Απόφαση 61/2019 ΣτΕ - νομιμότητα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτηση αποφοίτων πανεπιστημίου

April 09, 2019: Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Απόφαση 61/2019 ΣτΕ - νομιμότητα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτηση αποφοίτων πανεπιστημίουpostsethemis

Απόφαση 61/2019 ΣτΕ - νομιμότητα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτηση αποφοίτων πανεπιστημίου

Οι έχοντες έννομο συμφέρον αιτούντες ακύρωση της κοινής υπουργικής απόφασης (και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως), προβάλλουν ότι καταστρατηγείται, κατά παράβαση της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, η συνταγματική διάκριση μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης του τυπικού συστήματος και των λοιπών μορφών μη τυπικής κατάρτισης ή άτυπης μάθησης [όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 3879/2010 (Α΄163)], καθώς τα προβλεπόμενα από την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977 ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης δεν αποτελούν κύκλο σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης του τυπικού συστήματος, κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 7 του Συντάγματος, αλλά απλά προγράμματα κατάρτισης της μη τυπικής εκπαίδευσης ή της άτυπης δια βίου μάθησης, κατά τις διακρίσεις του ν. 3879/2010, σε αντίθεση με τις κρατικές Σχολές, οι οποίες αποτελούν επαγγελματικές σχολές του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης.

Ωστόσο, η ανωτέρω συνταγματική διάταξη καθιερώνει μεν, σε συνδυασμό με τις παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 16 του Συντάγματος, ποιοτική διάκριση μεταξύ σχολών ανώτερης και ανώτατης βαθμίδας (βλ. Σ.Ε. 678/2005, Ολομ. σκ. 8, 3066/2010 επταμ. σκ. 8, 2881/2011 επταμ. σκ. 6, 267/2016 σκ. 9), δεν περιέχει, όμως, διάκριση μεταξύ επαγγελματικών εν γένει σχολών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ αφήνει στο νομοθέτη την ευχέρεια να καθορίσει τη διαβάθμιση κάθε επαγγελματικής σχολής (να την χαρακτηρίσει ως ανώτερη ή όχι) και να προσδιορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχονται από τον τίτλο που κάθε επαγγελματική σχολή χορηγεί.

Επίσης, οι αιτούντες προβάλλουν, ότι η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του ν. 710/1977, στην οποία ερείδεται η προσβαλλόμενη κ.υ.α., αντίκειται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, διότι καταστρατηγεί την καθιερούμενη από το άρθρο αυτό “αρχή του ίδιου επαγγέλματος”, η οποία δεν επιτρέπει εθνική ρύθμιση που απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος σε επαγγελματίες άλλου κλάδου ή ειδικότητας που δεν διαθέτουν συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα.

Ο παραπάνω λόγος ακυρώσεως απορρίφθηκε ως αβάσιμος, εφόσον η Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7.9.2005 “σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων” (EEL 255/22) θεσπίζει, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 αυτής, τους κανόνες για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη, για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος στο κράτος μέλος υποδοχής. Η ανωτέρω, συνεπώς, οδηγία – όπως και το π.δ. 38/2010 με το οποίο προσαρμόσθηκε στην ελληνική νομοθεσία – δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν τα επαγγελματικά προσόντα για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος στην επικράτειά τους (βλ. προοίμιο της οδηγίας σκ. 11) ούτε εφαρμόζεται σε καταστάσεις οι οποίες δεν εμφανίζουν κανένα συνδετικό στοιχείο προς οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που ρυθμίζει το ενωσιακό δίκαιο και των οποίων όλα τα στοιχεία περιορίζονται στο εσωτερικό ενός μόνον κράτους μέλους (βλ. Σ.Ε. 3299/2014 Ολομ. σκ. 20, 3827/2009 σκ. 7). (Δεν εμπίπτει, επομένως, στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ο, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 710/1977, καθορισμός του περιεχομένου των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης με την προσβαλλόμενη κ.υ.α. (πρβλ. Σ.Ε. 3066/2010 επταμ. σκ. 10).

Επιμέλεια: Ιππολύτη Μαστακούρη / Επιστημονική Συνεργάτης ethemis

Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση ακύρωσης


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom