Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου

July 07, 2018: ΠΟΛ. 1112 /07-06-2018


ethemis

ΠΟΛ. 1112 /07-06-2018

  Με τη παρούσα εγκύκλιο η ΑΑΔΕ παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου τομέα σε πρόσωπα που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής ή έχουν υπαχθεί στη δικαστική διαδικασία του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις » , όπως ισχύει .

Ειδικότερα ,

  Διευκρινίζεται ότι δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης των προσώπων που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής ή έχουν υπαχθεί στο ν.3869/2010 από τη γενικής ισχύος υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής για τις πράξεις και  τις συναλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 1 της κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του ν. 4174/2013 εκδοθείσας Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε  ΠΟΛ 1274/2013 , όπως ισχύει , δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά δεν περιλαμβάνονται στις διατάξει του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης («Εξαιρέσεις από την προσκόμιση ») , ούτε υφίσταται σχετική ειδική διάταξη στο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3869/2010. Εισάγονται εξαιρέσεις.

  Η ένταξη οφειλών σε δικαστική ρύθμιση στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν.
3869/2010, τόσο με την οριστική απόφαση των άρθρων 8 και 9 του νόμου όσο και με προσωρινή διαταγή κατ’ άρθρο 5 αυτού, στην οποία ορίζονται μηνιαίες καταβολές (ακόμα και μηδενικές),γίνεται δεκτό ότι καθιστά τις οφειλές αυτές «τακτοποιημένες με νόμιμο τρόπο» με την έννοια της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013, όπως ισχύει.

  Σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και πληρούται η προϋπόθεση της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013, σύμφωνα με τα ανωτέρω (υπ’ αριθμ. 2) αναφερθέντα, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας που προβλέπονται στην απόφαση αυτή, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας σύμφωνα με τους όρους της απόφασης.

  Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που η είσπραξη χρημάτων αφορά επιστροφή φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή εξόφληση τίτλου πληρωμής από φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, πρέπει να ελέγχεται αρχικά, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, η συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες σχετικές διατάξεις  καθώς και με τα προβλεπόμενα στην ΠΟΛ 1037/2018, σε περίπτωση που αυτή τυγχάνει εφαρμογής.

  Επίσης η Αρχή διευκρινίζει ότι και στους οφειλέτες που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής ή έχουν υπαχθεί στη δικαστική διαδικασία του ν. 3869/2010 έχουν επίσης εφαρμογή οι διατάξεις περί βεβαίωσης οφειλής της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και της κατ΄εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ 1275/2013 , όπως ισχύει , οι οποίες εφαρμόζονται σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας , για είσπραξη χρημάτων και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ούτε για τη διενέργεια συμψηφισμού ούτε για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας.

Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετου ρητού όρου που ενδέχεται να έχει περιληφθεί στην προσωρινή διαταγή ή τη δικαστική απόφαση του ν. 3869/2010.

Καταληκτικά , βάσει της δυνατότητας μεταρρύθμισης ή και ανάκλησης της προσωρινής διαταγής ή και της οριστικής απόφασης λόγω μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη ,το Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ οφείλει να ενημερώνει το αρμόδιο Τμήμα Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης , σε κάθε περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από οφειλέτη που έχει υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο ν. 3869/2010 ,προκειμένου η εν λόγω πληροφορία να αξιοποιείται κατάλληλα στο πλαίσιο δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης.Πηγή: https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis/pol-1112-07-06-2018

LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more