Νόμος 4734/2020: Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

October 09, 2020: Νομοθεσία

posts


ethemis

Νόμος 4734/2020: Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4734

Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.(ΦΕΚ Α’ 196/8.10.2020)

Κατεβάστε ολόκληρο το νομοθέτημα, εδώ.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1.

Σκοπός

Άρθρο 2.

Ορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (περ. β΄, γ΄, δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 3.

Βασικά αδικήματα - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 4.

Υπόχρεα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4557/2018 (περ. α΄ και υποπερ. ζ΄, η΄ και ι΄ της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 5.

Αρμόδιες αρχές - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (παρ. 29, 30 (β), (γ), (δ) και 39 (α) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 6.

Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4557/2018 (παρ. 30 (α) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και 2 (α) του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177)

Άρθρο 7.

Επιτροπή Στρατηγικής - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018 (παρ. 4 και 31 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177)

Άρθρο 8.

Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4557/2018 (παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 9.

Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 (παρ. 8 και 9 (β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847)

Άρθρο 10.

Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4557/2018 (παρ. 9 (α) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 11.

Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4557/2018 (παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 12.

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Προσθήκη άρθρου 16A στον ν. 4557/2018 (παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 13.

Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης - Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4557/2018 (παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 14.

Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4557/2018 (παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 15.

Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4557/2018 (παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 16.

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (στοιχ. ιι της περ. α΄ και περ. β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ της παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 17.

Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4557/2018 (παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 18.

Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων – Προσθήκη του άρθρου 21Α στον ν. 4557/2018 (παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/843)

Άρθρο 19.

Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4557/2018 (παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 20.

Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4557/2018 (παρ. 23 και περ. β΄ της παρ. 39 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 21.

Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4557/2018 (παρ. 25 του άρθρου 1 της (ΕΕ) Οδηγίας 2018/843)

Άρθρο 22.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4557/2018 (παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 23.

Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018 (παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2018/843)

Άρθρο 24.

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4557/2018 (παρ. 20, 33, 34, 35 και 36 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 25.

Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών - Προσθήκη του άρθρου 34Α στον ν. 4557/2018 (παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 26.

Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο – Προσθήκη του άρθρου 34Β στον ν. 4557/2018 (παρ. 37 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 27.

Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις Προσθήκη του άρθρου 34Γ στον ν. 4557/2018 (παρ. 37 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 28.

Εσωτερικές διαδικασίες - Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4557/2018 (περ. β΄ της παρ. 39 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 29.

Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου - Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4557/2018 (παρ. 28 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2018/843 και περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 της Οδηγίας (EE) 2019/2177)

Άρθρο 30.

Ποινικές κυρώσεις - Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4557/2018 (παρ. 38 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Άρθρο 31.

Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής - Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4557/2018 (παρ. 20 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο 32.

Επιτροπή Δικηγόρων Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4557/2018

Άρθρο 33.

Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 34.

Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35.

Παράταση προθεσμίας προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.

Άρθρο 36.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων (Πρόγραμμα «Γέφυρα»)

Άρθρο 37.

Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού

Άρθρο 38.

Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού

Άρθρο 39.

Έναρξη ισχύος

Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίαςSource/ Author:Νόμος 4734/2020 | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom