Απόφαση υπ' αριθμ. 696/2018 VII ΤμΕλΣυν- Μεταρρύθμιση ποσού καταλογισμού επί ευθύνης υπολόγου ΟΤΑ.

May 17, 2018: Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Απόφαση υπ' αριθμ. 696/2018 VII ΤμΕλΣυν- Μεταρρύθμιση ποσού καταλογισμού επί ευθύνης υπολόγου ΟΤΑ.postsethemis

Απόφαση υπ' αριθμ. 696/2018 VII ΤμΕλΣυν- Μεταρρύθμιση ποσού καταλογισμού επί ευθύνης υπολόγου ΟΤΑ.

Ο ν. 3801/2009, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4255/2014 (ΦΕΚ Α΄ 89), ορίζει στο άρθρο 37 ότι: «1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της έφεσης ενώπιον των Τμημάτων του (…), σε υποθέσεις από καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε βάρος των αιρετών οργάνων Δήμων (…) ή σε βάρος υπαλλήλων της οικονομικής διαχείρισης τούτων (…), από  Υπουργούς  ή από μονομελή ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης ή από όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναφέρονται σε χρονικό διάστημα μέχρι 1.7.2005, μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του βαρυνομένου με τον καταλογισμό, που υποβάλλεται με το δικόγραφο του ένδικου μέσου ή των προσθέτων λόγων αυτού, να μειώσει το ποσό του καταλογισμού ως το ένα δέκατο του καταλογισθέντος ποσού, καθώς και να απαλλάξει τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος κεφαλαίου και αν ακόμη υφίσταται ελαφρά αμέλεια αυτού.

Για την πιο πάνω μείωση ή απαλλαγή το Δικαστήριο συνεκτιμά το βαθμό της υπαιτιότητας του καταλογισθέντος, την προσωπική και οικογενειακή οικονομική του κατάσταση, τη βαρύτητα της δημοσιονομικής παράβασης, τις συνθήκες τέλεσής της και το επελθόν από αυτήν αποτέλεσμα. Το Δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει, επίσης, τον καταλογισθέντα από το συνολικό ποσό του καταλογισμού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για το δημιουργηθέν  έλλειμμα. Επίσης το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση των σχετικών καταλογισμών λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψιν αμετάκλητα απαλλακτικές ποινικές αποφάσεις, βουλεύματα  ή εισαγγελικές διατάξεις, με τις οποίες οι καταλογισθέντες απηλλάγησαν από κάθε συναφή ποινική ευθύνη. Εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσας καταλογιστικές πράξεις, οι οποίες αφορούν αποδοχές και αποζημιώσεις εν γένει υπαλλήλων δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων αυτών, καθώς και έξοδα παράστασης αιρετών οργάνων δήμων και κοινοτήτων».

Το Δικαστήριο, επομένως, επιλαμβανόμενο έφεσης κατά καταλογιστικής απόφασης, που έχει εκδοθεί σε βάρος αιρετού οργάνου ή υπαλλήλου πρωτοβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης για τις χρήσεις έως την 1.7.2005, δύναται, υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω εξαιρέσεων, είτε να περιορίσει το ποσό του καταλογισμού έως το 1/10 αυτού, απαλλάσσοντας συγχρόνως τον καταλογισθέντα από τις επί του ελλείμματος προσαυξήσεις, συνεκτιμώντας τη βαρύτητα της δημοσιονομικής παράβασης και το πταίσμα του υπολόγου, σε συνδυασμό με την προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση, είτε να άρει, στο σύνολό του, τον καταλογισμό, εφόσον κρίνει ότι στο πρόσωπο του υπολόγου συνέτρεχε συγγνωστή πλάνη ως προς την επέλευση του ελλείμματος. Είναι δε, κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, συγγνωστή η πλάνη όταν ο υπόλογος όχι μόνο αγνοεί, αλλά και δεν μπορούσε να γνωρίζει το μη νόμιμο χαρακτήρα των πράξεών του, έστω κι αν κατέβαλε, ενόψει των πνευματικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων του, την προσήκουσα επιμέλεια και προσοχή.

Η εκδιδόμενη σε βάρος των υπευθύνων προσώπων (υπολόγων) καταλογιστική πράξη για να είναι επαρκώς αιτιολογημένη πρέπει και αρκεί να περιλαμβάνει στο σώμα της ένα ελάχιστο περιεχόμενο που να καθιστά τον υπόλογο γνώστη της αιτίας για την οποία αυτός καταλογίζεται, δηλαδή πρέπει να περιλαμβάνει την αναγκαία ιστορική και νομική αιτία που δικαιολογεί την υφιστάμενη δημοσιονομική ενοχή.


Το Δικαστήριο εξετάζοντας αυτεπαγγέλτως τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 37 παρ. 1 του ν.3801/2009  για μείωση του ποσού του ένδικου καταλογισμού, ή ακόμα και για την απαλλαγή του εκκαλούντος από το συνολικό ποσό, έκρινε ότι στο πρόσωπο του εκκαλούντος δεν συντρέχει συγγνωστή πλάνη, καθόσον αυτός, ως όργανο της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου Θ… και προεχόντως βάσει της ιδιότητάς του ως ταμειακού διαχειριστή και της εντεύθεν κύριας ενασχόλησής του με την πληρωμή των εξόδων του Δήμου, μπορούσε και όφειλε να γνωρίζει, καταβάλλοντας την προσήκουσα επιμέλεια και προσοχή που όφειλε να έχει εκ των περιστάσεων και της θέσης του, ότι δεν ήταν νόμιμη η πληρωμή των επίμαχων δαπανών χωρίς την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. Παρά ταύτα, λαμβάνοντας υπόψη: α) την ακολουθούμενη επί σειρά ετών στο Δήμο Θ… πρακτική πληρωμής δαπανών χωρίς την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και το γεγονός ότι η εξωταμειακή αυτή διαχείριση, ως πρακτική εκταμίευσης δημοτικού χρήματος, γινόταν με την ανοχή ή και καθ’ υπόδειξη της ηγεσίας του Δήμου, συνηγορεί υπέρ της παραδοχής ότι ο εκκαλών τελούσε υπό καθεστώς ψυχολογικής πίεσης ως προς την εφαρμογή της ως άνω πρακτικής και β) το ύψος του καταλογισθέντος ποσού, σε συνδυασμό με την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του εκκαλούντος, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που προσκομίζει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και ιδίως από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2014, το Τμήμα κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση μείωσης του καταλογισθέντος ποσού σε βάρος του εκκαλούντος έως το ένα δέκατο (1/10) και απαλλαγής του από το σύνολο των εις βάρος του καταλογισθεισών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ποσού 1.056.863,24 ευρώ. Συνεπεία αυτού ο καταλογισμός πρέπει να περιορισθεί στο ύψος των 74.426,98 ευρώ.Πηγή: www.elsyn.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom