Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα

August 09, 2018: Ενημέρωση προς όλα τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια του GDPR

Προσωπικά Δεδομένα


posts  Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα / Ενημέρωση προς όλα τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια του GDPRpostsethemis

Ενημέρωση προς όλα τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια του GDPR

Ανακοίνωση-Ενημέρωση προς όλα τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικων δεδομένων (GDPR)

8/8/2018
 
Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 25/05/2018, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί του, δεσμευόμενος να τα διασφαλίζει με κάθε τρόπο από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, αθέμιτη διαβίβαση και επεξεργασία τους.

Οι εν λόγω ενέργειες αφορούν σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Οργανισμό, όπως ενδεικτικά σε Δικαιούχους Αγροτικών Ενισχύσεων, σε νόμιμους εκπροσώπους Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που είναι Δικαιούχοι Αγροτικών Ενισχύσεων ή συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων στον αγροτικό τομέα, σε φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους εταιριών που αναλαμβάνουν υπηρεσίες, προμήθειες και έργα του Οργανισμού ή των οποίων οι πληρωμές πιστοποιούνται και διενεργούνται από τον Οργανισμό, σε φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους εταιριών ή φορέων που αδειοδοτούνται από τον Οργανισμό για εισαγωγές/εξαγωγές προϊόντων ή μετέχουν σε προγράμματα αρμοδιότητας του Οργανισμού, όπως τροφοδοσίας, προώθησης γεωργικών προϊόντων ή αγοράς, διανομής εκποίησης κλπ παρεμβατικών προϊόντων και εν γένει σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου το οποίο, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, έχει συναλλακτικές σχέσεις με τον Οργανισμό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης του με όλα τα συναλλασσόμενα μαζί του φυσικά πρόσωπα, ο Οργανισμός συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτόν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει ο Οργανισμός από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα, κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματος αυτού ή του Οργανισμού:

α) Γενικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, στοιχεία επαγγέλματος, εισοδήματος και φορολογίας, αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο οργανισμός μπορεί να ζητήσει, ανά περίπτωση συναλλασσομένου, επί πλέον στοιχεία όπως φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, ΕΝΦΙΑ, οικονομικά στοιχεία ατομικής επιχείρησης κλπ.
β) Ειδικά στοιχεία που αφορούν σε καθεστώτα ενίσχυσης και είναι απαραίτητα για την ένταξη σε αυτά, τον έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης και τον υπολογισμό των ποσών των αιτούμενων πληρωμών: στοιχεία θέσης, έκτασης και καθεστώτος κτήσης αγροτεμαχίων, είδους και πλήθους ζωικού κεφαλαίου, είδους καλλιεργειών, ποσοτήτων παραγωγής, κλπ.
γ) Ειδικά στοιχεία που αφορούν σε εισαγωγικές/εξαγωγικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες προώθησης/διανομής/εκποίησης γεωργικών προϊόντων: πιστοποιητικά εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα, νομιμοποιητικά στοιχεία εταιρίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, είδη και ποσότητες προϊόντων, χώρες ή περιοχές προέλευσης/προορισμού κλπ
δ) Ειδικά στοιχεία που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή αγαθά στον Οργανισμό ή σε εκπροσώπους αντίστοιχων Νομικών Προσώπων: πιστοποιητικά άδειας δραστηριότητας, εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα, στοιχεία επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας κλπ

Ως συναλλασσόμενα με τον Οργανισμό φυσικά πρόσωπα, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:
-   Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υφίστανται επεξεργασία από τον Οργανισμό, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, στα είδη επεξεργασίας ανά κατηγορία δεδομένων και στους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών τους, στους οποίους διαβιβάζονται νόμιμα ή με τη συγκατάθεσή σας.

-    Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.

-    Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων του Οργανισμού για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

-    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους.

-     Δικαίωμα εναντίωσης, για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Οργανισμό ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Οργανισμός ή τρίτο μέρος.

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων» υπόψιν κ.Γκούμα Αθανάσιου (DPO) και να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση athanasios.goumas[at]opekepe[dot]gr . Ο Οργανισμός, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την ενημέρωση προς τους ενδιαφερομένους, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού http://www.opekepe.gr, στην ενότητα Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων» υπόψιν κ.Γκούμα Αθανάσιου (DPO)


LATEST POSTS
  • ethemis

    Παρασκευή 24 Μαΐου 2019: Συμπόσιο με θέμα "The Future of Global Law"

    Την Παρασκευή 24/05/2019 στις 09.00πμ θα λάβει χώρα Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα "The Future of Global Law" (Το Μέλλον του Παγκόσμιου Δικαίου) στο Αμφιθέατρο "Ι. Δρακόπουλος" του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) με ελεύθερη είσοδο και γλώσσα εργασίας την αγγλική.

  • ethemis

    Εργατική Αρχή και Σύνταγμα

    Η εργατική αρχή εισήχθη στο ιταλικό Σύνταγμα του 1947, με την πρόβλεψη ότι η Ιταλία είναι μία Δημοκρατία βασισμένη στην εργασία. Πρόκειται για έναν κανόνα που προάγει τον κλασικό νομικό πολιτισμό, κατά τον οποίο το άτομο είναι «πρόσωπο»,..
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more