών μπορεί να εισάγει προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μέλος του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στη λήψη αποφάσεων του Σωματείου, έχοντας δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.

To Διοικητικό Συμβούλιο του eΘέμις έχει ως ακολούθως: Ιδρυτικά Μέλη – Διοικητικό Συμβούλιο. Ιδρυτικά Μέλη: Αναστασόπουλος Δημήτρης, Δικηγόρος Αθηνών Αντωνίου Κωνσταντίνος, Δικηγόρος Αθηνών Αφράτη Αναστασία, Δικηγόρος Αθηνών Γεώργα Ανθή, Δικηγόρος Αθηνών Δήμα Μαριλένα, Δικηγόρος Αθηνών Δημητρακόπουλος Αλέξιος, Δικηγόρος Αθηνών Ελ Χούρι Μαρία, Δικηγόρος Αθηνών Κανδηλιεράκη Δήμητρα, Δικηγόρος Αθηνών Καραβά Ουρανία, Δικηγόρος Αθηνών Κορωναίος Αιμίλιος, Δικηγόρος Αθηνών Μελά Δήμητρα, Δικηγόρος Αθηνών Μυριούνης Κώστας, Δικηγόρος Αθηνών Παγώνας Ιωάννης, Δικηγόρος Αθηνών Ρούντας Γεώργιος, Δικηγόρος Αθηνών Σπηλιόπουλος Αναστάσιος, Δικηγόρος Πατρών Σπηλιοπούλου Αναστασία-Άννα, Δικηγόρος Αθηνών Σταυρόπουλος Ζώης, Δικηγόρος Αθηνών Φουσκίδου Άννα Μαρία, Δικηγόρος Αθηνών Φραδελάκη Ελένη, Δικηγόρος Αθηνών Χρόνη Αναστασία, Δικηγόρος Αθηνών Χρονοπούλου Κωνσταντίνα, Συμβολαιογράφος Τα ως άνω ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν το ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο του, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γραμματέρα, τον Ταμία, τον αναπληρωτή Ταμία και πέντε μέλη. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κάτωθι: Τα ως άνω ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν το ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο του, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γραμματέρα, τον Ταμία, τον αναπληρωτή Ταμία και πέντε μέλη. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κάτωθι: Πρόεδρος: Αναστασόπουλος Δημήτρης Αντιπρόεδρος: Σπηλιόπουλος Τάσος Γραμματέας: Ιωάννης Παγώνας Αναπληρωτής Γραμματέας: Αφράτη Αναστασία Ταμίας: Κανδηλιεράκη Δήμητρα Αναπληρωτής Ταμίας: Δημητρακόπουλος Αλέξηςethemis

Τίτλος: Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου
Ημερομηνία: 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015
Τόπος: Αθήνα

Περιγραφή: "Η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις διοργανώνει τη 2η Διημερίδα με θέμα «Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου» στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Οι συνεχείς εξελίξεις στον τομέα του φορολογικού δικαίου, αλλά και η μεγάλη επιτυχία της 1ης μας Διημερίδας, κατέστησαν αναγκαία τη λήψη της πρωτοβουλίας αυτής, προκειμένου να συζητηθούν όλα τα επίκαιρα ζητήματα στον κρίσιμο αυτό κλάδο, στους τομείς τόσο του διοικητικού όσο και του ποινικού δικαίου. H Διημερίδα διοργανώνεται υπό την αιγίδα του ΔΣΑ".

Σχετικός Σύνδεσμος:ethemis

Τίτλος: Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου – Αφιέρωμα στη Διημερίδα
Ημερομηνία: 17-18 Ιανουαρίου 2014
Τόπος: Αθήνα

Περιγραφή: "Διημερίδα 17 & 18 Ιανουαρίου 2014: Η Ένωση μας, e-Θέμις, σε συνεργασία και με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, διοργανώνει διημερίδα με θέμα: Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2014, στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών. Θα περιλαμβάνονται θεματικές ενότητες για διοικητικό φορολογικό δίκαιο, ποινικό φορολογικό δίκαιο, φορολογία νομικών προσώπων, πρακτικά ζητήματα φορολογίας, κ.α."

Σχετικός Σύνδεσμος:ethemis

Τίτλος: 5ο Διεθνές Συνέδρίο για την ηλεκτρονική δημοκρατία
Ημερομηνία: 5-6 Δεκεμβρίου 2013
Τόπος: Αθήνα

Περιγραφή: "Η Ένωση μας e-Θέμις συμμετέχει στη διοργάνωση του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την ηλεκτρονική δημοκρατία, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα στο ψηφιακό κόσμο, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Δεκεμβρίου στην Αθήνα."

Σχετικός Σύνδεσμος:ethemis

Τίτλος: Εκδήλωση e-Θέμις – ΔΣΑ – ΕΑΝΔΑ: Κράτος Δικαίου & Ρατσισμός
Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2013
Τόπος: Αθήνα

Περιγραφή: "Η Ένωση Ελλήνων Νομικών «e-Θέμις», ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών συνδιοργανώνουν εκδήλωση – συζήτηση, με θέμα: “Κράτος Δικαίου & Ρατσισμός” Επαρκεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των ρατσιστικών φαινομένων; την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013, ώρα 7 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος)."

Σχετικός Σύνδεσμος:ethemis

Τίτλος Παρουσίαση βιβλίου Ι.Καράκωστα
Ημερομηνία: 27 Μαρτίου 2013
Τόπος: Αθήνα

Περιγραφή: "Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση Ελλήνων Νομικών “e-ΘΕΜΙΣ” οργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση του πρώτου τόμου της Ιστορίας της Νομικής Σχολής Αθηνών που συνέγραψε ο Ομότιμος Καθηγητής και Τέως Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριος Ιωάννης Καράκωστας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών."

Σχετικός Σύνδεσμος:


Δημήτρης Αναστασόπουλος

Δικηγόρος Αθηνών
author ethemis Profile EDU

Nόρα Καραβά

Δικηγόρος Παρ’Εφέταις
Nόρα Καραβά Profile EDU

Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή

Legal Auditor, Hellenic Data Protection Authority
Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή Profile EDU

Γεώργιος Ρούντας

Δικηγόρος Αθηνών
Ρούντας Γεώργιος Profile EDU

Απόστολος Σαμαράς

Δικηγόρος Αθηνών
author--ethemis Profile EDU

Άννα Μαρία Φουσκίδου

Δικηγόρος Αθηνών
Άννα Μαρία Φουσκίδου ethemis Profile EDU

Ιωάννης Γ.-Στ. Κούρτης

Δικηγόρος Αθηνών
Ιωάννης Κούρτης Profile EDU

Αιμίλιος Κορωναίος

Δικηγόρος Αθηνών
author ethemis Profile EDU

Ιωάννης Παγώνας

Δικηγόρος Αθηνών
author ethemis Profile EDU

Αλέξανδρος Μαντζούτσος

Δικηγόρος Αθηνών
author ethemis Profile EDU

Νατάσσα Αφράτη

Δικηγόρος Αθηνών
author ethemis Profile EDU

Αναστάσιος Σπηλιόπουλος

Δικηγόρος Πατρών
author ethemis Profile EDU

Κώστας Αντωνίου

Δικηγόρος Αθηνών
author ethemis Profile EDU

Ανθή Γεώργα

Δικηγόρος Αθηνών
author ethemis Profile EDU

Αλέξης Δημητρακόπουλος

Δικηγόρος Αθηνών
author ethemis Profile EDU

Ντέμη Κανδηλιεράκη

Δικηγόρος Αθηνών
author ethemis Profile EDU

Δήμητρα Αλέξη

Δικηγόρος Αθηνών
author ethemis Profile EDU

Δήμητρα Αναγνωστοπούλου

Δικηγόρος Αθηνών
author ethemis Profile EDU

Μπουζούκας Δημήτρης

Δικηγόρος Αθηνών
author ethemis Profile EDU

Aποστόλης Φαρδής

Δικηγόρος Αθηνών
ethemis-author06 Profile EDU

Δημήτρης Σαρμάς

Δικηγόρος Αθηνών
author - ethemi.gr Profile EDU

Αικατερίνη Γ. Τσιροβασίλη

Δικηγόρος Αθηνών
author - ethemi.gr Profile EDU

Γάτα Έφη

Δικηγόρος Αθηνών
Γάτα Έφη Profile EDU

Αναστασία Σαραντοπούλου

Δικηγόρος Αθηνών / Ethemis.gr admin
Αναστασία Σαραντοπούλου Profile EDU

Γαρυφαλλιά Γιάννη

Δικηγόρος Αθηνών / Ethemis.gr admin
Γαρυφαλλιά Γιάννη Profile EDU

Φαίη Αλεβίζου

Ethemis.gr admin
Φαίη Αλεβίζου Profile EDUethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more