Αρθρογραφία Δημήτρης Αναστασόπουλος

Αρθρογραφία από τη Συντακτική Ομάδα του eΘέμις σχετική με τη Nομική Eπικαιρότητα

ethemisΝ. 4174/2013: Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

author ethemis Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος* 25 Dec 2016 10 min read

Δυστυχώς η εξαγγελία της εκάστοτε κυβέρνησης για ένα δίκαιο και, ιδίως, στα- θερό φορολογικό  σύστημα παραμένει μέχρι σήμερα ευχή. Ήδη από την έναρξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας κάθε Υπουργός Οικονομικών ευαγγελιζόταν τη θέσπιση σταθερής  και κωδικοποιημένης φορολογικής  νομοθεσίας, κάτι που άλλωστε αποτελεί και βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Αντ’αυτού, έχουμε συνεχείς νομοθετικές μεταβολές στο πεδίο του φορολογικού δικαίου, όλες με μοναδικό κριτήριο την εφήμερη εισπραξιμότητα του κρατικού μηχανισμού.

Με την ελπίδα να μην τροποποιηθεί σύντομα, η Ένωση μας στα πλαίσια της 2ης Διημερίδας με θέμα «Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού  Δικαίου» προσφέρει το παρόν εγχειρίδιο με το ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», με ενσωματωμένες όλες τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν με το ν. 4337/2015, το ν. 4342/2015 και το ν. 4346/2015. Άλλωστε, με τον τε- λευταίο νόμο καταργήθηκε σειρά διατάξεων τόσο ποινικού όσο και διοικητικού δικαίου, που περιλαμβάνονταν  στο ν. 2523/1997, και επομένως έχοντας στα χέ- ρια του κανείς το ν. 4174/2013, ως ισχύει, έχει στη διάθεση του τις βασικές φορολογικές διατάξεις και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Συνοδευτικά στον ως άνω νόμο έχουν προστεθεί, ως παραρτήματα: α) οι μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας κατ’ άρθρο 7 του ν. 4337/2015, β) το άρθρο 22 του ν. 4337/2015 και γ) το άρθρο 25 του Ν.1882/1990, ως ισχύει, ώστε να υπάρχει στο ίδιο εγχειρίδιο το σύνολο των μεταβατικών και ποινικών διατάξεων για τις φορολογικές παραβάσεις.

Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλονται στο σύνολο των εισηγητών της Διημερίδας μας, στους χορηγούς, καθώς και στην Επιστημονική Επιτροπή αυτής, για τη διάθεση τους να συμβάλουν στην πραγματοποίηση της.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής
1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται, με απόφαση του, να μεταβιβάζει αρμοδιό- τητες και να αναθέτει τα καθήκοντα του ή της Φορολογικής Διοίκησης, σύμ- φωνα με τον Κώδικα και την κείμενη νομοθεσία σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης. Επίσης, δύναται, με απόφαση του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφι- στάμενά του όργανα να υπογράφουν, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγρα- φα της αρμοδιότητας του. Η άσκηση της αρμοδιότητας που μεταβιβάστηκε και η εξουσιοδότηση υπογραφής μπορεί, σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα, να αφορά περισσότερα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης. [Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 προστέθηκε με το άρθρο 39 παρ. 6 Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 287/31.12.2013 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 προστέθηκε με την υποπαρ.Δ.2 περ.1 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014. Σύμφωνα δε με τη παράγραφο 24 της αυτής υποπαραγράφου: «24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές»].
2. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να τροποποιεί εν όλω ή εν μέρει την από- φαση του για μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεση καθήκοντος και εξουσιοδό- τηση υπογραφής κατά το παρόν άρθρο. [Η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 39 παρ. 7 Ν.4223/2013, ΦΕΚ Α 287/31.12.2013 και την υποπαρ.Δ.2 περ.2 άρθρου πρώ- του Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: «24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαρα- γράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές».]

Άρθρο 5 Κοινοποίηση πράξεων
1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολο- γική Διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλε- κτρονικώς. 2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον: α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο λογαριασμό του εν λόγω προσώπου ή του νομίμου αντιπρο- σώπου του ή του φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, β) αποσταλεί με συ- στημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικί- ας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, θεωρεί- ται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου.
3. Εάν η πράξη αφορά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον: α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οικείες διατά- ξεις του ν. 3979/2011 ή στο λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή του νομίμου εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, ή β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας στην Ελλάδα, με υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ή γ) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ή δ) επιδοθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομί- ας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά το προηγούμενο εδάφιο θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Δι- οίκηση διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή της κατοικίας του τελευταίου δηλωθέντα στη Φορολογική Διοίκηση νόμιμου ή φορολογικού εκπροσώπου. Η νομιμότητα της κοινοποίησης δεν θίγεται στην περίπτωση παραίτησης των προσώπων του προηγούμενου εδα- φίου, εφόσον κατά το χρόνο της κοινοποίησης, δεν είχε γνωστοποιηθεί στη φο- ρολογική διοίκηση ο διορισμός νέου νομίμου ή φορολογικού εκπροσώπου.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα έγγραφα που έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα ή πράξεις προσδιορισμού φόρου του άρθρου 32 του παρόντος Κώ- δικα μπορούν να κοινοποιούνται με απλή επιστολή.
5. Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομί- μως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής. Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο ή στον εκπρόσωπο του για οποιονδήποτε λόγο, η Φορο- λογική Διοίκηση ζητά από την ταχυδρομική υπηρεσία την επιστροφή αυτής με συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και πα- ρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης. Η Φορολογική Διοίκηση μεριμνά, προκειμένου αντίγραφο της συστημένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και να μπορεί αυτή να παραδοθεί στον φορολογούμενο ή εκπρόσωπο του οποιαδήποτε στιγμή και αδαπάνως.
6. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασμό φυσι- κού, νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρ- τηση της στο λογαριασμό του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική ειδοποίηση του στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο- μείου του, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέ- σεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορολο- γουμένων, το σημείο ανάρτησης στο λογαριασμό της κοινοποιούμενης πράξης, ο τρόπος πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ιχνών παραλαβής, η δημιουργία πι- στοποιητικού παραλαβής και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.
7. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που ορίζονται στις παρα- γράφους 2 και 3 δεν μπορεί να λάβει χώρα, τότε κοινοποίηση πράξης η οποία αφορά τη φορολογία ακινήτων, είναι δυνατόν να συντελεσθεί με επίδοση στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει έννομη σχέση με τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο ή με θυροκόλλη- ση της πράξης στο ακίνητο. [Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 39 παρ. 8 Ν.4223/2013, ΦΕΚ Α 287/31.12.2013] Άρθρο 6 Έντυπα 1. Ο Γενικός Γραμματέας, με απόφαση του καθορίζει τον τύπο και το περιε- χόμενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων που υποβάλλει ο φορολογούμενος. 2. Η Φορολογική Διοίκηση θέτει τα έγγραφα που προβλέπονται στην παρά- γραφο 1, στη διάθεση του κοινού, δωρεάν, ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή στις κατά τόπους υπηρεσίες της.


 
.

Άρθρο 7 Προθεσμίες
1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υπο- χρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επό- μενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό. 2. Δήλωση, προσφυγή ή άλλο έγγραφο που υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση λογίζεται ότι υποβλήθηκε στην ημερομηνία που κατατίθεται και πρω- τοκολλείται από τη Φορολογική Διοίκηση ή, εφόσον αποσταλεί ταχυδρομικώς, την ημερομηνία σήμανσης με ταχυδρομική σφραγίδα ή, στην περίπτωση ηλε- κτρονικής υποβολής, την ημερομηνία παραλαβής από το πληροφοριακό σύστη- μα της Φορολογικής Διοίκησης.

Άρθρο 8 Φορολογικός εκπρόσωπος
1. Φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα. Ο Γενικός Γραμματέας με απόφαση του καθορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
2. Εξαιρετικά, για την εκπροσώπηση, για σκοπούς του Φ.Π.Α., φορολογουμέ- νου, ο οποίος δεν έχει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. Άρθρο 9 Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες 1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους, κα- θώς και Οδηγίες για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ερμηνευ- τικές εγκύκλιοι δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών και ισχύουν από τη δημοσίευση τους. 2. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή τροποποιηθούν, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας.
3. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσμευτικές για τους φορολογούμενους.
4. Απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που διατυπώνονται από υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με την ερμηνεία της φορολογικής νομοθε- σίας, δεν δεσμεύουν τη Φορολογική Διοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό προβλέπεται στον Κώδικα.
5. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της φορολογικής διοίκησης αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση, δεν του επιβάλλεται πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 10  Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο
1. Κάθε πρόσωπο που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου ή να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμ- φωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο κατά τον τρόπο και το χρόνο που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να ορίζονται άλλες κατη- γορίες προσώπων, για τις οποίες απαιτείται εγγραφή στο φορολογικό μητρώο. [Η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 40 παρ. 1 Ν.4223/2013, ΦΕΚ Α 287/31.12.2013]
2. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να απαιτήσει εγγύηση από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορο- λογικό μητρώο, εάν μέτοχος ή εταίρος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε (5), πριν από την υποβολή της, έτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή νόμιμος εκ- πρόσωπος άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή ήταν «συνδεδεμέ- νο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα και η πτώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα τη μη είσπραξη ή διακινδύνευση είσπρα- ξης από τη Φορολογική Διοίκηση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών του- λάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 3. Η εγγύηση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, απαιτείται μόνο μετά από αιτιολογημένη έκθεση της Φορολογικής Διοίκησης, από την οποία προκύπτει, ότι οι εργασίες του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση εγγραφής θέτουν άμεσο κίνδυνο πρόκλησης ζημίας από τη μη εί- σπραξη μελλοντικών φόρων. Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει, εντός δεκατεσ- σάρων (14) ημερών από την παραλαβή της δήλωσης, να κοινοποιεί στο νομικό πρόσωπο ή στη νομική οντότητα που υποβάλλει τη δήλωση, την απαίτηση για παροχή εγγύησης μαζί με τη σχετική έκθεση. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ολοκληρώνεται μόνο μετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται το είδος, η διάρκεια, το ύψος της εγγύησης και το περιεχόμενο της έκθεσης. [Η παράγραφος 3 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 40 παρ. 2 και 3 Ν.4223/2013, ΦΕΚ Α 287/31.12.2013]
4. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υπο- χρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοι- κίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντι- κείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι το χρόνο ενημέρωσης της. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. [Η παράγραφος 4 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 40 παρ. 4 Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 287/31.12.2013]
5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ή ο υπόχρεος, του άρθρου αυτού, παραλείψει να εγγραφεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής και παρακράτησης των φόρων και από τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις. [Η παράγραφος 5 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 40 παρ. 5 Ν.4223/2013, ΦΕΚ Α 287/31.12.2013]

Άρθρο 11 Αριθμός φορολογικού μητρώου
1. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει μοναδικό αριθμό φορολογικού μη- τρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούμενο.
2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος δύναται να επεκτείνεται κατά ένα πρόθεμα, χρησιμοποιείται σε όλες τις φορολογίες στις οποίες εφαρ- μόζεται ο Κώδικας και σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από την κεί- μενη νομοθεσία.
3. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, εφόσον τούτο απαιτείται από άλλες διατάξεις νόμου. Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδή- ποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να καθορίζονται τα σχετικά με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου θέματα, εξαιρέσεις σε περίπτωση συναλλαγών με πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών και κάθε άλλη αναγκαία λε- πτομέρεια. [Η παράγραφος 3 τροποποιήθηκε ως άνω με την υποπαρ.Δ.2 περ.2 β. άρ- θρου πρώτου Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: «24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν δια- φορετικά ορίζεται σε αυτές».] 4. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φο- ρολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του. Ο φορολογού- μενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. [Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ.1 Ν.4281/2014, ΦΕΚ Α 160/8.8.2014].
5. Ο Γενικός Γραμματέας, με απόφαση του, ορίζει: α) το περιεχόμενο και τον τρόπο χορήγησης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, β) τις περιπτώσεις αναφοράς του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στις δηλώσεις, ή τα άλλα έγ- γραφα που προβλέπονται κατά την εφαρμογή του Κώδικα, και γ) τις περιπτώ- σεις γνωστοποίησης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου για σκοπούς πλη- ροφόρησης κατά την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, δ) περιπτώσεις αναστολής ή απενεργοποίησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, τις συνέπειες της αναστολής και της απενεργοποίησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 4. [Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 Ν.4281/2014, ΦΕΚ Α 160/8.8.2014] 6. Η Φορολογική Διοίκηση χρησιμοποιεί τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε κάθε μορφή επικοινωνίας με τον φορολογούμενο σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Κατεβάστε την πλήρη έκδοση σε μορφή PDF

 

* Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είnαι δικηγόρος Αθηνών, με ειδίκευση στο ποινικό δίκαιο και το δίκαιο πληροφορικής. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμ. Νομικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Ποινικών Επιστημών του ιδίου Πανεπιστημίου. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Harvard Law School Library. Είναι Πρόεδρος της Έ.Ε.Ν. e-Θέμις και Σύμβουλος του ΔΣΑ. ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more