Νομολογία

April 20, 2017: Απόφαση 15/2017 ΑΠΔΠΧ : Παροχή άδειας σε νοσοκομείο για χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας για δικαστική χρήση


ethemis

Απόφαση 15/2017 ΑΠΔΠΧ : Παροχή άδειας σε νοσοκομείο για χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας για δικαστική χρήση

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση
Τμήματος στην έδρα της την Τετάρτη 01.02.2017 και με την υπ’ αρ. 15/2017 απόφασή της ενέκρινε την χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας για δικαστική χρήση, και συγκεκριμένα, προκειμένου ο αιτών τα δεδομένα από το νοσοκομείο να αντικρούσει ισχυρισμούς στα πλαίσια αγωγής αποζημίωσης από τραυματισμό σε τροχαίο.

Συγκεκριμένα το νοσοκομείο διαβίβασε έγγραφο του αιτούντα, με το οποίο ζητούσε την χορήγηση σε αυτόν δεδομένων υγείας ενός πρώην ασθενή, στην Αρχή, προκειμένου αυτή να αποφασίσει για την χορήγηση ή μη των αιτούμενων πληροφοριών εκ μέρους του νοσοκομείου. Ο αιτών ζητούσε να λάβει συγκεκριμένες πληροφορίες, μεταξύ άλλων, από το
Νοσοκομείο X : « (…) 1. Να μου διευκρινίσει αρμοδίως εγγράφως, πότε ακριβώς έγινε η χειρουργική επέμβαση, ο λόγος που καθυστέρησε η διεξαγωγή της και εάν η καθυστέρηση σχετίζεται με το κάταγμα που υπέστη στο τροχαίο ή άλλα προβλήματα υγείας και σε κάθε περίπτωση με ποια προβλήματα υγείας. 2. Να μου χορηγήσει όλα τα απαραίτητα ιατρικά στοιχεία σχετικά με την νοσηλεία του κ. B από …/../… μέχρι και ../…/.. οπότε και εξήλθε του νοσοκομείου. 3. Να μου χορηγήσει οποιοδήποτε μεταγενέστερο στοιχείο του νοσοκομείου σχετικά με την εν λόγω νοσηλεία του B, που σχετίζεται με το επίδικο κάταγμα (όπως π.χ. το υπ’ αρ. πρωτ. ../…-…-… πιστοποιητικό του εν λόγω νοσοκομείου, που μνημονεύεται στην συνημμένη και στρεφόμενη εναντίον μου αγωγή) (…)». Τη χορήγηση των αιτούμενων στοιχείων ζητεί ο A προκειμένου να αντικρούσει αγωγή που έχει ασκήσει ο Β, με την οποία ζητεί να του επιδικαστεί αλληλέγγυα και εις ολόκληρο αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ζημίας και της ηθικής βλάβης που υπέστη από το κατωτέρω ατύχημα.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 13 παρ. 3 στοιχ. β΄ του ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει και οι προϋποθέσεις άρσης του ιατρικού απορρήτου. Περαιτέρω, το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997 ορίζει ότι, εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς. Επιπλέον, ο σκοπός επεξεργασίας για δικαστική χρήση εν γένει συνάδει καταρχήν με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν.2472/1997.

Ωστόσο, η χορήγηση αντιγράφων του συνόλου του ιατρικού φακέλου του Β παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων (άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν.2472/1997), καθώς ο προβαλλόμενος σκοπός επεξεργασίας μπορεί να επιτευχθεί με την χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού, στο οποίο θα περιγράφεται το ιατρικό ιστορικό του Β και η σημερινή κατάσταση της υγείας και η τυχόν θεραπευτική και φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείται.

Επομένως η Αρχή κατέληξε ότι: « παρέχει την άδεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να χορηγήσει στον Α ιατρικό πιστοποιητικό με το αναφερόμενο στο σκεπτικό
περιεχόμενο που αφορά στον Β, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει στη μεταξύ τους ως άνω ένδικη υπόθεση, αφού προηγουμένως το Νοσοκομείο ενημερώσει τον τελευταίο. »


Για ολόκληρο το κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ : Απόφαση 15/2017 ΑΠΔΠΧ

« Παρέχει την άδεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να χορηγήσει στον Α ιατρικό πιστοποιητικό με το αναφερόμενο στο σκεπτικό περιεχόμενο που αφορά στον Β, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει στη μεταξύ τους ως άνω ένδικη υπόθεση, αφού προηγουμένως το Νοσοκομείο ενημερώσει τον τελευταίο. »


LATEST POSTS
  • ethemis

    Παρασκευή 24 Μαΐου 2019: Συμπόσιο με θέμα "The Future of Global Law"

    Την Παρασκευή 24/05/2019 στις 09.00πμ θα λάβει χώρα Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα "The Future of Global Law" (Το Μέλλον του Παγκόσμιου Δικαίου) στο Αμφιθέατρο "Ι. Δρακόπουλος" του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) με ελεύθερη είσοδο και γλώσσα εργασίας την αγγλική.

  • ethemis

    Εργατική Αρχή και Σύνταγμα

    Η εργατική αρχή εισήχθη στο ιταλικό Σύνταγμα του 1947, με την πρόβλεψη ότι η Ιταλία είναι μία Δημοκρατία βασισμένη στην εργασία. Πρόκειται για έναν κανόνα που προάγει τον κλασικό νομικό πολιτισμό, κατά τον οποίο το άτομο είναι «πρόσωπο»,..
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more