Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου

March 27, 2019: Στην Βουλή η τροπολογία για την προστασία της κύριας κατοικίας


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομοθεσία / Στην Βουλή η τροπολογία για την προστασία της κύριας κατοικίαςethemis

Στην Βουλή η τροπολογία για την προστασία της κύριας κατοικίας

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία 2057/52 στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.», με την οποία εισάγονται ρυθμίσεις  σχετικά με το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας. Ακολουθεί μια συνοπτική παράθεση των βασικότερων σημείων της τροπολογίας.

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στο νέο πλαίσιο μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως της  πτωχευτικής ή μη ικανότητάς τους, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και μεταξύ άλλων είναι:

-η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές  περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση,

-το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία  εξαρτώμενα  μέλη ,

-η συνολική ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτημένων μελών αυτού,πέραν της κύριας κατοικίας του καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ, εφόσον το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ κ.λπ.

-το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, των οφειλών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά  πιστωτή.

Ταυτόχρονα, ορίζεται ότι οι  δικαιούχοι υπαγωγής ρυθμίζουν μόνο οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία τους και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ολόκληρη η  διαδικασία της  υποβολής της σχετικής αίτησης για την προστασία της κύριας κατοικίας από την αναγκαστική ρευστοποίηση ρυθμίζεται στο άρθρο 5 με προθεσμία υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα την  31 Δεκεμβρίου 2019.

Στις διατάξεις του άρθρου 7,προβλέπεται η διαδικασία της συναινετικής ρύθμισης.Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 ορίζεται ότι με την οριστικοποίηση της αίτησης, αυτή κοινοποιείται σε όλους τους πιστωτές του οφειλέτη από τους οποίους  ζητείται ρύθμιση. Ενώ, προβλέπεται ότι εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της αίτησης, οι πιστωτές μπορούν να υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης  και ορίζεται ότι με την αποδοχή μίας ή περισσοτέρων προτάσεων από τον οφειλέτη επέρχεται  προστασία της κύριας κατοικίας από αναγκαστική εκτέλεση και μάλιστα ανεξάρτητα από τη μη ρύθμιση των απαιτήσεων των λοιπών πιστωτών.

Ένα από τα βασικά σημεία της  τροπολογίας περιλαμβάνεται στο άρθρο 8,  σχετικά με τους  όρους προστασίας της κύριας κατοικίας. Ειδικότερα, για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το 120% της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%. Αν το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. 

Επιπλέον,  στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προβλέπεται συνεισφορά του Δημοσίου στις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος για ρύθμιση των οφειλών του. Η συνεισφορά αυτή καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη,  ο οποίος ούτε κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση και διακόπτεται αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο.

 Τέλος,  ρυθμίζεται μεταξύ άλλων, η διαδικασία  δικαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας με αρμόδιο δικαστήριο το Ειρηνοδικείο, για τη δικαστική προσφυγή από φυσικό πρόσωπο που δεν κρίθηκε επιλέξιμο ή ενώ κρίθηκε επιλέξιμο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές.

Αναλυτικά ολόκληρη η τροπολογία στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο

Επιμέλεια: Παναγιώτα Κουβουτσάκη/ Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, μπορεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Στη ρύθμιση υπάγονται δάνεια τα οποία ήταν ληξιπρόθεσμα για τουλάχιστον 90 μέρες πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2018


LATEST POSTS
  • ethemis

    Young Maritime Prize - Piraeus 2020

    Βραβεία Πρωτότυπων µελετών | Πειραιάς 2020: Στο πλαίσιο του προσεχούς Συνεδρίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς και η Οργανωτική Επιτροπή συνεχίζουν για δεύτερη συνεχόμενη φορά να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στον επιστημονικό διάλογο, νέων επιστημόνων και νομικών, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο πεδίο του Ναυτικού Δικαίου.

  • ethemis

    Διενέργεια γραπτών πανελληνίων εξετάσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019

    Η διεξαγωγή του γραπτού πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας της 16ηςη 1/201_9 θα λάβει χώρα στην αίθουσα 1.8 του Υπουργείου Δικαιοσύνης .που εδρεύει στην οδό Μεσογείων 96 ΤΚ 115 27. Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν από τις 14:00 μ.μ, έως τις 16:00 μ.μ
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more