Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου

March 31, 2017: ΠΟΛ. 1073 /17-04-2018


ethemis

ΠΟΛ. 1073 /17-04-2018

Με την παρούσα εγκύκλιο η ΑΑΔΕ παρέχει οδηγίες για την άμεση και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 ως προς την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου.

  Αναφορικά με την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της εντολής φορολογικού ελέγχου προς τον σκοπό εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 18 , 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017  και των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 , διευκρινίζεται ότι η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κ.Φ.Δ , πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ δύναται να διενεργηθεί και στο κατάστημα της υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ ή Ελεγκτικό Κέντρο) που την εξέδωσε, με τη συναίνεση του προσώπου προς το οποίο αυτή γίνεται. Με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ γνωστοποιείται στον φορολογούμενο , σύμφωνα με το υπόδειγμα , που επισυνάπτεται στην συγκεκριμένη εγκύκλιο, η δυνατότητα για υποβολή εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού καθώς και ο προβλεπόμενος περιορισμός των σχετικών προστίμων σε περίπτωση άμεση εξόφλησης ,σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις .

Οι υφιστάμενες εκκρεμείς εντολές φορολογικού ελέγχου, εφόσον αυτές δεν έχουν κοινοποιηθεί ή δεν έχει κοινοποιηθεί η πρόσκληση του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ στο πλαίσιο των εντολών αυτών , κοινοποιούνται άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της παρούσας ΠΟΛ 1073/2018 ,λαμβάνοντα υπόψη ,κατά περίπτωση ,τα παραπάνω.

Στην συνέχεια της εξεταζόμενης εγκυκλίου παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τον πλήρη και μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο ,τα οποία κρίνονται κρίσιμα για την εφαρμογή των προαναφερθέντων. Για την πλήρη εξέταση των εν λόγω στοιχείων παραπέμπουμε στο αναρτημένο κάτωθι αρχείο της εγκυκλίου.Πηγή: https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis/pol-1073-17-04-2018

LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more