Στην Βουλή η τροπολογία για την προστασία της κύριας κατοικίας

March 27, 2019: Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομοθεσία / Στην Βουλή η τροπολογία για την προστασία της κύριας κατοικίαςethemis

Στην Βουλή η τροπολογία για την προστασία της κύριας κατοικίας

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία 2057/52 στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.», με την οποία εισάγονται ρυθμίσεις  σχετικά με το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας. Ακολουθεί μια συνοπτική παράθεση των βασικότερων σημείων της τροπολογίας.

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στο νέο πλαίσιο μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως της  πτωχευτικής ή μη ικανότητάς τους, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και μεταξύ άλλων είναι:

-η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές  περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση,

-το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία  εξαρτώμενα  μέλη ,

-η συνολική ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτημένων μελών αυτού,πέραν της κύριας κατοικίας του καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ, εφόσον το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ κ.λπ.

-το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, των οφειλών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά  πιστωτή.

Ταυτόχρονα, ορίζεται ότι οι  δικαιούχοι υπαγωγής ρυθμίζουν μόνο οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία τους και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ολόκληρη η  διαδικασία της  υποβολής της σχετικής αίτησης για την προστασία της κύριας κατοικίας από την αναγκαστική ρευστοποίηση ρυθμίζεται στο άρθρο 5 με προθεσμία υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα την  31 Δεκεμβρίου 2019.

Στις διατάξεις του άρθρου 7,προβλέπεται η διαδικασία της συναινετικής ρύθμισης.Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 ορίζεται ότι με την οριστικοποίηση της αίτησης, αυτή κοινοποιείται σε όλους τους πιστωτές του οφειλέτη από τους οποίους  ζητείται ρύθμιση. Ενώ, προβλέπεται ότι εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της αίτησης, οι πιστωτές μπορούν να υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης  και ορίζεται ότι με την αποδοχή μίας ή περισσοτέρων προτάσεων από τον οφειλέτη επέρχεται  προστασία της κύριας κατοικίας από αναγκαστική εκτέλεση και μάλιστα ανεξάρτητα από τη μη ρύθμιση των απαιτήσεων των λοιπών πιστωτών.

Ένα από τα βασικά σημεία της  τροπολογίας περιλαμβάνεται στο άρθρο 8,  σχετικά με τους  όρους προστασίας της κύριας κατοικίας. Ειδικότερα, για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το 120% της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%. Αν το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. 

Επιπλέον,  στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προβλέπεται συνεισφορά του Δημοσίου στις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος για ρύθμιση των οφειλών του. Η συνεισφορά αυτή καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη,  ο οποίος ούτε κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση και διακόπτεται αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο.

 Τέλος,  ρυθμίζεται μεταξύ άλλων, η διαδικασία  δικαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας με αρμόδιο δικαστήριο το Ειρηνοδικείο, για τη δικαστική προσφυγή από φυσικό πρόσωπο που δεν κρίθηκε επιλέξιμο ή ενώ κρίθηκε επιλέξιμο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές.

Αναλυτικά ολόκληρη η τροπολογία στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο

Επιμέλεια: Παναγιώτα Κουβουτσάκη/ Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, μπορεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Στη ρύθμιση υπάγονται δάνεια τα οποία ήταν ληξιπρόθεσμα για τουλάχιστον 90 μέρες πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2018


LATEST POSTS
ethemis

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19

Θέμα: ''Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19””. Προς διευκόλυνσή σας και προκειμένου να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα, σας αποστέλλουμε τις κάτωθι παρατάσεις των εξαιρετικών ρυθμίσεων που εισήχθησαν μέσω των εννέα (9) Π.Ν.Π. που εκδόθηκαν κατά το 2020 προς αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

 • ethemis

  Αναρτήθηκαν τα βίντεο των εισηγήσεων από το Συνέδριο της Ε.Ε.Ν.e-Θέμις: «Covid-19: Δικαϊκές Επιπτώσεις & Προοπτικές»

  Η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις διοργάνωσε διαδικτυακό συνέδριο στις 20 & 21 Νοεμβρίου 2020 με θέμα: «Covid-19: Δικαϊκές Επιπτώσεις & Προοπτικές» Το συνέδριο μεταδόθηκε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.
 • ethemis map

  Προκηρύξεις/ Αγγελίες

  Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

  View more
  newsroom

  ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  NewsRoom, Νομικά Νέα

  View more
  ethemis case law

  Noμολογία

  Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

  View more
  ethemis case law

  Noμοθεσία

  Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  View more
  ethemis legal studies

  Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

  Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  View more
  ethemis.gr

  EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

  Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

  View more
  ethemis international news

  Διεθνή                      Νέα

  Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

  View more
  ethemis map

  Δελτία            Τύπου

  Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

  View more
  ethemis

  Συντακτική            Ομάδα

  Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

  View more
  ethemis.gr

  ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

  Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

  View more

  newsroom