Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

March 31, 2017: Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομοθεσία / Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιώνethemis

Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Με το νόμο 4412/2016 ρυθμίζονται ενιαία οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ με την δημοσίευση του νέου νόμου επιτυγχάνεται και η ενσωμάτωση των Οδηγιών 23, 24,25/2014 αντικαθιστώντας τις 17,18/2004 που είχαν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τα Π.Δ. 59 κι 60/2007.

Στις 8.8.2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ-147 ο νόμος 4412 , οι διατάξεις του οποίου αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή των Δημοσίων Διαγωνισμών. Ως έναρξη ισχύος του νόμου ορίζεται η 08.08.2016, με εξαίρεση κάποιες ρητά αναφερόμενες διατάξεις που θα ισχύσουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με τον προαναφερόμενο νόμο, επέρχονται σημαντικές αλλαγές και  επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση των Οδηγιών 23, 24/2014 αντικαθιστώντας τις 17,18/2004 που είχαν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τα Π.Δ. 59 κι 60/2007.

Παρακάτω επιχειρείται μία συνοπτική παράθεση των αλλαγών που επέφερε η ενσωμάτωση των νέων οδηγιών, δίνοντας έμφαση στις γενικές ρυθμίσεις του νόμου 4412/2016 που αφορούν όλους τους τομείς των συμβάσεων πέραν των παραχωρήσεων που οργανώνονται ανάλογα στον νόμο 4413/2016. Συγκεκριμένα: 1) Πιο ευέλικτες διαδικασίες 2)Μείωση της γραφειοκρατίας των απαιτούμενων εγγράφων 3)Ηλεκτρονική Διαδικασία Δημοσίων Συμβάσεων 4) Προβλέψεις για συμβάσεις και κάτω των ορίων 5) Σύσταση Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 6) Ρύθμιση και των εξαιρουμένων τομέων σε ειδικό τμήμα του νόμου.

Αναλυτικότερα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ν.4412/2016 παρέχει:

1) Δυνατότητα για συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις ή συμπλήρωση του ελλιπούς φακέλου,

2) (Ανανεωμένους) Λόγους Αποκλεισμού i) Γενικοί λόγοι (άρθρο 73)   ii) Δυνατότητα αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα στην περίπτωση που έχει δείξει σημαντικές ή επίμονες ελλείψεις στην εφαρμογή μίας ουσιώδους απαίτησης, σε κάποια προηγούμενη δημόσια σύμβαση, που οδήγησε σε πρόωρη λήξη αυτής (της προηγούμενης) δημόσιας σύμβασης, σε ζημίες ή σε άλλες παρεμφερείς κυρώσεις. (άρθρο 74) ,                

3)  Καθιέρωση ευρωπαϊκού ενιαίου εγγράφου προκήρυξης : Το έγγραφο αυτό λειτουργεί ως προκαταρκτική απόδειξη σε αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές (άρθρο 79).
 

Με το νόμο 4412/2016 ρυθμίζονται ενιαία οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών ...


LATEST POSTS
 • ethemis

  Ρυθμίσεις για τον τρόπο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας

  Η άνω τροπολογία θα ψηφιστεί από τη Βουλή την Παρασκευή 29.5.2020 και θα ισχύει από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, η οποία σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε θα γίνει την επόμενη ημέρα, Σάββατο 30.5.2020.

 • ethemis

  Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης – ανάκτησης στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007- 2013. Ακυρωτική αρμοδιότητα του ΣτΕ.

  Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης – ανάκτησης στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007- 2013. Ακυρωτική αρμοδιότητα του ΣτΕ.
  ethemis map

  Προκηρύξεις/ Αγγελίες

  Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

  View more
  newsroom

  ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  NewsRoom, Νομικά Νέα

  View more
  ethemis case law

  Noμολογία

  Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

  View more
  ethemis case law

  Noμοθεσία

  Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  View more
  ethemis legal studies

  Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

  Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  View more
  ethemis.gr

  EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

  Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

  View more
  ethemis international news

  Διεθνή                      Νέα

  Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

  View more
  ethemis map

  Δελτία            Τύπου

  Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

  View more
  ethemis

  Συντακτική            Ομάδα

  Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

  View more
  ethemis.gr

  ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

  Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

  View more