Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

Ελληνική και Διεθνής Ειδησεογραφία, Αρθρογραφία, Βιβλιογραφία, Εκδηλώσεις, Νομολογία και Νομοθεσία

ethemis
 • ethemis

  Προσβολή της προσωπικότητας – υπ’ αριθμ. 97/2018 απόφαση Α2 Τμήματος ΑΠ

  Με την υπ’αριθμ. 97/2018 απόφαση του Α2’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν α) την ευθύνη λόγω προσβολής της προσωπικότητας προσώπου από πράξεις ή παραλείψεις δημοσίου οργάνου και β) τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης στην περίπτωση αυτή.

 • ethemis

  Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης - υπ’ αριθμ. 210/2018 απόφαση Α1’ Τμήματος ΑΠ

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 210/2018 απόφαση του Α1’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου που αφορά το ζήτημα της ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών σε σχέση με την προνομιακή κατάταξη νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στην τρίτη τάξη του άρθρου 975 ΚΠολΔ.

 • ethemis

  Απόφαση 520/2018 ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ ( Προϋποθέσεις έγκυρης αναγγελίας εκχωρούμενης απαιτήσεως)

  Με την υπ΄αριθμ. 520/2018 απόφαση , το ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα 14ο Τριμελές) έκρινε ότι για να υφίσταται έγκυρη αναγγελία της εκχωρούμενης απαιτήσεως, απαιτείται να διενεργηθούν οι δέουσες κοινοποιήσεις. Επίσης, στο κάτω μέρος του εκχωρητηρίου εγγράφου θα πρέπει ,αυστηρώς, να σημειώνονται συγκεκριμένα ουσιώδη στοιχεία που σχετίζονται με την αναγγελία της εκχωρήσεως. Διαφορετικά , επέρχεται ακυρότητα η οποία επάγεται την μη δέσμευση του Δημοσίου ή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και επηρεάζεται η νομιμοποίηση του δικαιούχου της απαιτήσεως.

 • ethemis

  Απόφαση 497/2018 ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπ΄αριθμ. 497/2018 απόφαση , το ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα 14ο Τριμελές) έκρινε αγωγή κατά του ΕΟΠΥΥ ως απαράδεκτη λόγω μη νομιμοποίησης του πληρεξουσίου δικηγόρου .Παράλληλα κρίθηκε ότι διαφορές από συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων και πρακτορείας των ιδίων απαιτήσεων που γεννήθηκαν κατά την εκτέλεση διοικητικής σύμβασης, συνιστούν διοικητικές διαφορές ουσίας. Η πρώτη των εναγουσών δε δεν νομιμοποιούταν ενεργητικώς να επιδιώξει την είσπραξη των επίδικων απαιτήσεων καθώς ,ουσιαστικά, η δεύτερη εξ΄αυτών ήταν αποκλειστική δικαιούχος είσπραξης και δικαστικής διεκδίκησης των απαιτήσεων που απορρέουν από τα επίδικα τιμολόγια - δελτία αποστολής.

 • ethemis

  Aπόφαση 2182/2018 ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ (Ισχύς δεδικασμένου επί αναγνώρισης δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ)

  Με την υπ΄αριθμ. 2182/2018 απόφαση, το ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα 8o Mονομελές) έκρινε ότι αν με τελεσίδικη απόφαση , επί υπόθεσης σχετικής με πράξη επιβολής προστίμου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ( Κ.Β.Σ ) , έχει κριθεί ότι διαπράχθηκε ή αντιστοίχως δεν διαπράχθηκε παράβαση , η εν λόγω απόφαση γεννά δεδικασμένο το οποίο έχει δεσμευτική ισχύ ως προς την περαιτέρω κρίση της υπόθεσης περί αναγνώρισης ή μη του δικαιώματος έκπτωσης του Φ.Π.Α. των επίμαχων τιμολογίων, από το αρμόδιο, στην περίπτωση αυτή, δικαστήριο.

 • ethemis

  Αυθαίρετη χρήση και κάρπωση δημοσίου κτήματος - υπ' αριθμ. 19/2018 απόφαση Α2 Τμήματος ΑΠ

  Με την υπ'αριθμ. 19/2018 απόφαση του Α2' Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου εξετάστηκε το ζήτημα της επιβολής από τη Διοίκηση αποζημίωσης, στην περίπτωση αυθαίρετης χρήσης και κάρπωσης δημοσίου κτήματος.

