Πρόσκληση για την άσκηση ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Ζωγράφου

May 22, 2019: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

ethemis


posts  eΘέμις / Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες / Πρόσκληση για την άσκηση ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Ζωγράφουethemis

Πρόσκληση για την άσκηση ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Ζωγράφου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                                                                                                             

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ζωγράφου  15-5-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αρ. Πρωτ.: 9156

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                    

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Γ.Ζωγράφου 7, 157 72

Τηλ. 2132024251

        2132024143-140                                                         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Ζωγράφου», που εδρεύει στο Ζωγράφου Αττικής ( Γ. Ζωγράφου αρ. 7) 

Έχοντας υπόψη :

Α) τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 5,6 και 7 του Ν.4194/2013 –Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α΄206) , όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων

Β) την υπ. αριθμόν 30753/ 22-05-2017  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 1922/ 1-6-2017  τ. Β΄ ) σχετικά με τον αριθμό των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου, το ύψος της αμοιβής τους και τις σχετικές διαδικασίες,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, περίοδος 1-6-2019 έως 30-11-2019 , με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών **να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζωγράφου. **

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία  του Δήμου Ζωγράφου ορίζονται σε δυο  (2).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ζωγράφου ( Γ, Ζωγράφου αρ. 7) εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη  της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζωγράφου.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι /ες δηλώνουν :α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής του με τον αντίστοιχο αρ. πρωτοκόλλου. Η έναρξη της άσκησης, προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιλογή του.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί  στο Δημαρχείο Ζωγράφου  (οδός Γ. Ζωγράφου αρ. 7 ) με την παρουσία των ενδιαφερομένων σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί. Τα ονόματα των επιλεγέντων  θα  αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η άσκηση θα γίνεται στη Νομική Υπηρεσία  του Δήμου Ζωγράφου και τη διοικητική εποπτεία θα έχει η  Νομική Σύμβουλος του Δήμου Ζωγράφου, η οποία θα είναι υπεύθυνη τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απασχολούμενων υποψήφιων δικηγόρων. Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου.

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου. Τη βεβαίωση άσκησης, χορηγεί η Νομική Σύμβουλος του Δήμου Ζωγράφου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ

 

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρεςSource/ Author: Δείτε περισσότερα εδώ

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom