Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

March 15, 2019: Αίτηση αναθεώρησης κατά Πράξης Κλιμακίου - Απόφαση 1270/2018 Ελάσσονος Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Αίτηση αναθεώρησης κατά Πράξης Κλιμακίου - Απόφαση 1270/2018 Ελάσσονος Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίουpostsethemis

Αίτηση αναθεώρησης κατά Πράξης Κλιμακίου - Απόφαση 1270/2018 Ελάσσονος Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Οι πράξεις των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αποφαίνονται περί της ορθότητας ή μη των λογαριασμών δημόσιας διαχείρισης και με τις οποίες καταλογίζεται σε βάρος των οικείων υπολόγων το διαπιστωθέν έλλειμμα υπόκεινται στο ένδικο μέσο τόσο της έφεσης όσο και της αίτησης αναθεώρησης. Η αίτηση αναθεώρησης ως έκτακτο ένδικο μέσο κατά των ως άνω Πράξεων ασκείται αποκλειστικά και μόνο για τους λόγους που περιοριστικά αναφέρονται στο νόμο, μεταξύ των οποίων η πλάνη περί τα πράγματα και η προσαγωγή νέων κρίσιμων εγγράφων.

Πλάνη περί τα πραγματικά γεγονότα συντρέχει όταν τα γενόμενα δεκτά με την προσβαλλόμενη Πράξη πραγματικά περιστατικά είναι αντικειμενικώς ανύπαρκτα, καθώς και όταν από την προσβαλλόμενη Πράξη αγνοήθηκαν υπαρκτά πραγματικά περιστατικά με αποτέλεσμα την εξαγωγή εσφαλμένου συμπεράσματος. Δεν εμπίπτουν στην έννοια της πλάνης περί τα πράγματα, η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων που προσκομίστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς και η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Οι εν λόγω αιτιάσεις μόνο ως λόγοι εφέσεως μπορούν να προσβληθούν.

Περαιτέρω, νέο έγγραφο ικανό να στηρίξει την αίτηση αναθεώρησης είναι κάθε έγγραφο έγκυρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, με αποδεικτική ισχύ στην υπόθεση του κρίθηκε, το οποίο α) υπήρχε κατά το χρόνο της έκδοσης της προσβαλλόμενης Πράξης ή απόφασης και ήταν άγνωστο ή ανέφικτη η προσκομιδή του για λόγους ανωτέρας βίας ή λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα εν γένει του αιτούντος την αναθεώρηση ή ανακαλύφθηκε μετά την έκδοσή της, πλην όμως αναφέρεται σε προϋπάρχοντα γεγονότα, β) είναι κρίσιμο, δηλαδή δύναται να ασκήσει επιρροή στην έκβαση της υπόθεσης, με την έννοια ότι από την προσήκουσα εκτίμηση του περιεχομένου του το δικαστήριο θα μπορούσε να καταλήξει σε διαφορετική υπέρ του αιτούντος την αναθεώρηση ουσιαστική επί της υποθέσεως κρίση.

Το δικάσαν Τμήμα, μην κάνοντας δεκτή την έφεση κατά της απορρίπτουσας την αίτηση αναθεώρηση πράξης του Κλιμακίου εσφαλμένα εφάρμοσε τις καθορίζουσες τις προϋποθέσεις αναθεώρησης διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του π.δ. 774/1980, καθόσον έκρινε ότι η προσκομισθείσα ενώπιον του Β΄ Κλιμακίου πορισματική έκθεση, που συντάχθηκε στα πλαίσια συμπληρωματικής Ε.Δ.Ε., δεν συνιστά νέο κρίσιμο έγγραφο, για το λόγο ότι δεν στηρίζεται σε πρωτότυπο αποδεικτικό υλικό, αφού κατ’ αυτή εξετάστηκαν οι ίδιοι μάρτυρες που είχαν εξεταστεί και κατά την αρχική Ε.Δ.Ε., ως εκ τούτου το εξαχθέν πόρισμα, στηριζόμενο σε διαφορετική εκτίμηση των αυτών αποδεικτικών στοιχείων από τον συντάξαντα, στερείται πρωτογενούς χαρακτήρα. Τούτο δε παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για νέα Ε.Δ.Ε., το πόρισμα της οποίας εξήχθη μετ’ εκτίμηση των καταθέσεων των κατ’ αυτή εξετασθέντων μαρτύρων, καθώς και του λοιπού συγκεντρωθέντος αποδεικτικού υλικού και όχι μετ’ επανεκτίμηση των αρχικώς ληφθεισών καταθέσεων. Περαιτέρω, το δικάσαν Τμήμα, μολονότι απέκλεισε το χαρακτήρα της οικείας πορισματικής έκθεσης της συμπληρωματικής Ε.Δ.Ε. ως νέου κρίσιμου εγγράφου, κατέληξε στο συμπέρασμα περί της μη συνδρομής νόμιμου λόγου αναθεώρησης. Με την κρίση του δε αυτή, η οποία προσιδιάζει με κατ’ έφεση εκφερθείσα, στηριζόμενη σε έγγραφο, στο οποίο προηγουμένως είχε προσδώσει χαρακτήρα μη κρίσιμου εγγράφου, το IV Τμήμα στέρησε την προσβαλλόμενη απόφασή του νόμιμης βάσης.

Επιμέλεια: Χρήστος Κωστόπουλος / Επιστημονικός Συνεργάτης e-Θέμις

Η αίτησις αναθεωρήσεως επιτρέπεται εντός προθεσμίας ενός έτους από της εις τον υπόλογον κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης πράξεως: α) Λόγω πλάνης περί τα πραγματικά γεγονότα ή λόγω λογιστικού λάθους β) Αν προσαχθούν νέα κρίσιμα έγγραφα γ) Αν η πράξις εστηρίχθη επί καταθέσεων μαρτύρων καταδικασθέντων επί ψευδορκία ή απαλλαγέντων μεν αναγνωρισθείσης όμως της ψευδομαρτυρίας δικαστικώς δ) Εάν η πράξις εστηρίχθη επί εγγράφων πλαστών εφ’ όσον η πλαστογραφία ανεγνωρίσθη οπωσδήποτε δικαστικώς.


Μειοψηφία: το Τμήμα ορθώς εφάρμοσε τις καθορίζουσες τις προϋποθέσεις αναθεώρησης διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του π.δ. 774/1980. Η πορισματική έκθεση δεν στηρίζεται σε νέα πρωτογενή στοιχεία, αλλά στη διαφορετική εκτίμηση από τον διενεργούντα την Ε.Δ.Ε. των ίδιων εγγράφων που είχαν προσαχθεί κατά την αρχική Ε.Δ.Ε. και στις νέες διαφοροποιημένες εν μέρει καταθέσεις των ίδιων προσώπων που εμπλέκονται στις υπεξαιρέσεις. Σε κάθε περίπτωση, όπως έγινε δεκτό με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, κανένα από τα πραγματικά περιστατικά που έλαβε υπόψη του το Κλιμάκιο κατά την έκδοση της καταλογιστικής Πράξης δεν αποδείχθηκε εκ των υστέρων αναληθές και δεν υπέπεσε αυτό σε πλάνη περί τα πράγματα ώστε να δικαιολογείται στα πλαίσια της αναθεώρησης η επανεξέταση των κριθέντων με την Πράξη του.Πηγή: https://www.elsyn.gr/

LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more