Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα

June 29, 2018: ΑΠΔΠΧ: Ερωτήματα στα οποία έχει υποχρέωση να απαντά σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα


posts  Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα / ΑΠΔΠΧ: Ερωτήματα στα οποία έχει υποχρέωση να απαντά σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένωνpostsethemis

ΑΠΔΠΧ: Ερωτήματα στα οποία έχει υποχρέωση να απαντά σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

          

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Γ/ΕΞ/5817

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής 52/2018, «από τις ρυθμίσεις του ΓΚΠΔ και ιδίως από τις διατάξεις του για τα καθήκοντα και τις εξουσίες των εποπτικών αρχών, στις οποίες απαριθμούνται οι αρμοδιότητές τους, συνάγεται ότι η Αρχή δεν έχει υποχρέωση να απαντά στα ερωτήματα και αιτήματα είτε των υπευθύνων επεξεργασίας, είτε των υποκειμένων των δεδομένων ή τρίτων, σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, που δεν εμπίπτουν στις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αρμοδιότητές της. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά την 25.5.2018, δεδομένου ότι υπό το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς της Οδηγίας 95/46 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του αντίστοιχου ν. 2472/1977 (ΦΕΚ Α΄ 50) αφενός η Αρχή δεν είχε υποχρέωση να επιλαμβάνεται ερωτημάτων και αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων και τρίτων και αφετέρου η προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 2472/1977 αρμοδιότητά της να εξετάζει αιτήσεις των υπευθύνων επεξεργασίας, με τις οποίες ζητείται ο έλεγχος και η εξακρίβωση της νομιμότητας της επεξεργασίας, δεν συνάδει με την αρχή της λογοδοσίας που καθιερώνεται με τον ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η Αρχή δεν έχει πλέον υποχρέωση να απαντά στα ερωτήματα και αιτήματα των υπευθύνων επεξεργασίας, των υποκειμένων των δεδομένων και τρίτων, σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Σχετικά ερωτήματα και αιτήματα που τυχόν αποστέλλονται στην Αρχή, τίθενται στο αρχείο, τυχόν δε εκκρεμείς αιτήσεις δεν θα εξετασθούν και θα τεθούν στο αρχείο.

Τμήμα Επικοινωνίας

Η Αρχή δεν έχει πλέον υποχρέωση να απαντά στα ερωτήματα και αιτήματα των υπευθύνων επεξεργασίας, των υποκειμένων των δεδομένων και τρίτων, σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more