 • ethemis

  Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων- ΔΕΕ C-230/14.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2015 στην υπόθεση του ΔΕΕ C-230/14, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Kúria (Ουγγαρία), με απόφαση της 22ας Απριλίου 2014, η οποία περιήλθε στο δικαστήριο στις 12 Μαΐου 2014, στο πλαίσιο της δίκης Weltimmo s. r. o. κατά Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 • ethemis

  Στοιχειοθέτηση του αδικήματος της αντίστασης κατά την 167 διάταξη του ΠΚ.

  Με την υπ΄αρ. 46/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου γίνεται δεκτή η αίτηση αναιρέσεως καταδικαστικής απόφασης ένεκα ελλείψεως της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας , η νομική θεμελίωση της οποίας θεσπίζεται συνταγματικά και δικονομικά.

 • ethemis

  Συνθήκες κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής

  Στην υπόθεση Κουρέας και λοιποί κ. Ελλάδος, το Δικαστήριο εξέτασε τις αιτήσεις 28 ατόμων τα οποία είτε αποτελούσαν κρατούμενοι είτε είχαν κρατηθεί προσωρινώς, από το 2008 και έπειτα στις φυλακές Γρεβενών.

 • ethemis

  Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου - υπ’ αριθμ. 56 / 2018 απόφαση Δ’ Τμήματος ΑΠ

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 56 / 2018 απόφαση του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου που αφορά το ζήτημα του προσδιορισμού της πλήρους αποζημίωσης σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της κυριότητας ακινήτου.

 • ethemis

  Ανακοπή του τρίτου κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης εκδοθείσης στα πλαίσια της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης.

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 759/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί ανακοπής επιδιώκοντας να ακυρωθεί η ταμειακή βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης η οποία εκδόθηκε σε βάρος της ανακόπτουσας εταιρίας, και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

 • ethemis

  Έννοια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- ΔΕΕ C-434/16.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ης Δεκεμβρίου 2017 στην υπόθεση του ΔΕΕ C-434/16, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Supreme Court (Ανώτατο Δικαστήριο, Ιρλανδία) με απόφαση της 29ης Ιουλίου 2016, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 4 Αυγούστου 2016, στο πλαίσιο της δίκης Peter Nowak κατά Data Protection Commissioner.

 • ethemis

  Εφαρμογή της αρχής ισότητας στο μισθολογικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων .

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 874/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αγωγής με την οποία ζητείται να υποχρεωθεί το εναγόμενο νοσοκομείο να καταβάλει σε έκαστο των εναγόντων νομιμοτόκως το ποσό των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.

 • ethemis

  Απόφαση 1357/2018 ΣτΕ

  Με την υπ’ αριθμ. 1357/2018 απόφαση του Β’ Τμήματος το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη επί προσφυγής ουσίας κατά της σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής φορολογούμενου κατά πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) φορολογικού έτους 2017, επαναλαμβάνοντας την πάγια νομολογία του σχετικά με τη φύση των φορολογικών διαφορών ως διαφορών ουσίας και τις προϋποθέσεις άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής.

 • ethemis

  Καθορισμός του δικαίου της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – ΔΕΕ C-191/15.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (Τρίτο Τμήμα) της 28ης Ιουλίου του 2016 στην υπόθεση του ΔΕΕ C-191/15, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ που υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Ανώτατο Δικαστήριο, Αυστρία) με απόφαση της 9ης Απριλίου 2015, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 27 Απριλίου 2015, στο πλαίσιο της δίκης Verein für Konsumenteninformation κατά Amazon EU Sàrl.

 • ethemis

  Διαδοχή στις υποχρεώσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Απόφαση 678/2018 ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την ως άνω απόφαση, η οποία εξεδόθη επί ένδικης αγωγής κλινικής προς καταβολή ποσοστού της αξίας των παρεχόμενων , εξ’αυτής , υπηρεσιών κρίθηκε ότι η ένδικη διαφορά αφορά ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και συνεχίζεται νομίμως από τον ΕΦΚΑ καθώς ο τελευταίος καθίσταται καθολικός διάδοχος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ .

 • ethemis

  ΠΟΛ. 1204/2018

  Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α' 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές.