Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου

March 31, 2017: Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομοθεσία / Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιώνethemis

Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Με το νόμο 4412/2016 ρυθμίζονται ενιαία οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ με την δημοσίευση του νέου νόμου επιτυγχάνεται και η ενσωμάτωση των Οδηγιών 23, 24,25/2014 αντικαθιστώντας τις 17,18/2004 που είχαν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τα Π.Δ. 59 κι 60/2007.

Στις 8.8.2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ-147 ο νόμος 4412 , οι διατάξεις του οποίου αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή των Δημοσίων Διαγωνισμών. Ως έναρξη ισχύος του νόμου ορίζεται η 08.08.2016, με εξαίρεση κάποιες ρητά αναφερόμενες διατάξεις που θα ισχύσουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με τον προαναφερόμενο νόμο, επέρχονται σημαντικές αλλαγές και  επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση των Οδηγιών 23, 24/2014 αντικαθιστώντας τις 17,18/2004 που είχαν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τα Π.Δ. 59 κι 60/2007.

Παρακάτω επιχειρείται μία συνοπτική παράθεση των αλλαγών που επέφερε η ενσωμάτωση των νέων οδηγιών, δίνοντας έμφαση στις γενικές ρυθμίσεις του νόμου 4412/2016 που αφορούν όλους τους τομείς των συμβάσεων πέραν των παραχωρήσεων που οργανώνονται ανάλογα στον νόμο 4413/2016. Συγκεκριμένα: 1) Πιο ευέλικτες διαδικασίες 2)Μείωση της γραφειοκρατίας των απαιτούμενων εγγράφων 3)Ηλεκτρονική Διαδικασία Δημοσίων Συμβάσεων 4) Προβλέψεις για συμβάσεις και κάτω των ορίων 5) Σύσταση Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 6) Ρύθμιση και των εξαιρουμένων τομέων σε ειδικό τμήμα του νόμου.

Αναλυτικότερα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ν.4412/2016 παρέχει:

1) Δυνατότητα για συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις ή συμπλήρωση του ελλιπούς φακέλου,

2) (Ανανεωμένους) Λόγους Αποκλεισμού i) Γενικοί λόγοι (άρθρο 73)   ii) Δυνατότητα αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα στην περίπτωση που έχει δείξει σημαντικές ή επίμονες ελλείψεις στην εφαρμογή μίας ουσιώδους απαίτησης, σε κάποια προηγούμενη δημόσια σύμβαση, που οδήγησε σε πρόωρη λήξη αυτής (της προηγούμενης) δημόσιας σύμβασης, σε ζημίες ή σε άλλες παρεμφερείς κυρώσεις. (άρθρο 74) ,                

3)  Καθιέρωση ευρωπαϊκού ενιαίου εγγράφου προκήρυξης : Το έγγραφο αυτό λειτουργεί ως προκαταρκτική απόδειξη σε αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές (άρθρο 79).
 

Με το νόμο 4412/2016 ρυθμίζονται ενιαία οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών ...


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more