Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / May 18, 2017: Πολυνομοσχέδιο: Τροποποιήσεις Σχετικά με την Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Πτώχευσης

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Πολυνομοσχέδιο: Τροποποιήσεις Σχετικά με την Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Πτώχευσης

Το  άρθρο 62 «Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα» του πολυνομοσχεδίου που τέθηκε σε ψήφιση στη Βουλή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της απλοποιημένης διαδικασία πτώχευσης και μειώνει το χρόνο περάτωσης της. Συγκεκριμένα, με τον ισχύον άρθρο του Πτωχευτικού Κώδικα η διαδικασία απλοποιημένης πτώχευσης εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που η πτωχευτική περιούσια δεν ξεπερνά τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το άρθρο 63 του πολυνομοσχεδίου προβλέπει την εφαρμογή της απλοποιημένης  διαδικασίας πτώχευσης σε περιπτώσεις που πληρούνται 2 από τα παρακάτω  3 κριτήρια: 1) σύνολο ενεργητικού έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, 2) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, 3) μέσος όρος απασχολουμένων έως πέντε (5) άτομα.

Επίσης  καταργείται η δυνατότητα έφεσης κατά της απόφασης του εισηγητή για αμφισβητήσεις απαίτησης κατά την επαλήθευση, αντιρρήσεις και αιτήσεις εκπρόθεσμης επαλήθευσης απαιτήσεων καθώς και για τις αντιρρήσεις κατά του πίνακα κατάταξης των πιστωτών για ποσά αμφισβητούμενου ή του εκπροθέσμως υποβληθέντος προς επαλήθευση πιστώματος που υπερβαίνουν το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ. Ακόμη προστίθεται η παράγραφος 2 στο άρθρο 163 σύμφωνα με την οποία ο εισηγητής ασκεί τις αρμοδιότητες του πτωχευτικού δικαστηρίου σχετικά με: την αφαίρεση από τον οφειλέτη της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας σε περίπτωση που έχει ανατεθεί σε αυτόν (18. παρ. 2), την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου (19 παρ. 2) σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, τη λήψη απόφασης για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την απόφαση κήρυξης της πτώχευσης εάν αποδεικνύεται ότι έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των πιστωτών (78 παρ. 1). Ακόμη καταργείται ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων της συνεχιζόμενης επιχείρησης από ορκωτό ελεγκτή, καταργείται η δυνατότητα πρόσληψης προσώπων με ειδικές γνώσεις από τον σύνδικο ενώ ορίζεται ότι ο σύνδικος αποφασίζει για την παράδοση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά ή υποτίμηση σε αυτόν χωρίς την άδεια του εισηγητή.

Επιπλέον εισάγονται οι διατάξεις 163 α. , β. και γ. Η πρώτη προβλέπει την εκποίηση κινητών την πτώχευσης για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών μετά την ένωση των πιστωτών χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να προβάλει αντιρρήσεις. Η διάταξη 163 β. ορίζει ότι αν αποβεί άκαρπη η εκποίηση ακινήτων στα πλαίσια της διαδικασία απλοποιημένης πτώχευσης, επιτρέπεται η επανάληψη της διαδικασίας μία μόνο φορά (αντί για τρεις (3) που προβλέπεται στην συνήθης διαδικασία) αφού περάσουν δύο βδομάδες από την πρώτη προσπάθεια. Σε περίπτωση που και η δεύτερη προσπάθεια αποβεί άκαρπη προβλέπεται ελεύθερη εκποίηση με νέους όρους που ορίζονται από τον εισηγητή με αιτιολογημένη διάταξη του. Κατά της διάταξης αυτής δεν επιτρέπεται προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο. Σύμφωνα με τη διάταξη γ. του άρθρου 163 η απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης περατώνεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση έξι (6) ετών από την κήρυξη της. Κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων ορίζεται  η ημερομηνία έκδοσης/δημοσίευσης της απόφασης με την οποία κηρύσσεται ο οφειλέτης σε κατάσταση πτώχευσης.

Συνοπτικά, οι τροποποιήσεις που προτείνονται από το πολυνομοσχέδιο αυξάνουν τις αρμοδιότητες τους εισηγητή, διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης και μειώνουν το χρόνο περάτωσής της.

Σύμφωνα με τη διάταξη γ. του άρθρου 163 η απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης περατώνεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση έξι (6) ετών από την κήρυξη της.


LATEST POSTS
ethemis

Δίκαιο     Πληροφορικής

Διαδίκτυο, Προσωπικά Δεδομένα, Διαδικτυακή Εγκληματικότητα και Νομικά Ζητήματα στον Κυβερνοχώρο

View more
ethemis map

Ποινικό     Δίκαιο

Πρακτικά και Θεωρητικά Ζητήματα Ποινικού Δικαίου, Αρθρογραφία, Νομολογία, Βιβλιογραφία και Εκδηλώσεις

View more
ethemis

Δημόσιο     Διεθνές     Δίκαιο

Παρουσίαση και ανάλυση νομολογιακών και νομοθετικών εξελίξεων σε ζητήματα διεθνούς δικαίου

View more
ethemis map

Δημόσιο            Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και το Διοικητικό δίκαιο

View more
ethemis map

Δίκαιο     Αλλοδαπών

Ζητήματα Mεταναστευτικού και Προσφυγικού δικαίου, Νομολογία, Νομοθεσία, Ειδησεογραφία

View more
ethemis

 

Νομική Επικαιρότητα και Ειδησεογραφία, Ελληνική και Διεθνής

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more