Eκπαιδευτικά Προγράμματα για Νομικούς και Δικηγόρους

July 17, 2018: Mεταπτυχιακό τoυ Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με κατεύθυνση "Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία"

Μεταπτυχιακά προγράμματα ethemis


posts  eΘέμις / Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Mεταπτυχιακό τoυ Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με κατεύθυνση "Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία" postsethemis

Mεταπτυχιακό τoυ Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με κατεύθυνση "Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.  Τα μαθήματα Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, που θα διδαχθούν, και τα διδάσκοντα Μέλη ΔΕΠ είναι τα εξής: Α΄ Εξάμηνο: 1. Δημόσιο δίκαιο και οικονομική κρίση (Ξεν. Κοντιάδης) 2. Δίκαιο και Τεχνολογία (Ισμ. Κριάρη / Φερ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή) 3. Μέθοδοι ερμηνείας και διάπλασης του δικαίου (Αντ. Χάνος / Ελ. Βόγκλης) 4. Ειδικά ζητήματα Ενοχικού Δικαίου (Ελ. Βόγκλης) Β΄ Εξάμηνο: 1. Αλληλεπίδραση Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου (Αντ. Χάνος / Ελ. Βόγκλης) 2. Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις (Χρ. Μουκίου) 3. Δημόσιο Οικονομικό δίκαιο (Ηλ. Νικολόπουλος / Μελ. Μουστάκας) 4. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο (Αντ. Χάνος) 
 
 Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής και Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,00 («λίαν καλώς»). Με ειδικά τεκμηριωμένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών κλάδων των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται.  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 27-8-2018 έως και 14-9-2018 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρα 10.00-13.00 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 
136, κεντρικό κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) (ή και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 14/09/2018) ή αντιστοίχως με courier, τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε φάκελο από λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου/της υποψηφίας:  1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.  2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.  3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.  5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  6. Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) επιπέδου Β2.  7. 1 φωτογραφία ταυτότητας.  Η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με εξέταση του φακέλου του υποψηφίου / της υποψηφίας και επιτυχή προφορική εξέταση σε δύο αντικείμενα: α) «Θεμελιώδη δικαιώματα – Γενικό μέρος» και β) «Γενικές αρχές του αστικού δικαίου».  Στην προφορική εξέταση θα κληθούν μόνον όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η εξέταση θα γίνει ταυτόχρονα στα δύο αντικείμενα και οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν συνολικά με έναν βαθμό.  Στον τελικό βαθμό κατάταξης θα συνυπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 70% και ο βαθμός της προφορικής εξέτασης με συντελεστή βαρύτητας 30% .  Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία και θα αναρτηθεί στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος (http://pubadmin.panteion.gr). Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Κατεύθυνσης και τον κ. Ελευθέριο Βόγκλη (Επικ. Καθηγητή Αστικού Δικαίου).  H διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Κατεύθυνσης είναι: dikaiotechoik@gmail.com 
 
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2018 
 
Η Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής της Κατεύθυνσης

Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη, Πρύτανις 
 
Τα Μέλη

Καθηγητής Ηλίας Νικολόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής Αντώνιος Χάνος

Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2017 (3:30 π.μ. έως 9:30 μ.μ.)


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more