Απόφαση 97/2018 ΣτΕ ( Τμήμα E΄): Καταλογισμός αντίστοιχου τιμήματος επί αυθαίρετης λήψης κοινόχρηστου πράγματος

January 21, 2019: Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Απόφαση 97/2018 ΣτΕ ( Τμήμα E΄): Καταλογισμός αντίστοιχου τιμήματος επί αυθαίρετης λήψης κοινόχρηστου πράγματοςpostsethemis

Απόφαση 97/2018 ΣτΕ ( Τμήμα E΄): Καταλογισμός αντίστοιχου τιμήματος επί αυθαίρετης λήψης κοινόχρηστου πράγματος

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 967 Α.Κ. και 1 της κ.υ.α. 42279/24.11.1938 τα κοινόχρηστα πράγματα, στα οποία, , περιλαμβάνονται οι κοίτες και οι όχθες ποταμών, ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, ο οποίος συνίσταται στη διατήρηση του κοινοχρήστου χαρακτήρα τους, η δε διαχείρισή τους, αντιδιαστελλόμενη προς τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, διενεργείται κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας. Επί των κοινοχρήστων αυτών πραγμάτων είναι δυνατόν, σύμφωνα με τον βασικό κανόνα δημοσίου δικαίου που περιέχεται στο άρθρο 970 Α.Κ., να παραχωρούνται από τη Διοίκηση ιδιαίτερα δικαιώματα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφ’ όσον όμως με τα δικαιώματα αυτά, τα οποία έχουν χαρακτήρα δημοσίου και όχι ιδιωτικού δικαίου, εξακολουθεί να εξυπηρετείται ή, τουλάχιστον, δεν αναιρείται η κοινή τους χρήση  (ΣΕ Ολομ. 2560/2015, 891-4488/2009, 895/2008, 1467/1990, βλ. και ΣΕ 680/2006, 3741/2004). Περαιτέρω από τις ανωτέρω διατάξεις του Α.Κ. και του α.ν. 1219/1938, ερμηνευόμενες εν όψει και του άρθρου 24 του Συντάγματος, συνάγεται ότι η παραχώρηση από το Δημόσιο ή άλλο ν.π.δ.δ. ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων στο πλαίσιο της διαχειρίσεώς των, όπως η παραχώρηση σε ιδιώτη δικαιώματος αμμοληψίας σε ποταμό, είναι δυνατόν να γίνει, κατ’ επιλογή του νομοθέτη, είτε με μονομερή διοικητική πράξη, είτε με σύναψη συμβάσεως με φυσικό πρόσωπο ή ν.π.ι.δ., η οποία, ως αφορώσα κοινόχρηστο πράγμα, είναι διοικητική και για τη σύναψη της οποίας πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις που διέπουν τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων και η νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος  (ΣΕ 2560/2015 Ολομ, βλ. και 891-895/2008 Ολομ., 2985, 4314/2005, 3627/2009). Η διαφορά που δημιουργείται από την έκδοση μονομερών διοικητικών πράξεων που αφορούν την παραχώρηση των ως άνω δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα αμμοληψίας και ο καθορισμός του τιμήματος, εφ’ όσον δεν έχει υπαχθεί στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΕ 4488/2009, 680/2006).

Εν προκειμένω  η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του α.ν. 1219/1938 και του ν. 1473/1984 στο πλαίσιο της διαχειρίσεως του κοινόχρηστου πράγματος της κοίτης ποταμού, και αποτελεί κύρωση για την αυθαίρετη απόληψη αμμοχάλικου κατά παράβαση των όρων της νομαρχιακής αποφάσεως 1661/16.3.1998 περί παραχωρήσεως του σχετικού δικαιώματος εκμεταλλεύσεως. Η γεννώμενη δε  διαφορά υπάγεται στην ακυρωτική δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας και ανήκει στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος, κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 περ. α΄ του π.δ. 361/2001, πρβλ. ΣΕ 4488/2009, 3950, 680/2006, 2485/2013]. Περαιτέρω, δυνάμει  του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 3472/2006, επιτρέπεται πλέον ρητώς η παραπομπή υποθέσεων λόγω αρμοδιότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο στα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας,  κι έτσι νομίμως το Συμβούλιο της Επικρατείας επιλαμβάνεται ήδη του κρινόμενου ενδίκου βοηθήματος, το οποίο έχει χαρακτήρα αιτήσεως ακυρώσεως και το οποίο παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο με την προαναφερθείσα απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεδομένου άλλωστε ότι, σε περίπτωση τυχόν απορρίψεως του ενδίκου βοηθήματος ως απαράδεκτου, αυτό θα μπορούσε να ασκηθεί εκ νέου ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 41 του ν. 3659/2008.

Επιμέλεια: Αγγελική Μπουρσινού/Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Τα κοινόχρηστα πράγματα, στα οποία, κατά τις διατάξεις των άρθρων 967 Α.Κ. και 1 της κ.υ.α. 42279/24.11.1938, περιλαμβάνονται οι κοίτες και οι όχθες ποταμών, ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, ο οποίος συνίσταται στη διατήρηση του κοινοχρήστου χαρακτήρα τους.


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more