Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του ΕΑΚΝ/ΑΚ

March 28, 2018: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες


posts  eΘέμις / Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες / Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του ΕΑΚΝ/ΑΚethemis

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του ΕΑΚΝ/ΑΚ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά:

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες.
β) Να είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών .
γ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
δ) Να έχουν δωδεκαετή (12) τουλάχιστον δικηγορική εμπειρία.
ε) Να έχουν τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία σε θέματα αφορούντα στην οργάνωση και λειτουργία νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις, συμβάσεις, δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις, μελέτες και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο αποδεικνύει πραγματική ενασχόληση με τα ανωτέρω θέματα, λόγω της
πολυπλοκότητας και της ιδιαίτερης φύσης των υποθέσεων που απασχολούν το Αθλητικό
Κέντρο, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος.
στ) Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
ζ) Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του ν.3528/2007 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει).
η) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007.
θ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν.1256/1982 και του ν. 4194/2013 (Κώδικα Δικηγόρων) όπως ισχύουν.

Γ. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
α) Να έχει αποδεδειγμένα γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και
συμβουλευτική στα γνωστικά αντικείμενα πρωτίστως δημοσίου και αθλητικού δικαίου, αλλά και του αστικού και ποινικού δικαίου, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις κ.α.
β) Να κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών από ελληνικό ή αλλοδαπό Α.Ε.Ι. με προτίμηση στο Δημόσιο ή/και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
γ) Να έχει δημοσιεύσει μελέτες, άρθρα κλπ. στον νομικό τύπο.
δ) Να έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια στο γνωστικό αντικείμενο του αθλητισμού ή/και της Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΝΠΔΔ ή/και των Δημοσίων Συμβάσεων.
ε) Να γνωρίζει άριστα τουλάχιστον μια από τις διεθνώς διαδεδομένες ξένες γλώσσες.
στ) Να κατέχει γνώση χειρισμού Η/Υ (πιστοποιημένη γνώση)

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα καλέσει σε δομημένη συνέντευξη τους επιλεγέντες υποψηφίους, σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more