Νομολογία

February 13, 2019: Έκδοση Ακάλυπτης Επιταγής δεν απαιτείται πλέον ο εκδότης να τελεί εν "γνώσει" της ανυπαρξίας διαθεσίμων κεφαλαίων.


ethemis

Έκδοση Ακάλυπτης Επιταγής δεν απαιτείται πλέον ο εκδότης να τελεί εν "γνώσει" της ανυπαρξίας διαθεσίμων κεφαλαίων.

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου (www.esd.gr)

Δράστης (αυτουργός) του εγκλήματος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής μπορεί να είναι μόνο ο “εκδίδων” επιταγή, χωρίς αντίκρισμα, δηλαδή αυτός που πραγματοποιεί την επί του τίτλου δήλωση βουλήσεως (υπογράφει το έγγραφο της επιταγής) και θέτει αυτό σε κυκλοφορία, ανεξάρτητα από το πρόσωπο για το οποίο επέρχονται οι έννομες συνέπειες που απορρέουν από αυτή. Ειδικότερα ως προς το στοιχείο της γνώσεως περί της ανυπαρξίας αντικρίσματος δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, διότι αυτή, ως προς τον εκδότη της επιταγής, προκύπτει αφ’ εαυτής. Τέτοια στοιχεία δεν αξιώνονται πλέον από τον νόμο στην περίπτωση του εγκλήματος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής.

Μετά την αντικατάσταση της διατάξεως της παρ. 1 του άνω άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1325/1972, εξέλιπε από αυτό η παλαιότερη πρόβλεψη, η οποία, ενόψει του ότι έκανε λόγο για έκδοση ακάλυπτης επιταγής “εν γνώσει”, του δράστη, άφηνε έξω από την περιγραφή της αναγκαίας για την κατάρτιση του εγκλήματος υπαιτιότητας του εκδότη τον ενδεχόμενο δόλο, δεν απαιτείται πλέον ο εκδότης να τελεί εν “γνώσει” της ανυπαρξίας διαθεσίμων κεφαλαίων, αλλά αρκεί προς τούτο ότι αυτός θεωρεί την έλλειψη πιθανή και την αποδέχεται. Αρκεί δηλαδή ο απλός (ή και ενδεχόμενος) δόλος και δεν απαιτείται άμεσος με την έννοια της εν γνώσει ορισμένου περιστατικού τελέσεως της πράξεως, ούτε, βέβαια, υπερχειλής δόλος, δηλαδή, με την έννοια της επιδίωξης ορισμένου σκοπού, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο αναιρεσείων.

Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι εκ του άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’, Ε’, και Η’ λόγοι αναιρέσεως με τους οποίους πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και υπέρβαση εξουσίας, αφού το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διέλαβε στην απόφασή του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία εκθέτοντας με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, καθώς και τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933.

Υποβολή έγκλησης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

Ανωνύμου Εταιρίας

Ενεργών ως καταστατικό όργανο εκπροσώπησής της

Δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

των μελών του Δ.Σ.

Η ποινική δίωξη του εκδότη ακάλυπτης επιταγής ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση του κομιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε. Δικαιούχος της έγκλησης μπορεί να είναι, τόσο ο τελευταίος κομιστής της επιταγής, όσο και ο εξ αναγωγής υπόχρεος, ο οποίος την πλήρωσε και έγινε κομιστής αυτής. Η έγκληση γίνεται απ’ ευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο τον εγκαλούντα, είτε από ειδικό πληρεξούσιο, μετά από απλή έγγραφη δήλωση του εντολέα, με σχετική βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του, από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο.

   Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ανώνυμης Εταιρίας ο οποίος κατέθεσε έγκληση για την αξιόποινη πράξη της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, κατά του κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος, ενήργησε ως καταστατικό όργανο εκπροσώπησης της εταιρείας και δεν είχε ανάγκη βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής των μελών του Δ.Σ. κατά την υποβολή της ένδικης εγκλήσεως.

Εν προκειμένω κρίθηκε ότι το Δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε ως νομότυπη και παραδεκτή την πιο πάνω έγκληση, δεν υπέπεσε στην πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας, συνεπώς απορριπτέος ως αβάσιμος ο σχετικός από το άρθρο 510§1 στοιχ. Η’ του ΚΠΔ αναιρετικός λόγος.

Απόφ. ΑΠ…..

Η ποινική δίωξη του εκδότη ακάλυπτης επιταγής ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση του κομιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more