Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

May 14, 2018: Κρίσιμα κριτήρια για την κατάταξη ενός εμπορεύματος ως πετρελαίου εσωτερικής καύσεως - Απόφαση C-185/17

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Κρίσιμα κριτήρια για την κατάταξη ενός εμπορεύματος ως πετρελαίου εσωτερικής καύσεως - Απόφαση C-185/17postsethemis

Κρίσιμα κριτήρια για την κατάταξη ενός εμπορεύματος ως πετρελαίου εσωτερικής καύσεως - Απόφαση C-185/17

Το Δικαστήριο της ΕΕ (δέκατο τμήμα) έκρινε επί της υποθέσεως C-185/17, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, την οποία υπέβαλε το Administrativen sad – Varna (διοικητικό δικαστήριο Βάρνας, Βουλγαρία) με απόφαση της 30ής Μαρτίου 2017, που περιήλθε στο Δικαστήριο στις 10 Απριλίου 2017, στη δίκη Μitnitsa Varna κατά «SAKSA» ООD, παρισταμένης της. Okrazhna prokuratura – Varna.  H αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία της σημειώσεως g του πίνακα 3 του εναρμονισμένου προτύπου EN 590, όπως είχε τον Σεπτέμβριο του 2013, που επιγράφεται «Καύσιμα αυτοκινήτων – Καύσιμα για πετρελαιοκινητήρες (πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως) – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», καθώς και της συμπληρωματικής σημειώσεως 2 του κεφαλαίου 27, στοιχεία δʹ και εʹ, της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ 1987, L 256, σ. 1), ως έχει κατόπιν της εκδόσεως του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1101/2014 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2014 (ΕΕ 2014, L 312, σ. 1). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ του Mitnitsa Varna (Τελωνείου Βάρνας, Βουλγαρία) και της SAKSA OOD, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορυκτελαίου στη ΣΟ στη διασάφηση του οποίου προέβη η εταιρία αυτή.

Το Δικαστήριο με απόφαση του στις 22 Φεβουαρίου του 2018, έκρινε ότι η Συνδυασμένη Ονοματολογία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1101/2014 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2014, έχει την έννοια ότι ένα ορυκτέλαιο όπως το επίμαχο στην κύρια δίκη δεν μπορεί, λόγω των χαρακτηριστικών του αποστάξεως, να καταταγεί ως πετρέλαιο εσωτερικής καύσης στη διάκριση 2710 19 43 της ονοματολογίας αυτής, ακόμη και όταν το λάδι αυτό πληροί τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου EN 590, όπως έχει στην από Σεπτεμβρίου 2013 έκδοσή του, τις σχετικές με το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που προορίζεται για αρκτικά κλίματα ή για συνθήκες βαρέως χειμώνος.LATEST POSTSethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more