Προκήρυξη για την πλήρωση τριών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

February 05, 2020: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες


posts  eΘέμις / Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες / Προκήρυξη για την πλήρωση τριών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησηςethemis

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Οι υποψήφιοι και για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

Β. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).

Γ. Να είναι Δικηγόροι, μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας,

Δ.  Να  έχουν  συμπληρώσει  μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης τουλάχιστον   δέκα  (10)  έτη  πραγματικής  δικηγορίας   (δικαστηριακής   ή/και συμβουλευτικής) από την εγγραφή τους στον δικηγορικό σύλλογο.

Ε. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση.

ΣΤ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

Ζ. Να  έχουν  την  υγεία  και τη φυσική  καταλληλότητα  για την  άσκηση  των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007.

Η. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.

Θ. Να είναι κάτοχοι πτυχίου  Νομικού Τμήματος  Νομικής  Σχολής A.E.I. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής  Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου:

I. Να έχουν  άριστη  γνώση της αγγλικής  γλώσσας,  αποδεικνυόμενη  κατά ταοριζόμενα στο αρ. 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚΑ’ 39), όπως ισχύει. Άριστη γνώση και άλλης  ξένης γλώσσας των χωρών-μελών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014  (Α’ 74) και τα οριζόμενα στην ενότητα IV της παρούσας.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.  Για την επιλογή και πρόσληψη  λαμβάνονται  υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου,  η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση  στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική  πείρα-επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξης.

2.  Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν  τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται  υπόψη για τον καθορισμό  της σειράς αξιολόγησής τους με την κατάθεση των απαιτούμενων  δικαιολογητικών  της ενότητας  111  της παρούσας.

3. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

4.  Ειδικότερα,  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής   κατάρτισης   η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, τυχόν, προσκομισθέντες τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών     (μεταmυχιακό-  διδακτορικό},   μόνο  εφόσον   οι εν  λόγω  τίτλοι αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου (ενδεικτικά   συνταγματικό, διοικητικό, δημόσιο λογιστικό, δημόσιες συμβάσεις κλπ), ή αστικού (ενδεικτικά «γενικό αστικό δίκαιο», «αστικό δίκαιο και νέες τεχνολογίες», «αστικό δίκαιο & σύγχρονες οικονομικές συναλλαγές» κλπ) ή εμπορικού (ενδεικτικά εταιρικό, τραπεζικό,   χρηματοοικονομικό,  πνευματική  ιδιοκτησία   κλπ)  ή  ευρωπαϊκού δικαίου ή .στα γνωστικά πεδία νομικού και χρηματοοικονομικού περιεχομένου ή περιφερειακής  ανάπτυξης  και οικονομικής  πολιτικής,   και βαθμολογεί  αυτούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με στοιχεία 11. 7. της παρούσας.

5.  Επίσης,   η  Επιτροπή   ως  προς   τα   κριτήρια   της  εξειδίκευσης   στο αντικείμενο  απασχόλησης,  και της επαγγελματικής  πείρας και επάρκειας, βαθμολογεί την εμπειρία των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με στοιχεία  11.   7.  της  παρούσας,  η  οποία  αποδεικνύεται  με  κάθε  πρόσφορο έγγραφο,  όπως: ί )  δικαστικές  αποφάσεις,  από  τις οποίες  να προκύmει η παράσταση του υποψηφίου, ii) δικόγραφα (εισαγωγικά δικόγραφα, ένδικα βοηθήματα και μέσα, προτάσεις και υπομνήματα), τα οποία πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου και να έχουν κατατεθεί νομίμως είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε από άλλο πρόσωπο, ίίί) γνωμοδοτήσεις, οι οποίες φέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα ή συνοδεύονται  με την εντολή γνωμοδότησης, ίν) βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Ειδικά για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει: αα) αν αυτές προέρχονται από δημόσιους φορείς να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα και να συνοδεύονται από το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό ως προς την ποιοτική και ποσοτική ενασχόληση του υποψηφίου με το περιγραφόμενο σε αυτήν αντικείμενο απασχόλησης και ββ) αν αυτές προέρχονται από ιδιώτες ή εργοδότες (του ιδιωτικού τομέα) να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του υπογράφοντος, να αναγράφουν την ιδιότητά του και στοιχεία για την περίοδο, κατά την οποία ο βεβαιών ασκούσε τα καθήκοντά του στη θέση αυτή.

Παρακάτω αναλυτικά η προκήρυξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/prokiryxi_27-01-2020_0.pdf

 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom