Απόφαση 63/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Γ΄) Ανέκκλητες οι αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση μη ανώτατων υπαλλήλων του Δημοσίου.

November 27, 2018: Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Απόφαση 63/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Γ΄) Ανέκκλητες οι αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση μη ανώτατων υπαλλήλων του Δημοσίου.postsethemis

Απόφαση 63/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Γ΄) Ανέκκλητες οι αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση μη ανώτατων υπαλλήλων του Δημοσίου.

Με την κρινόμενη έφεση,  ζητείται η εξαφάνιση της 406/2007 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή ακυρώθηκε, κατ’ αποδοχή αιτήσεως ακυρώσεως της εφεσίβλητης, πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία αποφασίσθηκε η «παύση ισχύος» της ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/ 12747/7.3.2001 αποφάσεως του ίδιου Υπουργού περί μετακινήσεως της εφεσίβλητης στην Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος και αναθέσεως σε αυτήν αποκλειστικώς καθηκόντων προϊσταμένης στην εν λόγω υπηρεσία.

Κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 702/1977 όπου καθορίζονται οι κατηγορίες των υποθέσεων, οι οποίες εξακολουθούν να δικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, ανώτατος υπάλληλος είναι εκείνος μόνον που χαρακτηρίζεται ως ανώτατος από συγκεκριμένη διάταξη νόμου και δεν είναι επιτρεπτή η αναζήτηση άλλων ουσιαστικών κριτηρίων, όπως τα προσόντα για την κατάληψη της θέσεως, το είδος των καθηκόντων, οι καταβαλλόμενες αποδοχές και η συναγωγή από αυτά συμπεράσματος για τον βαθμό ή την βαθμίδα της υπαλληλικής ιεραρχίας, την οποία θεωρείται ότι κατέχει.

Στην προκείμενη περίπτωση, σε καμία από τις διατάξεις των ανωτέρω νομοθετημάτων, που ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, ο προϊστάμενος της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος δεν χαρακτηρίζεται ως ανώτατος υπάλληλος, ούτε προσδιορίζεται με παραπομπή σε άλλες διατάξεις η βαθμίδα της ιεραρχίας του ως ανώτατη. Με τα δεδομένα αυτά και λαμβανομένου υπόψη ότι η εφεσίβλητη δεν είχε τον βαθμό του γενικού διευθυντή πριν από τη μετακίνησή της, ούτε τον απέκτησε με μόνη τη μετακίνησή της και την τοποθέτησή της ως προϊσταμένης της εν λόγω ειδικής υπηρεσίας σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα , αρμοδίως η υπό κρίση διαφορά εισήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Περαιτέρω, η διαφορά αυτή, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, ως αφορώσα στην υπηρεσιακή κατάσταση μη ανωτάτου υπαλλήλου του Δημοσίου υπάγεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 1 του ν. 2944/2001. Για τον λόγο αυτόν, η εκκαλούμενη απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση, σύμφωνα με τον καθιερούμενο από το άρθρο 5Α του ν. 702/1977 κανόνα για τις αποφάσεις των διοικητικών εφετείων που εκδίδονται επί των διαφορών των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Ενόψει των ανωτέρω, η κρινόμενη έφεση κρίθηκε απορριπτέα.

Επιμέλεια: Αγγελική Μπουρσινού/Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

 

Kατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 702/1977 ανώτατος υπάλληλος είναι εκείνος μόνον που χαρακτηρίζεται ως ανώτατος από συγκεκριμένη διάταξη νόμου και δεν είναι επιτρεπτή η αναζήτηση άλλων ουσιαστικών κριτηρίων.


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more