Εγκύκλιος περί βεβαιώσεων – πιστοποιητικών για τις εξαγωγές αλκοολούχων ποτών, οίνων και ζύθου

March 28, 2019: Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομοθεσία / Εγκύκλιος περί βεβαιώσεων – πιστοποιητικών για τις εξαγωγές αλκοολούχων ποτών, οίνων και ζύθουethemis

Εγκύκλιος περί βεβαιώσεων – πιστοποιητικών για τις εξαγωγές αλκοολούχων ποτών, οίνων και ζύθου

Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την αιθυλική αλκοόλη, τα αλκοολούχα ποτά και τον ζύθο (ν. 2969/2001, Α.Υ.Ο. 30/077/2131/23-08-2011, Α.Υ.Ο. 3002475/383/0029/02-02-2010, Νόμοι περί φορολογίας του ζύθου), αλλά και όπως ρητά αναφέρεται στη ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, οι μονάδες παραγωγής αλκοολούχων ποτών (αποσταγματοποιεία, ποτοποιεία) και ζύθου (ζυθοποιεία) βρίσκονται υπό τον διαρκή και συστηματικό έλεγχο και εποπτεία των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. οι οποίες, στο πλαίσιο ακριβώς αυτού του ελέγχου και εποπτείας, προβαίνουν στις εν λόγω μονάδες, μεταξύ των άλλων, και σε επιθεωρήσεις και για την τήρηση ή μη των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων [κανονισμοί (ΕΚ) 852/2004 και 178/2002, αντίστοιχα]. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την υγιεινή και ασφάλεια της εξαγομένης αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και ζύθων, υπενθυμίζεται ότι εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 11 του καν. (ΕΚ) 852/2004 και του άρθρου 12 του καν. (ΕΚ) 178/2002, ενώ σε ότι αφορά την τήρηση των ειδικών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας των εν λόγω προϊόντων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της, κατά περίπτωση, ειδικής νομοθεσίας [καν. (ΕΚ) 110/2008, καν.(ΕΚ) 1333/2008, καν.(ΕΚ) 1334/2008, καν. (ΕΚ) 1935/2004, Α.Υ.Ο. 30/077/2131/23-08-2011, Α.Υ.Ο. 3002475/383/0029/02-02-2010, Κώδικας νόμων περί φορολογίας του ζύθου, κλπ]. Οι προαναφερθέντες έλεγχοι και επιθεωρήσεις στις μονάδες παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και ζύθου αποτελούν, ως γνωστόν, αντικείμενο της αποκλειστικής αρμοδιότητας του Γ.Χ.Κ. και ως εκ τούτου μόνο οι Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. είναι αρμόδιες για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων προκειμένου για τις εξαγωγές αλκοολούχων ποτών ως και ζύθου. Συνεπώς, θα πρέπει να επισημανθεί στους οικείους επιτηδευματίες (αποσταγματοποιούς, ποτοποιούς, ζυθοποιούς) ότι, προκειμένου για τη χορήγηση έγκυρων βεβαιώσεων εξαγωγής για τα οικεία προϊόντα τους, θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. 


Σε ότι αφορά τον τομέα του οίνου, μετά την κατάργηση των άρθρων 12, 13, 14 και 15 του ν. 396/1976, από το άρθρο 64 (παρ. 8) του ν. 4235/2014, καθώς και της Απόφασης Α.Χ.Σ. 54/2012, από το άρθρο 2 (υποπαρ. Δ.11, σημείο 6) του ν. 4336/2015, οι Χημικές Υπηρεσίες δεν πραγματοποιούν, πλέον, επιθεωρήσεις στα οινοποιεία και στα εμφιαλωτήρια οίνων με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την υγιεινή των τροφίμων [καν.(ΕΚ) 852/2004 κλπ]. Συνεπώς, η χορήγηση βεβαιώσεων, από τις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., για εξαγόμενους οίνους, υπαγόμενους στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, θα πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν διενέργειας χημικής εξέτασης αντιπροσωπευτικών δειγμάτων των συγκεκριμένων προς εξαγωγή προϊόντων, όπως προβλέπεται στο σημείο (β) της παραγράφου Β της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, ενώ δεν εφαρμόζονται πλέον τα οριζόμενα στο σημείο (α) της παραγράφου Β αυτής. 


Τέλος, σημειώνεται ότι, κατόπιν της έκδοσης της Α.Υ.Ο. 30/003/000/2030/18-05-2018 σχετικά με την παραγωγή και διάθεση ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, οι Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. είναι αρμόδιες, μεταξύ των άλλων, για τον έλεγχο της τήρησηςτης ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, σε ότι αφορά και τα ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206 και τις μονάδες παραγωγής αυτών. Συνεπώς, μπορούν να χορηγούν, κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερομένων παραγωγών, βεβαιώσεις - πιστοποιητικά εξαγωγής για ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, με βάση τα προαναφερθέντα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για τις περιπτώσεις των εξαγωγών αλκοολούχων ποτών και ζύθων, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο υπ’ αριθ. 3008514/1460/00290/04-05-2010.

Η υπ’ αριθ. 3008514/1460/00290/04-05-2010 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου εκδίδεται κατόπιν ερωτημάτων Χημικών Υπηρεσιών σχετικά με τις βεβαιώσεις που χορηγεί το Γ.Χ.Κ.


LATEST POSTS
 • ethemis

  Απόφαση ΔΠΑ: Η τοποθέτηση της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης στον ανεμοθώρακα του οχήματος επέχει θέση επίδοσης αυτής.

  Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης με Επιβολή Προστίμου λόγω παράνομης στάθμευσης. Η τοποθέτηση της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης στον ανεμοθώρακα του οχήματος επέχει θέση επίδοσης αυτής.
  ethemis map

  Προκηρύξεις/ Αγγελίες

  Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

  View more
  newsroom

  ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  NewsRoom, Νομικά Νέα

  View more
  ethemis case law

  Noμολογία

  Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

  View more
  ethemis case law

  Noμοθεσία

  Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  View more
  ethemis legal studies

  Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

  Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  View more
  ethemis.gr

  EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

  Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

  View more
  ethemis international news

  Διεθνή                      Νέα

  Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

  View more
  ethemis map

  Δελτία            Τύπου

  Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

  View more
  ethemis

  Συντακτική            Ομάδα

  Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

  View more
  ethemis.gr

  ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

  Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

  View more