Απόφαση 34/2018 ΣΤΕ ( Τμήμα Α΄) Νομική φύση επιδόματος τρίτου τέκνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού του Ο.Ε.Κ.

November 26, 2018: Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Απόφαση 34/2018 ΣΤΕ ( Τμήμα Α΄) Νομική φύση επιδόματος τρίτου τέκνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού του Ο.Ε.Κ.postsethemis

Απόφαση 34/2018 ΣΤΕ ( Τμήμα Α΄) Νομική φύση επιδόματος τρίτου τέκνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού του Ο.Ε.Κ.

Με την κρινόμενη αίτηση αμφισβητείται η ορθότητα της κρίσης του δικάσαντος εφετείου ως προς το ότι το καταβαλλόμενο, βάσει του άρθρου 63 παρ. 1 του ν.1892/1990, επίδομα τρίτου τέκνου, αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά την έννοια των διατάξεων περί παραχώρησης εργατικής κατοικίας, προβάλλεται δε, βασίμως, ότι ως προς το νομικό ζήτημα αυτό δεν υπάρχει νομολογία του Δικαστηρίου.

Στο άρθρο 9 παρ. 1 Β του Κανονισμού για τις προϋποθέσεις παροχής κατοικίας και δανείων από τον Ο.Ε.Κ, ορίζεται ότι η οικεία υπηρεσία του Ο.Ε.Κ. επιλέγει και κατατάσσει τους δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής σε τέσσερις κατηγορίες (Α - Δ), για την επιλογή δε και την κατάταξη στις κατηγορίες αυτές βασίζεται στα κριτήρια της οικογενειακής καταστάσεως, του εισοδήματος και των ημερών εργασίας. Ειδικότερα, ως προς το κριτήριο εισοδήματος ορίζονται τα εξής: «β) Κριτήριο Εισοδήματος είναι το σύνολο των εισοδημάτων που, κατά τον προηγούμενο της υποβολής της αιτήσεως - δελτίου απογραφής, χρόνο, συγκεντρώθηκαν από το δικαιούχο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, από μισθωτές υπηρεσίες, ή από συντάξεις προκειμένου περί συνταξιούχων, ή και από τα δύο, όπως και από παροχή υπηρεσιών γενικά. Ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες νοείται το σύνολο των κάθε φύσης ακαθάριστων αποδοχών των παραπάνω προσώπων. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί, για μεν τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ στον κλάδο συντάξεως ή ασθένειας η βεβαίωση αυτού, για δε τις λοιπές περιπτώσεις ασφαλισμένων η βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού Οργανισμού. Το Δ.Σ. του μπορεί να ζητήσει και κάθε πρόσφορο στοιχείο, κατά την κρίση του».

Περαιτέρω, στο άρθρο 45 του ν. 2238/94, όπως ίσχυε τον κρίσιμο χρόνο, ορίζεται ότι:« Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. Τα επιδόματα, που καταβάλλονται στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, λογίζονται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το οποίο αποκτάται κατά την καταβολή του » .

Στην υπό κρίση περίπτωση ο αναιρεσείων άσκησε έφεση με την οποία προέβαλε ότι από εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων συμπεριελήφθη κατά την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων από τον Ο.Ε.Κ. στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το καταβληθέν στη σύζυγό του επίδομα τρίτου τέκνου, καθόσον το εν λόγω επίδομα δεν υπολογίζεται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, μη εμπίπτον στις περιοριστικά αναφερόμενες πηγές εισοδήματος του άρθρου 9 του Κανονισμού του Ο.Ε.Κ. Η έφεση του αναιρεσείοντος απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση. Ειδικότερα, το δικάσαν εφετείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταβαλλόμενο στη σύζυγο του αναιρεσείοντος επίδομα τρίτου τέκνου λογίζεται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τον κρίσιμο χρόνο διάταξη της παρ.3 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994, με αποτέλεσμα το οικογενειακό εισόδημα του αναιρεσείοντος να υπερβαίνει το, κατά τα ανωτέρω, όριο των 12.348 ευρώ, έκρινε ότι αυτός έπρεπε να καταταγεί σε κατηγορία διάφορη εκείνης στην οποία κατετάγη βάσει της ανακριβούς δηλώσεώς του και, συνεπώς, ορθώς αποκλείσθηκε τελικά από την κληρωθείσα σε αυτόν κατοικία.

Επιμέλεια: Αγγελική Μπουρσινού/Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

 

Tο επίδομα τρίτου τέκνου του άρθρου 63 παρ. 1 του ν. 1892/1990 συνιστά επίδομα καθαρά προνοιακού χαρακτήρα και δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του Κανονισμού του Ο.Ε.Κ.


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more