Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

March 06, 2019: Απόφαση 19/2019 VI Τμήματος ΕλΣυν - Σφάλματα διαγωνιστικής διαδικασίας

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Απόφαση 19/2019 VI Τμήματος ΕλΣυν - Σφάλματα διαγωνιστικής διαδικασίαςpostsethemis

Απόφαση 19/2019 VI Τμήματος ΕλΣυν - Σφάλματα διαγωνιστικής διαδικασίας

Τα σφάλματα της διαγωνιστικής διαδικασίας επισημαίνονται και διορθώνονται, κατ’ αρχήν, με πρωτοβουλία των διαγωνιζομένων, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση ή προδικαστική προσφυγή κατά της εσφαλμένης πράξης της διαδικασίας που θίγει τα έννομα συμφέροντά τους.  Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον διαπιστώσει σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία, να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη, υποχρεούμενη σε κάθε περίπτωση να μεταχειριστεί ισότιμα όλους τους διαγωνιζομένους, ανεξαρτήτως του αν άσκησαν ένσταση ή προδικαστική προσφυγή. Σε περίπτωση που τα σφάλματα δεν δύνανται να διορθωθούν με ηπιότερα μέσα, δύναται να ματαιώσει ολόκληρη τη διαδικασία ανάθεσης, ελεγχόμενη στις αποφάσεις της αυτές για κακή χρήση της διακριτικής της ευχέρειας.LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more